FAQ

Arbeidsrecht

Ja mits hierover afspraken zijn gemaakt in een toepasselijke cao, een arbeidsvoorwaardenreglement of individuele arbeidsovereenkomst.

Het arbeidscontract is bindend dus in beginsel niet. U kunt natuurlijk altijd in overleg met de nieuwe werknemer trachten afspraken te maken over een latere indiensttreding. Als het contract een proeftijd-beding bevat kan daarvan in principe gebruik worden gemaakt nog voordat het contract is aangevangen. Zolang het contract niet rechtsgeldig beëindigd is en de nieuwe werknemer beschikbaar is voor het verrichten van de arbeid, zult u wel het loon moeten doorbetalen.

Nee niet als u daarmee als werkgever de verplichting tot loondoorbetaling wilt kunnen uitstellen. De werknemer heeft recht op het loon voor het aantal uren waarvoor hij een vast aanbod had moeten ontvangen.

Nee. Alleen als er een goede grond is voor de angst voor besmetting, mag een werknemer thuis blijven. Wanneer een collega slechts griepsymptomen heeft, maar recentelijk niet in een risicogebied is geweest en ook niet in aanraking is geweest met besmette personen, kan een werknemer thuis werken niet afdwingen. Als de betreffende werknemer dan toch weigert te werken op locatie, kan de werkgever de loonbetaling staken. Overigens moet worden opgemerkt dat het kabinet op advies van het RIVM de oproep heeft gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken.

Indien er wel redelijke kans is op besmetting (lees: een collega is recentelijk naar een risicogebied geweest of in contact gekomen met iemand die besmet is), dan mogen werknemers wel thuis blijven uit angst voor besmetting. Eén van de oplossingen is in dat geval thuiswerken. Overigens heeft een werkgever de verplichting ervoor te zorgen dat werknemers door het werk niet ziek worden. Neemt een werkgever onvoldoende maatregelen en wordt een werknemer hierdoor ziek, dan dreigt mogelijk aansprakelijkheid.

Wanneer het een functie betreft waarbij reizen naar het buitenland gebruikelijk is, dan kan een medewerker dit niet zomaar weigeren. Dit geldt uiteraard niet voor landen waarvoor het Ministerie van Binnenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft afgegeven, zoals met de komst van het coronavirus voor een aantal landen het geval zal zijn.

In beginsel mag een wijziging van een arbeidvoorwaarde alleen met instemming van de werknemer. Als een zogenoemd eenzijdig wijzigingsbeding op de arbeidsrelatie van toepassing is mag u als werkgever mogelijk besluiten om tot een eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde over te gaan als u dusdanig zwaarwichtig belang hebt, dat het belang van de werknemer bij instandhouding van de arbeidsvoorwaarde daarvoor in redelijkheid moet wijken. Per te wijzigen arbeidsvoorwaarde moeten de belangen wel telkens tegen elkaar worden afgewogen.

Werkgevers mogen aan werknemers vragen of zij onlangs een risicogebied hebben bezocht. Dit is niet in strijd met de AVG, omdat werkgevers deze vragen moeten stellen om te voldoen aan de wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Indien u het vermoeden heeft dat een werknemer met het virus is besmet, is het op grond van de AVG niet toegestaan om de betreffende werknemer te verplichten zich medisch te laten testen. De werkgever kan de werknemer wel verzoeken thuis te werken, met behoud van loon. Dit is in een dergelijk geval de beste maatregel, zeker vanuit de zorgplicht van de werkgever voor de overige werknemers.

Nee. Er is een overeengekomen arbeidscontract voor een vaste urenomvang met een ingangsdatum.  De werknemer die beschikbaar is voor de arbeid heeft recht op het loon over de vaste uren.

De werkgever kan in geval van gewichtige redenen na overleg met de werknemer besluiten om het reeds opgenomen verlof in te trekken. Zeker in de zorg is het goed denkbaar dat er sprake is van een gewichtige reden. Als een werknemer al een vakantie heeft geboekt of op een andere wijze schade lijdt, dient de werkgever deze kosten te vergoeden.

Ja, het recht op betaling van loon vervalt niet. Dit betekent dat een werknemer recht heeft op salaris wanneer hij of zij in quarantaine zit. De werkgever dient tijdens de duur van de quarantaine net zoveel loon door te betalen als bij ziekte het geval zou zijn. Dit betreft dan minimaal 70% van het loon.

