Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?

05 mei 2021
Inleiding

De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten mogelijk om aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger in te richten.

Aanbestedingsprocedure voor inkopen jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

De gemeenten voeren de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uit door het sluiten van contracten met aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Vaak moeten gemeenten hiervoor hun opdrachten aanbesteden. Daarbij gelden de regels van de Aanbestedingswet 2012. Hoewel deze wet het mogelijk maakt om gebruik te maken van een verlicht regime of te wel een meer eenvoudige aanbestedingsprocedure, bepalen de Jeugdwet en de Wmo dat er gegund moet worden op basis van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (het emvi-criterium). Het gevolg van het moeten toepassen van het emvi-criterium is dat gemeenten offertes moeten opvragen en beoordelen.

Schrappen emvi-criterium in Jeugdwet en Wmo

Met het wetsvoorstel wordt de plicht om op grond van het emvi-criterium te gunnen uit de Jeugdwet en de Wmo geschrapt. Dit brengt met zich mee dat de onder de Aanbestedingswet 2012 mogelijke toepassing van een verlichte aanbestedingsprocedure voor de inkoop van zorg onder de Jeugdwet en Wmo dan zonder offertefase mogelijk is. De regel dat niet louter op de laagste prijs mag worden gegund en dat er altijd rekening wordt gehouden met de aangeboden kwaliteit, blijft gehandhaafd.

Waarborgen van een eerlijk verloop aanbestedingsprocedure

Het is zaak dat in deze eenvoudigere aanbestedingsprocedures zonder offertes, geschikte aanbieders wel een eerlijke kans op een contract hebben. Hiervoor dienen met name minimumeisen waaraan aanbieders moeten voldoen alsmede duidelijk en objectief geformuleerde criteria op basis waarvan zal worden geselecteerd.

De regering hoopt dat een procedure met selectie op basis van selectiecriteria leidt tot een reductie van de uitvoeringslasten van de aanbestedingsprocedure. Verder hoopt de regering dat hiermee tevens een prikkel wordt gegeven om het inkopen van zorg voor jeugdigen of maatschappelijke ondersteuning volgens de zogenoemde ‘open house’ procedure te verminderen. Open house betreft voor de goede orde, een vorm van inkoop de waarbij de overheid overeenkomsten sluit met elke ondernemer die tegen standaard voorwaarden en tarieven diensten levert.

In een handreiking zullen de aanbestedingsprocedures die ten gevolge van het schrappen van het emvi-criterium onder het verlichte regime kunnen worden ingericht, worden uitgewerkt.

Conclusie

Het mogelijk maken van het inrichten van vereenvoudigde aanbestedingsprocedures zonder de verplichting voor aanbieders om offertes te schrijven en voor gemeenten om offertes te vergelijken op basis van een op voorhand uitgedachte gunningssystematiek, is zonder meer positief te noemen. Er zal hierdoor bij de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning mogelijk weer meer gebruik worden gemaakt van de onder het verlichte regime in de Aanbestedingswet 2012 voorziene eenvoudige aanbestedingsprocedures. Of ook de beoogde reductie van uitvoeringslasten gerealiseerd zal worden, moet blijken. Het door gemeenten formuleren van selectiecriteria en het door inschrijvers beoordelen of ze aan die criteria voldoen, kost ook tijd en daarmee geld.

In ieder geval, de in een eerdere bijdrage gesignaleerde trend tot meer aanbesteden in het sociaal domein lijkt wanneer onderhavig wetsvoorstel wet wordt doorgezet te kunnen gaan worden. Anders dan sommige commentaren die stellen dat de nieuwe wet een einde moet maken aanbesteding in de jeugdzorg en Wmo, constateer ik het tegenovergestelde, meer aanbesteding maar eenvoudiger (zoals ik in een eerdere bijdrage over de pilot bij de gemeente Rotterdam schreef). Dat dan weer wel.

 Het wetsvoorstel is te lezen op de website van de Tweede Kamer.

Rik Wevers

  Contact

   Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
   Lees meer
   Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
   Lees meer
   Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
   Lees meer
   Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon
   Lees meer
   Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
   Lees meer
   Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
   Lees meer
   Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
   Lees meer
   Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
   Lees meer
   Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
   Lees meer
   Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd
   Lees meer
   In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
   Lees meer
   Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
   Lees meer
   Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
   Lees meer
   Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
   Lees meer
   Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
   Lees meer
   Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
   Lees meer
   Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
   Lees meer
   Werken met kennismigranten?
   Lees meer
   Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
   Lees meer
   Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
   Lees meer
   Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
   Lees meer
   Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
   Lees meer
   Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
   Lees meer
   Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
   Lees meer
   EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
   Lees meer
   Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
   Lees meer
   Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
   Lees meer
   Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
   Lees meer
   Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
   Lees meer
   Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
   Lees meer
   Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
   Lees meer
   Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
   Lees meer
   Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
   Lees meer
   Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
   Lees meer
   Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
   Lees meer
   Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
   Lees meer
   Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
   Lees meer
   AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
   Lees meer
   Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Inschakelen onderaannemers na aanbesteding
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
   Lees meer
   Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
   Lees meer
   Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
   Lees meer
   Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
   Lees meer
   Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
   Lees meer
   Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit
   Lees meer
   Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
   Lees meer
   Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
   Lees meer
   Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
   Lees meer
   Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
   Lees meer
   Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
   Lees meer
   Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
   Lees meer
   Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
   Lees meer
   Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten
   Lees meer
   Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
   Lees meer
   Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
   Lees meer
   Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
   Lees meer
   Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel
   Lees meer
   Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
   Lees meer
   Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
   Lees meer
   Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
   Lees meer
   De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
   Lees meer
   Update: meer aanbestedingen in de zorg
   Lees meer
   De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
   Lees meer
   Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
   Lees meer
   Proactief klagen in aanbesteding
   Lees meer
   Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
   Lees meer
   Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
   Lees meer
   Aanbestedingsrecht
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   Aanbestedingsdesk
   Lees meer
   BG.zorg
   Lees meer