Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd

22 mrt 2021

Begin maart 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een factsheet gepubliceerd over de (vaak) vereiste toestemming voor het uitwisselen van medische (persoons)gegevens tussen zorgverleners.

In het factsheet benoemt het ministerie onder andere de hoofdregel, namelijk dat de patiënt uitdrukkelijke toestemming dient te verlenen voor het uitwisselen van zijn of haar medische persoonsgegevens tussen zorgverleners. Deze toestemming dient vrijelijk gegeven, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek te zijn. De toestemming kan worden gegeven middels een schriftelijke, digitale of mondelinge verklaring. Schriftelijk of digitaal heeft daarbij de expliciete voorkeur. Mocht er discussie ontstaan over de vraag of er wel of geen uitdrukkelijke toestemming is verleend, dan staat de zorginstelling in geval van een mondelinge toestemming qua bewijslevering met 1-0 achter.

Het factsheet gaat tevens in op enkele situaties waarin er geen toestemming is vereist voor de uitwisseling (in geval van een wettelijke plicht/taak of een vitaal belang). In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is er tevens een uitzondering opgenomen voor partijen die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn. In sommige gevallen mag de toestemming ook worden verondersteld. Ten slotte wordt ingegaan op de uitwisseling van medische persoonsgegevens middels een elektronisch uitwisselingssysteem (zoals een elektronisch patiëntendossier).

U vindt het factsheet hier.