Wanneer een werknemer in het buitenland in quarantaine is geplaatst, moet ook het loon worden doorbetaald. Dit geldt niet wanneer hij of zij doelbewust is afgereisd naar een risicogebied en daar vast komt te zitten.

Nee dat hoeft u in beginsel niet. Wanneer door het thuis werken de kosten waar de vergoedingen op toezien niet meer worden gemaakt mag de uitbetaling daarvan worden gestopt. Dat kan uiteraard anders liggen als andere afspraken gelden.

Het antwoord is nee. Wanneer een werknemer gedurende zijn of haar vakantie besmet raakt, dan behoudt hij of zij het recht op loon en worden geen vakantiedagen afgeschreven. Echter, wanneer de vakantiebestemming voor vertrek al gemarkeerd was als risicogebied, gaat dit niet op.

Dit kan. Nu alle scholen gesloten zijn in verband met het coronavirus, kan het gebeuren dat een werknemer naar huis moet om zijn of haar kind op te vangen. In een dergelijk geval spreken we van kortdurend calamiteitenverlof, met als doel een geschikte oppas te vinden. Wanneer dit niet lukt en de werknemer langer thuis moet blijven, dient hij of zij vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen. Een andere optie is dat de werknemer zolang thuis werkt. Maar dat kan alleen met toestemming van de werkgever.

Update 7 september 2020,
Uiterlijk 1 oktober 2020 worden pas de definitieve voorwaarden bekend gemaakt.
Mijn bedrijf is door de coronacrisis geconfronteerd met veel omzetverlies, heb ik als werkgever recht op steun?

Ja, er is ter vervanging van de door het kabinet tijdelijk ingetrokken werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) is per 2 april 2020 de tegemoetkoming: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. Het eerste noodpakket van de NOW [NOW 1.0] dat geldt vanaf 1 maart 2020 ziet op omzetdalingen vanaf voornoemde datum en geeft een subsidie voor een periode van drie maanden. Met het noodpakket 2 wordt de NOW [NOW 2.0] per 1 juni 2020 verlengd met vier maanden. Tevens wordt (voor de tweede maal) een aantal aanpassingen in de NOW 1.0 doorgevoerd. Met het noodpakket 3 wordt de NOW [NO 3.0] per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden verlengd.

Wat is nodig om voor de NOW 1.0 in aanmerking te komen?

Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Werkgevers die in een periode van drie aaneengesloten maanden te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor de eerste aanvraagperiode van 3 maanden een   een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Werkgevers betalen dan het loon aan betrokken werknemers 100% door. De aangesloten periode van omzetverlies over drie maanden kan naar keuze vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei zijn.

Per 1 oktober 2020 gelden nieuwe voorwaarden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Hoe wordt het omzetverlies berekend?

Er wordt uitgegaan van de totale omzet van 2019 waarvan de gemiddelde omzet over drie maanden wordt genomen. De verwachte omzet voor de periode in 2020 waarvoor gekozen is wordt vergeleken met voornoemde gemiddelde omzet over drie maanden in 2019.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de loonsom en het omzetverlies. In het noodpakket 1 is de totale loonsom van januari 2020 genomen. Als de loonsom van januari 2020 niet bekend is wordt in de NOW 1.0 uitgegaan van de loonsom van november 2019.  Deze loonsom wordt in de NOW 1.0 verhoogd met 30% en waarvan dan het percentage verwachte omzetverlies wordt genomen en daarvan wordt dan vervolgens 90% als tegemoetkoming per maand in de loonkosten als subsidie verstrekt. Hiervan wordt 80% als voorschot uitbetaald.

Per 1 oktober 2020 zijn met de NOW 3.0 verder wijzigingen doorgevoerd. De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%. Deze daling gaat niet ten koste gaat van de subsidie die bedrijven in het kader van de NOW 3.0 ontvangen.

In de loonsom van januari zit een dertiende maand, wordt daar nog rekening mee gehouden?

Ja met de wijziging van de NOW 1.0 inmiddels wel. Als die dertiende maand terug te vinden is in de administratie zal het UWV deze dertiende maand eruit filteren bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

Wat verandert er in de NOW 1.0 voor seizoensbedrijven?

