Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?

30 mrt 2020

In deze Corona crisis hebben we een tekort aan materialen voor de corona bestrijding (bijvoorbeeld mondkapjes, gezichtsmaskers) en medische hulpmaterialen (bijvoorbeeld testvloeistoffen voor coronakits). Soms is het daarbij niet makkelijk voor andere producenten om in dat gat te springen, bijvoorbeeld omdat de fabrikant weigert de receptuur openbaar te maken of omdat de vormgeving/medicijn met een intellectueel eigendomsrecht (‘IP’) is beschermd. Wat zijn de oplossingen?

mondkapje

IP bescherming

Doordat er veel coronatesten (COVID-19)afgenomen moesten worden, ontstond een tekort aan testvloeistof voor de coronakits. Deze coronakits waren met name afkomstig van Roche Pharma. Roche kon de vraag naar de testvloeistof niet aan. Daarom werd er gezocht naar alternatieven. Roche gaf daarbij aan dat wanneer testvloeistoffen van anderen in de testapparaten van Roche worden gebruikt, Roche niet kan instaan voor de kwaliteit daarvan en de garantie vervalt[1].

Recent heeft Roche op haar website aangegeven dat er geen octrooi (patent) rust op de testvloeistof en dat Roche mee zoekt naar partijen die de testvloeistof veilig en betrouwbaar kunnen produceren[2]. De receptuur voor de testvloeistof wordt niet online gezet, waar door velen wel om werd gevraagd. In de Tweede Kamer werd geroepen om Roche te dwingen de receptuur in licentie te geven met een dwanglicentie.

Dwanglicentie

Een octrooihouder heeft een exclusief recht. Dit recht is vastgelegd in internationale verdragen (Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs) en in de Rijksoctrooiwet. Wanneer een octrooihouder niet in staat of bereid is om voldoende medicijnen te produceren dan zouden anderen kunnen inspringen. De octrooihouder kan dat verbieden met een beroep op het octrooi. Een uiterste middel is dan de dwanglicentie. Daarmee zouden anderen dan de octrooihouder het medicijn kunnen maken, zonder inbreuk te maken op het octrooi. Een octrooi moet ‘nawerkbaar’ zijn. Op basis van het gepubliceerde octrooi moet een vakman de vinding kunnen toepassen en namaken.

De regelgeving maakt een dwanglicentie mogelijk in het geval van een ‘nationale noodtoestand of andere omstandigheden van bijzonder dringende aard’. Artikel 31 TRIPs bepaalt dat in een dergelijke situatie een dwanglicentie mogelijk is. Daarbij gelden een paar voorwaarden zoals: de octrooihouder moet eerst zijn verzocht om een licentie (hier kan in een noodsituatie van worden afgeweken), het moet tijdelijk zijn, alleen voor binnenlands gebruik en er moet een ‘toereikende vergoeding’ worden betaald aan de octrooihouder. Artikel 57 Rijksoctrooiwet bepaalt dat de Minister van Economische Zaken een dwanglicentie kan verlenen wanneer het algemeen belang dat vordert. De Rijksoctrooiwet geeft niet aan wat de voorwaarden voor een dwanglicentie zijn. Wanneer partijen geen vergoeding overeen kunnen komen, dan bepaalt artikel 58 Rijksoctrooiwet dat deze door de rechter kan worden vastgesteld. De octrooihouder kan in rechte de dwanglicentie aanvechten. Een dwanglicentie werkt pas nadat deze is ingeschreven in het octrooiregister.

Bedrijfsgeheim

Toch zal de medewerking van de octrooihouder waarschijnlijk nog wel nodig zijn. Deze heeft immers de kennis van en ervaring met materialen, productieproces, etc. Die know how staat niet in het octrooi. Deze know how (bijvoorbeeld een receptuur) kan een bedrijfsgeheim van de octrooihouder zijn. Om bescherming op grond van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen te kunnen hebben (en houden) moeten bedrijfsgeheimen geheim worden gehouden en moeten er maatregelen worden getroffen om bedrijfsgeheimen geheim te houden. Daar past niet bij het, zonder een overeenkomst met geheimhoudingsbepalingen, aan derden bekend maken van de bedrijfsgeheimen. Mogelijk zou het niet verstrekken van informatie, onder omstandigheden van een nationale noodtoestand, onrechtmatig handelen kunnen optreden. Een rechter zou dan mogelijk, in het kader van een spoedvoorziening, kunnen gebieden om bepaalde informatie, onder bepaalde voorwaarden, ter beschikking te stellen.

Vrijwillige tijdelijke licentie

Een alternatief voor een dwanglicentie is mogelijk een vrijwillige tijdelijke licentie. Dit kan aan de orde zijn wanneer de octrooihouder zelf niet voldoende producten kan maken. Hij kan dan tijdelijk, en onder voorwaarden, een licentie aan een ander/anderen geven. De afspraken hierover zou ik vastleggen in een licentieovereenkomst. Daarin zou ik vastleggen de duur van de licentie, de medewerking van de octrooihouder om kennis te verschaffen, de vergoeding voor de octrooihouder en bepalingen over vertrouwelijkheid en non-concurrentie na het einde van de licentieovereenkomst.  Een voorbeeldovereenkomst stuur ik u graag toe als u het onderstaande formulier invult.