Tom Oerlemans

    Ontslag op staande voet: de reparatie van een ontslagbrief
    Lees meer
    Zorgkantoor CZ teruggefloten door de rechter
    Lees meer
    De NZa-rechtszaak: Schending van het medisch beroepsgeheim of een dwangsom
    Lees meer
    Mag een werknemer een melding van grensoverschrijdend gedrag inzien?
    Lees meer
    Biometrische systemen en toegangsverlening ook mogelijk in Nederland?
    Lees meer
    Woon-zorgovereenkomsten: Is einde zorg ook einde huur?
    Lees meer
    Rookverbod in privéruimtes: een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer?
    Lees meer
    IAMA in de zorg
    Lees meer
    Zorgaanbieder let op uw Jaarverantwoording Zorg
    Lees meer
    Moet je meewerken aan een controle binnen de Jeugdwet?
    Lees meer
    Hoe omgaan met drank- of drugsgebruik door werknemers in de zorg
    Lees meer
    Zorg & Innovatie
    Lees meer
    Faillissement & Herstructurering in de Zorg
    Lees meer
    Vastgoed in de Zorg
    Lees meer
    Aansprakelijkheid in de Zorg
    Lees meer
    Privacy in de Zorg
    Lees meer
    MDR: de overgangsperiode
    Lees meer
    Ouderenzorg in de crisis: een vervolg
    Lees meer
    Aankondiging internationaal netwerk CONSULEGIS
    Lees meer
    Het gebruik van ChatGPT in de zorg
    Lees meer
    Huurster valt door trapgat en loopt ernstig letsel op. Verhuurder aansprakelijk.
    Lees meer
    Claim patiënten vanwege gebrekkige heupprothese
    Lees meer
    De ouderenzorg in crisis: uitdagingen en mogelijke oplossingen
    Lees meer
    Wat betekent de MDR voor zorgverleners?
    Lees meer
    Cybersecurity in Zorginstellingen: de meest gehackte sector van Nederland
    Lees meer
    Correctie zorgtarieven voor 2024 door NZa na fout in prijsindexcijfer
    Lees meer
    EUDAMED
    Lees meer
    Gegevensverwerking en schadevergoeding
    Lees meer
    Inkoop en aanbesteding in de Zorg
    Lees meer
    Arbeidsrecht in de Zorg
    Lees meer
    MDR: de verplichte traceerbaarheid
    Lees meer
    Controleert u of uw nieuwe zorgmedewerker zorg mag verlenen?
    Lees meer
    Moet zorgverzekeraar operatie in het buitenland vergoeden?
    Lees meer
    MDR: Wat zijn de vereisten voor veiligheidsbeoordeling?
    Lees meer
    Veilig melden van incidenten in de zorg
    Lees meer
    Het beroepsgeheim in de zorg
    Lees meer
    Wat is de MDR en waarom hebben we regels nodig?
    Lees meer
    Navigeren door de MDR: Flowchart en blogreeks
    Lees meer
    Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz): Wat regelt de wet?
    Lees meer
    Wet digitale overheid (Wdo): de toekomst van inloggen in de zorg
    Lees meer
    Letselschade door treinongeval. Hoe zit het met aansprakelijkheid?
    Lees meer
    De Wibz; wat betekent het wetsvoorstel voor zorgaanbieders?
    Lees meer
    Thuiszorgorganisatie vordert hoger tarief van zorgverzekeraar
    Lees meer
    Europese richtlijn gelijke beloning en loontransparantie
    Lees meer
    Zorginstelling strafrechtelijk vervolgd voor overlijden patiënt
    Lees meer
    Werkgever moet een billijke vergoeding betalen na grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
    Lees meer
    De grenzen van het concurrentiebeding; werken voor een concurrent in het buitenland
    Lees meer
    De zorginkoop: tijd voor verandering!
    Lees meer
    Gemeente moet zorgaanbieder gelijk speelveld bieden
    Lees meer
    Bestuurder auto blijft bestuurder, geen vergoeding van zijn letselschade
    Lees meer
    Kan een geneesmiddel ook een medisch hulpmiddel zijn?
    Lees meer
    Rechter mag niet toetsen aan rookbeleid zorginstelling
    Lees meer
    Winstnormering in het sociaal domein is toegestaan
    Lees meer
    Inbreuk op privacy door beknopte omschrijving factuur?
    Lees meer
    Winstverbod in sociaal domein toegestaan
    Lees meer
    Een nieuwe Gedragscode Openheid Medische Incidenten
    Lees meer
    Helm dragen op de snorfiets!
    Lees meer
    De positie van de medisch specialist in het arbeidsrecht
    Lees meer
    Hoe ver strekt de informatieplicht van de hulpverlener?
    Lees meer
    Mag een toegangsverbod worden opgelegd en voor hoelang?
    Lees meer
    Integraal Zorgakkoord: beweging naar passende zorg
    Lees meer
    Kan een onbereikbare werknemer worden ontslagen?
    Lees meer
    Mag een hulpverlener medische info verstrekken aan derden?
    Lees meer
    Privacy in de zorg
    Lees meer
    Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie
    Lees meer
    Regels voor AI in de zorg met therapeutische werking
    Lees meer
    Mag de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst beëindigen?
    Lees meer
    Een zorginstelling kan ook besluiten geen behandelingsovereenkomst aan te gaan
    Lees meer
    De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
    Lees meer
    Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
    Lees meer
    Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
    Lees meer
    Psychische klachten zorgmedewerker
    Lees meer
    Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)
    Lees meer
    Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis
    Lees meer
    Verplichte digitalisatie van gegevensuitwisseling in de zorg
    Lees meer
    Werkgevers aansprakelijkheid voor bedrijfsuitje
    Lees meer
    Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?
    Lees meer
    Duik in ondiep water met helaas als gevolg een dwarsleasie. Is de schade verhaalbaar of is er sprake van eigen schuld?
    Lees meer
    Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald
    Lees meer
    Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
    Lees meer
    Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
    Lees meer
    Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
    Lees meer
    Alles over detachering en uitlenen van werknemers
    Lees meer
    Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
    Lees meer
    Heeft het ziekenhuis patiënte wel voldoende geïnformeerd over de bijwerkingen van de chemokuur?
    Lees meer
    Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
    Lees meer
    Zorg om inzet AI in de zorg
    Lees meer
    Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
    Lees meer
    Medische behandeling met risico’s
    Lees meer
    Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
    Lees meer
    Gevolgen gemiste diagnose kanker
    Lees meer
    Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
    Lees meer
    Nieuwe cao voor zorgpersoneel
    Lees meer
    Wat is vervangende toestemming medische behandeling?
    Lees meer
    Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
    Lees meer
    Meer transparantie bij zorginkoop is noodzakelijk
    Lees meer
    Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop
    Lees meer
    Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd
    Lees meer
    Aanrijding in zorginstelling, wie is aansprakelijk?