Seizoensbedrijven kennen een periode-gebonden omzetpiek en hebben in maart vaak meer  personeel in dienst dan in januari. Als gevolg daarvan kunnen zij soms onvoldoende gebruik maken van de NOW. In de gewijzigde NOW 1.0  wordt maart de referentiemaand voor de loonsom waar de NOW-subsidie op gebaseerd is. In het noodpakket 1 gaat de subsidie voor een werkgever omhoog wanneer hij in de maanden maart, april en mei een hogere loonsom had dan in januari. Bij de vaststelling van de subsidie wordt dit verrekend.

Overigens, met deze wijziging kunnen werkgevers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, en die wel een loonsom in maart 2020 hebben, mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de lopende regeling NOW 1.0.  Als werkgevers vanwege deze reden eerder een afwijzende beschikking op het eerste noodpakket van het UWV hebben ontvangen, zullen zij door het UWV worden benaderd.

Door een recente bedrijfsovername (in 2019)  is nog geen gebruik gemaakt kunnen worden van de NOW 1.0, kan dat dadelijk wel?

Mogelijk. In situaties van overgang van onderneming in 2019 tot 1 februari 2020 zal de bestaande bepaling in de NOW voor startende ondernemingen worden gehanteerd. De regeling voor startende bedrijven gaat ervan uit dat een bedrijf uiterlijk 1 februari 2020 is gestart, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet voorhanden is. Ook de wijziging van de loonsombepaling voor seizoensbedrijven kan bij bedrijfsovernames een uitkomst bieden.

Ik heb nog geen aanvraag gedaan voor het eerste/tweede/derde pakket. Tot hoe lang kan ik dat doen?

Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei 2020 naar 5 juni 2020. Dit houdt verband met twee nieuwe mogelijkheden die zijn opgenomen in de NOW: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen (zie hierboven). Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen. De wijzigingen zullen met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 20 mei jl. Werkgevers kunnen dus vanaf nu tot en met 5 juni 2020 gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden in NOW 1.0.

Per 6 juli 2020 kan een aanvraag voor NOW 2.0 worden gedaan voor de periode 1 juni tot en met 30 september 2020.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor de NOW 3.0 per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kunnen bedrijven besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als bedrijven geen aanspraak hebben gemaakt op de NOW 1 of 2, kunnen die bedrijven gebruik maken van de NOW 3.

Kan ik een beroep doen op NOW 3.0 als ik de NOW 1.0 en/of 2.0 heb aangevraagd en die aan mijn onderneming is verleend?

Ja, dat kan. Als aan uw onderneming subsidie op grond van de eerste en/of tweede subsidieregeling is verleend, dan dient de periode voor NOW 3.0 aan te sluiten op de periode van omzetdaling waarvan door uw onderneming in het kader van de NOW 2.0 is uitgegaan.

Mijn onderneming maakt onderdeel uit van een groep. Wat betekent dat voor mijn subsidieaanvraag?

Het omzetverlies van de gehele groep is bepalend. Consolidatie van financiële gegevens is  doorslaggevend of voor toepassing van de NOW sprake is van een ‘groep’. Voor het bepalen van het omzetverlies kan dus gekeken worden naar de geconsolideerde cijfers van de groep.

Alleen Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen en vreemde rechtspersonen en vennootschappen met in Nederland verzekerd SV-loon vallen onder de NOW.

Begrijp ik goed dat de NOW 1.0  voor concerns inmiddels is verruimd?

Dat klopt. Binnen concerns zijn er soms werkmaatschappijen die geheel of gedeeltelijk stilvallen door de coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de twintig procent omzetverlies. Inmiddels is in een eerdere eerste wijziging van de NOW 1.0 het al mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen mits zij een eigen rechtspersoonlijkheid hebben, subsidie voor loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Hieraan zijn wel extra voorwaarden verbonden.

Wat zijn die extra voorwaarden van verruiming van de concernbepaling?

Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen. Daarnaast moeten de werkmaatschappijen een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud. Er mag geen personeels-bv binnen het concern zijn. Tot slot zullen een aantal controlewaarborgen gaan gelden die in standaarden van accountants zullen worden gedefinieerd.

Mag ik tijdens toepassing van de NOW nog tot bedrijfseconomisch ontslag overgaan?

