Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel

04 mei 2020

Een fout in de inschrijving voor een aanbesteding en het herstel daarvan vormen vaak geen gelukkige combinatie. Een recent gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam illustreert dat eens temeer.

Een partij heeft bij haar inschrijving een fout gemaakt door een prijzenblad niet volledig en correct in te vullen. De aanbestedende dienst sluit om die reden de inschrijving uit van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De inschrijver in kwestie stelt dat de omissie een kennelijke fout betreft die zich leent voor herstel. De vraag is of de aanbestedende dienst in strijd handelt met het proportionaliteitsbeginsel door de inschrijver niet de gelegenheid te geven om de fout te herstellen.

Feiten en omstandigheden

In de aanbestedingsleidraad van de aanbesteding is een prijsinvulformulier opgenomen. Inschrijvers moeten alle gevraagde prijzen volledig invullen met gebruikmaking van het prijzenblad. Inschrijvers dienen alle eenheidsprijzen op het prijzenblad invullen. Het prijzenblad dient rechtsgeldig ondertekend, te worden ingediend via www.tenderned.nl. Het niet volledig invullen van dit formulier zal leiden tot het uitsluiten van de Inschrijving.

Het ingediende prijsinvulformulier is niet volledig en correct ingevuld. De inschrijver die met de beslissing van de aanbestedende dienst wordt geconfronteerd dat om die reden de inschrijving terzijde wordt gelegd, stelt dat sprake is van een misverstand omdat alle informatie de aanbestedende dienst ter beschikking stond, waardoor de enkele omissie in een Excel file beschouwd kan worden als een tekortkoming die voor herstel vatbaar is. De aanbestedende dienst deelt die mening niet.

Het geschil en de beoordeling  

De uitgesloten inschrijver vordert in kort geding dat aan haar gegund gaat worden en stelt dat hoewel juist is dat een fout is begaan bij het invullen van het prijzenblad, het besluit van de aanbestedende dienst dit te sanctioneren met het terzijde leggen van de inschrijving disproportioneel en onrechtmatig is.

In dit geding staat aldus de voorzieningenrechter, de vraag centraal of het de inschrijver/eisende partij – ondanks de bepaling in de aanbestedingsleidraad dat het niet volledig invullen van het prijzenblad wordt gesanctioneerd met uitsluiting – moet worden toegestaan deze fout te herstellen.

Nu is het in beginsel mogelijk een kennelijke materiële fout recht te zetten. In dit geval kan het niet (juist) invullen van bepaalde tabellen op het prijzenblad op zichzelf als een kennelijke fout worden aangemerkt. Toch is in dit geval herstel van die fout niet toegestaan. De verplichting van een aanbestedende dienst om de door hemzelf vastgestelde criteria nauwgezet in acht te nemen, betekent immers aldus de voorzieningenrechter, dat de aanbestedende dienst is gehouden een marktdeelnemer uit te sluiten die een stuk of een gegeven dat volgens de aanbestedingsdocumenten op straffe van uitsluiting moest worden overgelegd, niet heeft verstrekt. En van een dergelijke stringente uitsluitingsverplichting in de aanbestedingsleidraad is hier sprake. Dat aanbestedende diensten ook proportioneel moeten handelen doet daaraan niet af.

Conclusie

Fouten in inschrijvingen die in de aanbestedingsdocumenten gesanctioneerd worden met uitsluiting zijn eigenlijk altijd fataal. Heeft u als inschrijver hiermee van doen of hierover vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Rik Wevers via  wevers@bg.legal

Rik Wevers