Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel

04 mei 2020

Een fout in de inschrijving voor een aanbesteding en het herstel daarvan vormen vaak geen gelukkige combinatie. Een recent gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam illustreert dat eens temeer.

Een partij heeft bij haar inschrijving een fout gemaakt door een prijzenblad niet volledig en correct in te vullen. De aanbestedende dienst sluit om die reden de inschrijving uit van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De inschrijver in kwestie stelt dat de omissie een kennelijke fout betreft die zich leent voor herstel. De vraag is of de aanbestedende dienst in strijd handelt met het proportionaliteitsbeginsel door de inschrijver niet de gelegenheid te geven om de fout te herstellen.

Feiten en omstandigheden

In de aanbestedingsleidraad van de aanbesteding is een prijsinvulformulier opgenomen. Inschrijvers moeten alle gevraagde prijzen volledig invullen met gebruikmaking van het prijzenblad. Inschrijvers dienen alle eenheidsprijzen op het prijzenblad invullen. Het prijzenblad dient rechtsgeldig ondertekend, te worden ingediend via www.tenderned.nl. Het niet volledig invullen van dit formulier zal leiden tot het uitsluiten van de Inschrijving.

Het ingediende prijsinvulformulier is niet volledig en correct ingevuld. De inschrijver die met de beslissing van de aanbestedende dienst wordt geconfronteerd dat om die reden de inschrijving terzijde wordt gelegd, stelt dat sprake is van een misverstand omdat alle informatie de aanbestedende dienst ter beschikking stond, waardoor de enkele omissie in een Excel file beschouwd kan worden als een tekortkoming die voor herstel vatbaar is. De aanbestedende dienst deelt die mening niet.

Het geschil en de beoordeling  

De uitgesloten inschrijver vordert in kort geding dat aan haar gegund gaat worden en stelt dat hoewel juist is dat een fout is begaan bij het invullen van het prijzenblad, het besluit van de aanbestedende dienst dit te sanctioneren met het terzijde leggen van de inschrijving disproportioneel en onrechtmatig is.

In dit geding staat aldus de voorzieningenrechter, de vraag centraal of het de inschrijver/eisende partij – ondanks de bepaling in de aanbestedingsleidraad dat het niet volledig invullen van het prijzenblad wordt gesanctioneerd met uitsluiting – moet worden toegestaan deze fout te herstellen.

Nu is het in beginsel mogelijk een kennelijke materiële fout recht te zetten. In dit geval kan het niet (juist) invullen van bepaalde tabellen op het prijzenblad op zichzelf als een kennelijke fout worden aangemerkt. Toch is in dit geval herstel van die fout niet toegestaan. De verplichting van een aanbestedende dienst om de door hemzelf vastgestelde criteria nauwgezet in acht te nemen, betekent immers aldus de voorzieningenrechter, dat de aanbestedende dienst is gehouden een marktdeelnemer uit te sluiten die een stuk of een gegeven dat volgens de aanbestedingsdocumenten op straffe van uitsluiting moest worden overgelegd, niet heeft verstrekt. En van een dergelijke stringente uitsluitingsverplichting in de aanbestedingsleidraad is hier sprake. Dat aanbestedende diensten ook proportioneel moeten handelen doet daaraan niet af.

Conclusie

Fouten in inschrijvingen die in de aanbestedingsdocumenten gesanctioneerd worden met uitsluiting zijn eigenlijk altijd fataal. Heeft u als inschrijver hiermee van doen of hierover vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Rik Wevers via  wevers@bg.legal

Rik Wevers

 

 

  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel III
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
  Lees meer
  Gelijke kansen bij verkoop overheidsvastgoed deel II
  Lees meer
  De Omgevingsvisie
  Lees meer
  Geen UEA bij inschrijving leidt tot uitsluiting
  Lees meer
  Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!
  Lees meer
  Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)
  Lees meer
  Aanbesteding: procentuele korting is geen eenmalige korting
  Lees meer
  Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald
  Lees meer
  Arbeidsmigranten huisvesten
  Lees meer
  Huur en aanbesteden
  Lees meer
  Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop
  Lees meer
  Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd
  Lees meer
  AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’
  Lees meer
  Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022
  Lees meer
  Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig
  Lees meer
  Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg
  Lees meer
  Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop
  Lees meer
  Inschrijving in aanbesteding door verkeerde vennootschap is fataal
  Lees meer
  Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn & contractuele vervaltermijn deel II
  Lees meer
  Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
  Lees meer
  Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
  Lees meer
  Verschil opschortende termijn en contractuele vervaltermijn
  Lees meer
  Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
  Lees meer
  Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
  Lees meer
  Inschakelen onderaannemers na aanbesteding
  Lees meer
  Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
  Lees meer
  Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit
  Lees meer
  Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten
  Lees meer
  Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
  Lees meer
  Update: meer aanbestedingen in de zorg
  Lees meer
  Proactief klagen in aanbesteding
  Lees meer
  Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
  Lees meer
  Aanbestedingsrecht
  Lees meer
  Aanbestedingsdesk
  Lees meer