Een voorwaarde voor het in aanmerking zijn gekomen voor NOW is dat in de periode van de loonkostensubsidie geen aanvraag bij het UWV wordt gedaan om toestemming te krijgen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Als u toch overgaat tot zo’n aanvraag zal de consequentie uiteindelijk zijn dat bij de definitieve vaststelling van de subsidie een correctie wordt doorgevoerd. Het aanvragen van een bedrijfseconomisch ontslag als NOW subsidie wordt ontvangen, kan dus in beginsel maar het heeft financiële consequenties.

Met de NOW 3.0 wordt de korting die in de NOW2 werd toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag losgelaten.

Is er een alternatief voor een aanvraag bij het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag?

Ja er kan getracht worden om in overleg met de werknemer met wederzijds goedvinden vanwege bedrijfseconomische redenen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In de NOW staat het achterwege laten van deze ontslagwijze niet als voorwaarde vermeld. Wel is het zaak te realiseren dat ieder ontslag ongeacht of wegens bedrijfseconomische redenen of niet tijdens de loonsubsidie gevolgen kan hebben voor de hoogte van de uiteindelijke definitieve subsidie omdat ook de hoogte van de totale loonsom hiervoor bepalend is.

Moet ik een keuze maken tussen NOW of bedrijfseconomisch ontslag?

Strikt genomen hoeft dat niet omdat een ontvangen NOW-subsidie een later onverhoopt toch noodzakelijk bedrijfseconomisch ontslag niet onmogelijk maakt. Dit gezegd hebbende, vanwege de  grote financiële consequenties voor de definitieve subsidie in geval van een ontslagaanvraag bij het UWV en nu eenmaal bedrijfseconomische ontslagen ook geld kosten, verdient zo’n samenloop niet de voorkeur. Het is dus zaak als werkgever kritisch te beoordelen of de NOW toereikend is om bedrijfseconomische ontslagen te voorkomen en vervolgens af te wegen of wordt ingezet op NOW  of dat daarvan toch wordt afgezien om de handen meer vrij te houden voor bedrijfseconomische ontslagen.

Hoe vraag ik als werkgever NOW aan?

U kunt via de website van het UWV een aanvraag indienen. Zie   https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx

Deze tegemoetkomingsregeling komt tijdelijk in de plaats van de wtv-regeling. Reeds ingediende wtv-aanvragen zijn beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Als ik de tegemoetkoming krijg, moet ik dan als werkgever nog iets doen?

U betaalt het loon aan de betrokken werknemers volledig door. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de door u te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Geldt de tegemoetkoming ook voor mijn werknemers met een flexibel contract?

Ja. De NOW voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers én werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

Wat wijzigt er in de NOW 1.0 met betrekking tot accountantsverklaringen?

Voor de NOW zal de accountantsverklaring verplicht gesteld wordt voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van €125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist. Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op €125.000,- of meer zal worden vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om de berekening die daarvoor nodig is te kunnen maken, zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.

Betekent dit dat in de situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, geen controle plaatsvindt?

Nee. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

Wat wijzigt er qua opslag in de NOW 2.0?

In het tweede noodpakket wordt vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee wordt vanuit de NOW ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten om werkgevers nog meer te ondersteunen werkgelegenheid te behouden.

Wat wijzigt er in de NOW 3.0?

De grootste wijzigingen in de NOW 3.0 zijn de geleidelijke afbouw van de vergoeding over een periode van negen maanden: van 80%, naar 70% naar 60% en de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Verder gaat de vereiste minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling van in tweede tijdvak van 20% naar 30%. Verder wordt de korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag losgelaten. Tot slot zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Wat verandert er verder nog in de NOW 2?

Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Voor concerns geldt een dergelijke voorwaarde al voor de eerste regeling.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

De ontslagboete komt in aangepaste vorm als anti-misbruik-bepaling terug. De ontslagboete geldt bij collectieve ontslagen (20 werknemers of meer) waarbij door de werkgever geen akkoord is bereikt met de vakbonden. De boete bedraagt 5 procent van het totale bedrag aan loonkosten dat als NOW-subsidie wordt ontvangen. Bedrijven die minder dan 20 mensen ontslaan, hoeven geen ontslagboete te betalen.

Klopt het dat de tegemoetkoming onder de NOW openbaar wordt gemaakt?

