Deskundigenonderzoek na vermeende medische fout bij knieoperatie

06 aug 2021

Een patiënte heeft in 2010 en in 2013 knieoperaties ondergaan. Volgens patiënte zijn hierbij fouten gemaakt door de arts waardoor de operaties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Patiënte stapt naar de rechter. De patiënte onderbouwt haar stelling met een éénzijdig deskundigenrapport. De kliniek bestrijdt dat er fouten zijn gemaakt.

Oordeel rechter éénzijdig rapport

De rechtbank heeft in een tussenvonnis geoordeeld dat het éénzijdige partijrapport van de betreffende patiënte onvoldoende is om te kunnen beoordelen of er sprake is van een medische fout en beslist dat  daarom een onafhankelijk deskundigenonderzoek nodig is.

Rechtbank Midden Nederland beslist op 26 mei 2021 over de vraagstelling aan de deskundige.

Feitelijke en/of normatieve vragen aan de deskundige?

Eiseres [patiënte] pleit ervoor dat aan de deskundige alleen vragen worden gesteld die de rechter feitelijke informatie verschaffen over de medische praktijk en het handelen van de betrokken arts en dat aan de deskundige geen normatief oordeel wordt gevraagd. De rechtbank is het hier mee eens en zal aan de deskundige niet met zoveel woorden vragen of is gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Dit is de bekende maatstaf om te kunnen oordelen of er sprake is van een medische fout.

Om te kunnen beoordelen of sprake is van een medische fout is het voor de rechtbank wel noodzakelijk  de deskundige te vragen naar de professionele standaard en /of de gangbare inzichten, opvattingen en gebruiken in de beroepsgroep op het moment van de operatie.

De rechter zal met de feitelijke antwoorden van de deskundige het handelen van de arts zelf toetsen aan de [aldus juridische] maatstaf: “is er gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht

Vragen over eventuele gevolgen

In dit stadium van de procedure,  waar het gaat om de vraag naar aansprakelijkheid, zal de rechtbank geen vragen voorleggen aan de deskundige die toezien op de vraag naar de gevolgen van de eventuele  medische fout.

Papieren onderzoek

De rechtbank acht het niet nodig dat de deskundige de eiseres onderzoekt nu in deze zaak vragen worden gesteld aan de deskundige over het medisch handelen. In dit geval laat de rechtbank het aan de deskundige over of hij voor zijn onderzoek nodig vindt eiseres te zien of onderzoeken.

Conclusie

De vraag of er is gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht is een juridische vraag en hoor niet thuis bij de deskundige. De deskundige zal wel feitelijke informatie moeten verschaffen waarmee deze juridische vraag [door de rechter] kan worden beantwoord.

De patiënte hoeft in principe niet gezien te worden nu er in dit stadium vragen worden gesteld over het medisch handelen.

Uitspraak; ECLI:NL:RBMNE:2021:2823

Edith de Koning