3D printing

Een ander voorbeeld zijn de mondkapjes en de gezichtsbeschermers. Kort geleden verscheen een bericht over een Italiaans bedrijf dat een octrooi had op kleppen voor beademingsmachines. Zij konden de productie niet aan. Daarom waren er anderen die met 3D printing (Additive Manufacturing) deze kleppen wilden printen. Met een beroep op hun octrooirecht maakte het bedrijf daar bezwaar tegen. Het bedrijf weigerde ook om ontwerptekeningen ter beschikking te stellen. Daarbij beriepen zij zich op mogelijke aansprakelijkheid wanneer anderen er gebrekkige producten mee zouden maken.

Voor de vormgeving van een mondkapje of gezichtsbeschermer zou ook een beroep kunnen worden gedaan op auteursrecht of modelrecht. Auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie van het werk. Modelrecht ontstaat na het doorlopen van een registratieprocedure. Met 3D printing zou inbreuk kunnen worden gemaakt op het auteursrecht en/of modelrecht.

Inbreuk op auteursrecht?

Wanneer een product met 3D printing wordt gemaakt, dan is het de vraag of hiermee inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Allereerst moet er auteursrecht bestaan op het origineel. Wanneer dat het geval is dan is het de vraag of sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk. Daarvoor moet worden beoordeeld of sprake is van overname (verveelvoudiging) of openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde trekken van het origineel.

De auteurswet kent geen dwanglicentie. Uit rechtspraak[3] blijkt dat een dwanglicentie wel mogelijk is wanneer de auteursrechthebbende, door het weigeren van een licentie, misbruik maakt van zijn machtspositie. Hier zal alleen sprake van zijn in uitzonderlijke gevallen. Een dwanglicentie is dan alleen gerechtvaardigd wanneer (i) een onderneming een feitelijke machtspositie, (ii) door de weigering om een licentie te verstrekken de introductie van een nieuw product, waarvoor geen alternatief bestaat, belet en (iii) gebleken is dat van de zijde van de consumenten een potentiële vraag naar dat product bestaat.

Conclusie

Wanneer een octrooihouder niet kan voldoen aan de behoefte van producten ten tijde van een crisis, dan zou een dwanglicentie als uiterste middel kunnen worden ingezet. Een alternatief daarvoor is een vrijwillige tijdelijke licentie. Maar daarvoor is de medewerking van de octrooihouder vereist.

Wat kunnen wij voor u doen:

- adviseren over de inhoud van licentie overeenkomsten

- adviseren over de mogelijkheden van een dwanglicentie

- afspraken vastleggen over het, al dan niet tijdelijk, gebruik van kennis/ IP van een ander

- optreden tegen inbreukmakers op IP

 

[1] Telegraaf 26 maart 2020, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1674144737/farmaceut-roche-speelt-onderhandelingsspel-coronatest

[2] Website Roche, https://www.roche.nl/nl/covid-19/roche-deelt-receptuur.html

[3] Rechtbank Amsterdam, 30 november 2011 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2011:CA4035