Ja.  Reeds bij de eerste wijziging van de NOW is een bepaling opgenomen op grond waarvan aanvragers van de NOW, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar gemaakt kunnen worden zonder dat daarvoor eerst een zienswijze (van de aanvragers) gevraagd hoeft te worden. Aangezien er inmiddels verzoeken om deze informatie zijn gedaan, is door de minister besloten het UWV te verzoeken deze informatie openbaar te maken. Vanaf eind juni 2020 wordt deze informatie op de website van UWV gepubliceerd. Het gaat daarbij wel uitsluitend om de informatie waarvoor geen voorafgaande zienswijze van de subsidieontvanger gevraagd behoeft te worden.

Klopt het dat er ook een tegemoetkoming voor vaste lasten voor het MKB komt?

Ja. Er komt een pakket aan maatregelen ten behoeve van het hardst geraakte MKB, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft. Dit betreft de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving  (minstens 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Dat is nu nog tot een maximum van  € 20.000,= voor drie maanden maar dat wordt maximaal € 50.000,=.

Hoe wordt de NOW toegepast bij uitzend- en payrollbedrijven?

Deze werkgevers kunnen voor hun eigen werknemers een beroep doen op de NOW. Voor uitzend- en payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Payroll- en uitzendkrachten tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

Waar wordt het omzetverlies bij uitzend- en payrollwerkgevers bepaald?

De NOW-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies van de uitzend- of payrollwerkgever zelf. Een eventueel omzetverlies van de inlener is niet van belang.

Wat als het uitzend- of payrollbedrijf onderdeel uitmaakt van een concern?

Indien op concernniveau de drempel van 20% omzetverlies niet gehaald wordt maar op het niveau van een of meerdere werkmaatschappijen wel, dan kan onder aanvullende voorwaarden een NOW-subsidie worden aangevraagd voor die werkmaatschappij(en). Verwezen wordt naar de Q&A over de concernbepaling.

Wie vraagt een eventueel bedrijfseconomisch ontslag aan voor de payrollwerknemer?

De formele werkgever, dus het payrollbedrijf. De ontslagaanvraag wordt door het UWV getoetst aan de hand van de bedrijfseconomische omstandigheden van de inlener.

Waar vind ik de NOW?

U kunt actuele informatie over de NOW vinden op  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

 

 

 

 

 

Als werkgever bent u verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat geldt ook bij thuiswerken. Als de werknemer zelf niet over een goed ingerichte werkplek beschikt moet u ervoor zorgen dat de werknemer wel over goed ingerichte werkplek komt te beschikken. Denk daarbij aan het ter beschikking stellen van laptop, beeldscherm etc. Ook instructies over veilig thuiswerken en een checklist wat voor een goede werkplek nodig is kan nuttig zijn, zeker als het thuiswerken een meer permanent karakter krijgt.

Sorry, No FAQ Available!

Sorry, No FAQ Available!

Overheid

Gelet op de risico’s van besmetting bij fysiek horen, is de kans groot dat een bestuursorgaan geen medewerking hoeft te verlenen aan het fysiek horen van een belanghebbende. Er zal dan gezocht moeten worden naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld het telefonisch horen.

Er is geen juridische grondslag om een langere termijn dan zes weken te krijgen voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. De wet biedt echter in sommige gevallen wel mogelijkheden om een langere termijn te krijgen. In veel gevallen bestaat de mogelijkheid om binnen de termijn eerst een pro forma bezwaar- of beroepschrift in te dienen. Er dient dan een aanvullende termijn te worden gegeven waarbinnen de bezwaar- of beroepsgronden inhoudelijk dienen te worden aangevuld. In de regel twee of vier weken.

Deze mogelijkheid geldt in principe niet in bezwaar indien voor vergunningverlening bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Er is dan immers geen bezwaarfase. In plaats daarvan moet tijdig een zienswijze worden ingediend. Uit vaste rechtspraak volgt dat bij het indienen van een pro forma zienswijze het bestuursorgaan ook dan een aanvullende termijn moet bieden (van twee weken).

Deze mogelijkheid geldt tevens niet in beroep indien de Crisis- en herstelwet van toepassing is. De wet bepaalt in dat geval dat binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden naar voren dienen te worden gebracht.

Tot slot heeft u altijd de mogelijkheid om het bestuursorgaan om verder uitstel te vragen. Het bestuursorgaan is hiertoe echter niet verplicht.