    Lees meer
    De Governancecode Zorg 2022
    Lees meer
    Successful webinar 30% TAX RULE – TAX AND LABOUR LAW ISSUES
    Lees meer
    Val van operatietafel
    Lees meer
    Zorgverzekeraar moet dooronderhandelen én betaalovereenkomst sluiten
    Lees meer
    Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
    Lees meer
    Philips apneu apparaten
    Lees meer
    Haantjesgedrag op de snelweg veroorzaakt letselschade
    Lees meer
    Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
    Lees meer
    AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’
    Lees meer
    Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig
    Lees meer
    Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
    Lees meer
    Geen boete voor hogeschool na val van student
    Lees meer
    Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg
    Lees meer
    Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop
    Lees meer
    Uber-chauffeurs nu ook werknemers
    Lees meer
    Klein kind krijgt nier van rokende vijftigjarige getransplanteerd
    Lees meer
    Bestuurder of niet?
    Lees meer
    Confettikanon ontploft in winkel
    Lees meer
    Immateriële schadevergoeding bij schending privacy
    Lees meer
    Deskundigenonderzoek na vermeende medische fout bij knieoperatie
    Lees meer
    Een AI-systeem als baas?
    Lees meer
    Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
    Lees meer
    Cao-ontwikkelingen in de zorg
    Lees meer
    Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
    Lees meer
    Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
    Lees meer
    Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
    Lees meer
    Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon
    Lees meer
    Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
    Lees meer
    Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
    Lees meer
    Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
    Lees meer
    Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
    Lees meer
    Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
    Lees meer
    Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
    Lees meer
    Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
    Lees meer
    Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
    Lees meer
    Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
    Lees meer
    Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
    Lees meer
    Reclame maken voor corona zelftesten
    Lees meer
    Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
    Lees meer
    In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
    Lees meer
    Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
    Lees meer
    Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
    Lees meer
    Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
    Lees meer
    Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
    Lees meer
    Succesvol webinar AI in de Zorg
    Lees meer
    Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
    Lees meer
    Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
    Lees meer
    Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
    Lees meer
    Werken met kennismigranten?
    Lees meer
    Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
    Lees meer
    Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
    Lees meer
    Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
    Lees meer
    Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
    Lees meer
    Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
    Lees meer
    Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
    Lees meer
    EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
    Lees meer
    Mag je foto's van werknemers gebruiken?
    Lees meer
    Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
    Lees meer
    Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
    Lees meer
    Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
    Lees meer
    Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
    Lees meer
    Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
    Lees meer
    Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
    Lees meer
    Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
    Lees meer
    Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
    Lees meer
    Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
    Lees meer
    Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
    Lees meer
    Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
    Lees meer
    Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
    Lees meer
    AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
    Lees meer
    Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
    Lees meer
    Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
    Lees meer
    Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
    Lees meer
    Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
    Lees meer
    Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
    Lees meer
    Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
    Lees meer
    Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
    Lees meer
    Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
    Lees meer
    Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
    Lees meer
    Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
    Lees meer
    Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
    Lees meer
    Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
    Lees meer
    Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
    Lees meer
    Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
    Lees meer
    Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
    Lees meer
    Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
    Lees meer
    Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
    Lees meer
    Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
    Lees meer
    Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
    Lees meer
    Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
    Lees meer
    Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
    Lees meer
    Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
    Lees meer
    Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
    Lees meer
    Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
    Lees meer
    De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
    Lees meer
    Update: meer aanbestedingen in de zorg
    Lees meer
    De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
    Lees meer
    Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
    Lees meer
    Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
    Lees meer
    BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
    Lees meer
    BG.zorg
    Lees meer