De verhuurorganisaties Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang zijn met de minister overeengekomen dat haar leden tijdelijk huurders niet zullen uitzetten indien er een grote huurachterstand dreigt te ontstaan vanwege de coronacrisis. Ook zullen de verhuurders geen incassokosten rekenen over de ontstane achterstand. De hiervoor bedoelde organisaties zijn goed voor 80% van de huurmarkt voor woningen. Neem vooral contact op met uw verhuurder om te weten te komen hoe uw verhuurder met deze situatie zal omgaan.

Ja, dat kan. Het begon met het verbieden en afgelasten van evenementen van aanvankelijk meer dan 1000 personen en later met meer dan 100 personen. Vaak beschikken de organisatoren over een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die kan door de gemeente ingetrokken worden. De minister kan op grond van de Wet publieke gezondheid en met behulp van de Wet veiligheidsregio’s aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s echter ook de opdracht geven om op het terrein van openbare orde en veiligheid maatregelen te treffen om het coronavirus tegen te gaan. Daarvan is door de voorzitters (in Noord-Brabant de burgemeesters van Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch) gebruik gemaakt. Ook zijn publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sport- en fitnessclubs tot en met 31 maart 2020 gesloten. Met een verlenging moet rekening gehouden worden.

De burgemeesters zijn op grond van de Gemeentewet ook bevoegd bestaande grondrechten te beperken ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar om de veiligheid en de gezondheid te beschermen. Daartoe is een noodverordening vastgesteld. Burgers en bedrijven die deze verordening overtreden zijn strafbaar en lopen het risico van bestraffing met hechtenis van maximaal 3 maanden of een geldboete. Mocht de crisis verder escaleren dan zou de overheid nog de noodtoestand kunnen uitroepen.

Sinds zondagavond 15 maart 2020 moeten ook horecagelegenheden, sauna’s en genoemde sport- en fitnessclubs hun deuren 3 weken gesloten houden.

Lees ook het artikel van mr. Rutger Boogers: Afgelasting van evenement: is gemeente aansprakelijk?

Ja. Het overtreden van een maatregel – bijvoorbeeld het niet in achtnemen van 1,5 meter afstand – is een strafbaar feit. Daarvoor kan aan burgers maximaal € 400,= boete worden opgelegd. Die boete kan ook worden opgelegd door ambtenaren die specifiek zijn aangewezen toe te zien op de naleving van ook deze maatregelen.

Het niet naleven van de noodverordening levert een strafbaar feit op in de zin van artikel 443 Sr. Indien een boete wordt opgelegd, dan krijgt de overtreder een juridische aantekening in het Justitieel Documentatiesysteem. Aangezien dit onwenselijke consequenties kan opleveren is op 20 mei 2020 een motie in de Tweede Kamer ingediend om het mogelijk te maken om aantekeningen ten gevolge van de coronamaatregelen te laten vervallen. De motie is aangenomen.

Eerder heeft de Raad van State de Tweede Kamer geadviseerd dat het opleggen van boetes op basis van een noodverordening strijd oplevert met diverse grondrechten indien boetes worden opgelegd in de ‘strikte privésfeer’ van burgers.

 

Ja. Indien een bedrijf onvoldoende toeziet op de naleving van maatregelen, kan een boete worden opgelegd van maximaal € 4000,=. Op bedrijven rust dus de verantwoordelijkheid om de bedrijfsuitoefening zo in te richten dat het voor werknemers mogelijk is om zich aan de maatregelen te houden. Bovendien moeten zij toezien op de naleving van de maatregelen. Die boete kan ook worden opgelegd door ambtenaren die specifiek zijn aangewezen toe te zien op de naleving van deze maatregelen.

Ja, dat kan maar enkel in het geval van een overmachtsituatie [art. 4:15 lid 2, onder c, Awb]. Het zal telkens afhangen van de specifieke besluitvorming of de beslistermijn kan worden verlengd. Denk bijvoorbeeld aan besluitvorming waarbij een medewerker van de gemeente ter plaatse moet gaan kijken om tot besluitvorming te komen. Ook kan worden gedacht aan grote capaciteitsproblemen.

 

De afgelopen periode regent het berichten dat evenementen worden afgezegd of worden verplaatst. Denk bijvoorbeeld aan de marathon van Rotterdam die is afgelast. Het door laten gaan van evenementen kan eventueel leiden tot aansprakelijkheid. Voor de organisatie van een evenement geldt namelijk, net als alle andere bedrijven, een zorgplicht. Deze zorgplicht ziet op de bezoekers, deelnemers en werknemers. Het schenden van deze zorgplicht kan leiden tot een onrechtmatige daad en daarmee tot aansprakelijkheid voor de schade van de voornoemde bezoekers, deelnemers en werknemers.

Bij de beoordeling hiervan zal worden gekeken naar (1) hoe waarschijnlijk de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid (door anderen) kan worden geacht, (2) hoe groot de kans is dat er door deze niet-inachtneming ongevallen (corona-besmettingen) zouden ontstaan, (3) hoe ernstig deze gevolgen kunnen zijn en (4) hoe bezwaarlijk de te nemen veiligheidsmaatregelen zijn.

Hoewel het antwoord op deze vragen per evenement zal verschillen, zijn de ernstige gevolgen van corona-besmettingen inmiddels welbekend (quarantaine, ziekte en overlijden) en deze gevolgen moeten dan ook worden meegewogen bij het besluit om evenementen wel of niet door te laten gaan. Inmiddels heeft het kabinet de maatregel ingesteld dat elke bijeenkomst van meer dan 100 personen afgelast dient te worden.

De minister heeft recent aangekondigd met een spoedwet te komen om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen. Dit kan huurders en verhuurders tegemoetkomen in situaties waarin een tijdelijke huurovereenkomst tijdens de coronacrisis afloopt. Als huurder komt u dan niet op straat te staan indien het u niet lukt om tijdig een andere woonruimte te vinden en als verhuurder loopt u niet onnodig het risico dat de huurovereenkomst wordt omgezet voor onbepaalde tijd. Er is nog niet duidelijk voor welke duur kan worden verlengd en voor welke situaties de spoedwet geldt. Houd daarom de nieuwsberichten in de gaten.

De spoedwet ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ is inmiddels op 25 april 2020 in werking getreden. Deze wet geeft huurders en verhuurders de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst, dat wil zeggen een huurovereenkomst van maximaal 2 jaren in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW, die in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 afloopt, tijdelijk te verlengen met een maximum van 3 maanden (maar niet langer dan 1 september 2020). De spoedwet is nadien verlengd tot 1 november 2020.

Veel evenementen worden afgelast op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio en op grond van de Noodverordening. De vraag is wat het bevoegde gezag vervolgens moet doen met een verleende evenementenvergunning.

Allereerst kán de vergunning mogelijk worden ingetrokken op grond van artikel 1:6 onder b van de Model-APV van de VNG. Het is echter de vraag of dat noodzakelijk is. Uit de Noodverordening vloeit het directe verbod voort om een evenement door te laten gaan. Door dit verbod te negeren, is  sprake van een strafbaar feit en kan bovendien handhavend worden opgetreden. Bekrachtiging van een bevel in de Noodverordening door de burgemeester is niet nodig in situaties waarin de voorzitter van de Veiligheidsregio krachtens de Wet Veiligheidsregio's in de bevoegdheid van de lokale burgemeester treedt. Dat is het geval in het kader van de Noodverordeningen die in deze Coronacrisis zijn opgesteld.

Het intrekken van een vergunning lijkt dus niet noodzakelijk. Bovendien verliest de vergunning toch haar werking wanneer het evenement op grond van de Noodverordening geen doorgang heeft kunnen vinden. Door de vergunning (ook) in te trekken, loopt het bevoegd gezag een aanvullend risico op een discussie over schadevergoeding. Bovendien leidt die intrekking tot een appellabel besluit in tegenstelling tot het ‘afgelasten’ van het evenement op grond van de Noodverordening. Een Noodverordening kan niet als een besluit worden aangemerkt, omdat een Noodverordening niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Een noodverordening bevat naar zijn aard algemeen verbindende voorschriften. Op grond van de artikelen 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, en 7:1 van de Awb kan de Noodverordening dan ook niet als een besluit worden aangemerkt waartegen bezwaar of beroep openstaat. Eventuele schade als gevolg van de Noodverordening, zal door de civiele rechter beoordeeld moeten worden.

Wil het bevoegd gezag toch de vergunning intrekken, dan is het zaak dat de juiste juridische grondslag wordt gekozen. In dat verband bevat artikel 1:8 APV weigeringsgronden en geen intrekkingsgronden. Dat betekent dat lopende aanvragen wel geweigerd kunnen worden op grond van dit artikel.  APV’s kunnen per gemeente verschillen. Artikel 1:6 onder b van de Model-APV lijkt de meest logische grondslag voor een intrekking van een reeds verleende evenementenvergunning. Maar het intrekken van een vergunning ligt niet voor de hand wanneer een Noodverordening van kracht is en op grond daarvan een evenement wordt afgelast.

Ook de rechtspraak blijft niet achter in een poging de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Er is een drastische maatregel genomen om de toestroom van mensen naar gerechtsgebouwen in te dammen.

Dat betekent dat met ingang van dinsdag 17 maart 2020 alle zittingen die gepland staan in lopende procedures worden geschrapt.

Deze maatregel duurt tenminste tot 6 april 2020 en geldt voor alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere rechtscolleges.

Alleen zittingen met een bijzondere urgentie gaan wel door.

Urgente zaken zijn die zaken waarin een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, bijvoorbeeld omdat die raken aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden.

Te denken valt aan zaken als voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, maar ook faillissementen, zittingen rond verplichte zorg of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen, kort gedingen met een bijzonder spoedeisend belang en zaken waarin wettelijke termijnen verlopen.

De rechtspraak heeft het voornemen voor dergelijke zittingen zoveel mogelijk gebruik te maken van videoconference, skype en telefonisch horen.

Vanaf 17 maart 2020 mag er ook geen publiek meer aanwezig zijn bij zittingen.

De verwachting is dat zittingen die nu uitvallen, op een later tijdstip worden ingehaald.

Daarvoor zullen partijen opnieuw verhinderdata op moeten geven en zal de griffie een nieuwe datum van behandeling vaststellen.

Van uitstel zal geen afstel komen, maar vertraging gaat dit wel degelijk opleveren.

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heeft de minister het veiligheidsberaad gevraagd maatregelen te treffen. In het veiligheidsberaad zitten de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Dat zijn in de regel burgemeesters van de vaak grotere steden van de regio. Op basis van dit artikel wordt veiligheidsregio’s opgedragen om maatregelen te treffen. Dat gebeurt op basis van artikel 39 Wet veiligheidsregio’s. De bevoegdheid voor noodbevelen en noodverordeningen gaat over naar de voorzitter. Dat betekent dat de voorzitter het noodbevel of de noodverordening ondertekent. Daarmee worden de bevoegdheden die burgemeesters hebben, overgenomen door de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Een voorbeeld is de Noodverordening van de veiligheidsregio Brabant Noord [https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@31930/noodverordening-17/]. In die ‘Noodverordening’ staan de maatregelen die de overheid neemt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het is dus feitelijk een juridische vertaalslag van een maatregel van de rijksoverheid.

De maatregelen betreffen thans:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als thuiswerken niet mogelijk is, als u een boodschap moet doen of als u voor een ander zorgt.
  • Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet met meerdere personen.
  • Jonge kinderen kunnen buiten spelen, maar gebruik hierbij het gezonde verstand.
  • Blijf in elke situatie de afstand van 1,5 meter tot elkaar in acht nemen en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
  • Geen samenkomsten tot 1 juni, ook onder de 100 personen.
  • Heeft een lid van uw gezin koorts? Dan moeten alle leden uit het huishouden thuis blijven.

Tenzij uw partner een vitaal beroep uitoefent, dan mag die wel gaan werken.

  • Burgemeesters krijgen ruimere bevoegdheden om te handhaven.
  • Er kunnen boetes worden opgelegd.

Ja, maar de Europese Commissie heeft aangegeven de strenge regels voor staatssteun veel soepeler te gaan hanteren bij Europese of nationale steun aan bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus.

Onze specialisten

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens, jurist
Robin Verhoef, student-medewerker Data/AI
Frédérique Kuiper
Hester van den Broek, faillissementsmedewerker
Miriam van Ruijven, incassomedewerker
Marlies Hol
Karlijn van der Meule, jurist
Stan Elsendoorn, jurist
Britt van den Branden, stagiaire IE
Hilde van Stekelenburg, jurist