Jos van der Wijst

  Samen een creatief werk gemaakt? Dan zijn afspraken over auteursrecht belangrijk!
  Lees meer
  Modellenrecht
  Lees meer
  Merken
  Lees meer
  Projecten
  Lees meer
  Nike vecht het merk ‘MAX 1’ van Mavic aan
  Lees meer
  Bescherming van slogans
  Lees meer
  AI, kunst & auteursrecht
  Lees meer
  AIVD publiceert principes voor veilige ontwikkeling van AI-systemen
  Lees meer
  Bank mag onbewerkte persoonsgegevens bewaren
  Lees meer
  Merkinbreuk en misleidende/ongeoorloofde reclame
  Lees meer
  Picnic schendt portretrecht van (ex-)werknemer
  Lees meer
  AI, kunst en auteursrecht
  Lees meer
  Een geluidsfragment als merk registreren: kan dat?
  Lees meer
  De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
  Lees meer
  Kortingsactie merk- en modelregistratie 2023
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalek DELTA Mobiel en Caiway
  Lees meer
  Tegenslag voor Rolex
  Lees meer
  Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie
  Lees meer
  Een kwestie over schoenen: namaak Louboutin advertenties op Amazon
  Lees meer
  Een portret als merk
  Lees meer
  De Nederlandse rechter onbevoegd in geschil over reisdagboek
  Lees meer
  Nieuwe compromistekst van AI Act (AI-verordening) maakt IAMA verplicht voor high-risk toepassingen
  Lees meer
  De komst van de hernieuwde Nederlandse Corporate Governance Code
  Lees meer
  Auteursrechtinbreuk, schadevergoeding en proceskosten
  Lees meer
  Algoritmeregister van de Nederlandse overheid
  Lees meer
  AI compliance check
  Lees meer
  Onderzoek naar gebruik algoritmes door overheden
  Lees meer
  Werknemer die datasets heeft gedownload kon op staande voet worden ontslagen
  Lees meer
  Moet Mollie informatie over algoritme verstrekken?
  Lees meer
  Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van AI: ChatGPT
  Lees meer
  Nietigverklaring van een merk
  Lees meer
  Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
  Lees meer
  Wanneer mag je software decompileren?
  Lees meer
  Raad van de Europese Unie stemt in met tekst van AI Act (AI-verordening)
  Lees meer
  Startdatum van Unified Patent Court (UPC) verzet
  Lees meer
  De intocht van sinterklaas en het auteursrecht
  Lees meer
  SaaS-Overeenkomst
  Lees meer
  Nederland stemt in met tekst voorstel AI Act (AI verordening)
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  De uitwerking van een concept kan worden beschermd
  Lees meer
  Gebruik van overeenstemmende domeinnaam
  Lees meer
  De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  President Biden ondertekent executive order over gegevensuitwisseling tussen de EU en VS
  Lees meer
  Denkt u na over internationaal ondernemen?
  Lees meer
  Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
  Lees meer
  AI Aansprakelijkheid richtlijn
  Lees meer
  ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
  Lees meer
  Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?
  Lees meer
  Doorverkoop van Formule 1-tickets wordt niet verboden
  Lees meer
  Concurrentie op Bol.com: EAN-nummers en merkinbreuken
  Lees meer
  Gebruik van TM, ® en © tekens
  Lees meer
  De overwinningspose als merk
  Lees meer
  Vijf tips voor het sluiten van SaaS-Overeenkomsten
  Lees meer
  Aangepast voorstel AI Verordening
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Wat is trademark squatting?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Handelsnaamgeschillen: Kunnen we het nog volgen?
  Lees meer
  Digitale nieuwsbrieven en privacy: wat kan wel en niet?
  Lees meer
  ABRvS stelt AP in het ongelijk: boete VoetbalTV van tafel
  Lees meer
  Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
  Lees meer
  Merkhouder aansprakelijk voor schade ook wanneer hij niet betrokken is bij productie van het product
  Lees meer
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  Maakt de handelsnaam Mr. Jobs inbreuk op de handelsnaam Mister Jobs?
  Lees meer
  DUO lanceert synthetische dataset
  Lees meer
  Nietigverklaring modelaanvraag, wat nu?
  Lees meer
  Het belang van merkbewaking
  Lees meer
  Het belang van een merkonderzoek
  Lees meer
  Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)
  Lees meer
  AI Risk Assessment
  Lees meer
  Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes
  Lees meer
  Ingrijpende wijziging regels voor distributieovereenkomsten per 1 juni 2022
  Lees meer
  Geen auteursrechtelijke bescherming op ontwerp
  Lees meer
  Zorg om inzet AI in de zorg
  Lees meer
  Zijn beschrijvende handelsnamen beschermd?
  Lees meer
  Handelsnaam niet beschermd
  Lees meer
  De AI Act (AI verordening) en medische apparaten: een moeilijke relatie
  Lees meer
  Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam?
  Lees meer
  Is mijn gekozen bedrijfsnaam beschikbaar?
  Lees meer
  Merkbewaking
  Lees meer
  Uitgebreid Merkonderzoek
  Lees meer
  Modelregistratie
  Lees meer
  Merkregistratie
  Lees meer
  Moet ik mijn bedrijfsnaam vastleggen?
  Lees meer
  Afwijkende prijzen in Google Shopping: is dat misleidende reclame?
  Lees meer
  Boete voor Italiaanse Deliveroo vanwege slechte gegevensbescherming
  Lees meer
  BG.legal Marketing Brainstormsessies
  Lees meer
  BG.legal Marketinghulplijn
  Lees meer
  Cybersecurity as a Service (CaaS)
  Lees meer
  Cybersecurity checks
  Lees meer
  AVG-compliance check
  Lees meer
  Belang van een modelregistratie
  Lees meer
  AVG-startpakket
  Lees meer
  Strengere regels voor invloedrijke influencers
  Lees meer
  De strijd om de beschrijvende handelsnamen: Trainingskampen.nl en Trainingskamp.nl
  Lees meer
  Rechter roept dance-programmering van Q-music halt toe: hoe zit het?
  Lees meer
  Modelrecht op friet
  Lees meer
  Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalekken
  Lees meer
  Advocaat Jos van der Wijst over Mensgerichte AI
  Lees meer
  Bescherming merken in de virtuele wereld
  Lees meer
  EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
  Lees meer
  Foto's van gezichten verzamelen
  Lees meer
  Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups?
  Lees meer
  Student stagiaire Cybersecurity, Privacy en IT-recht
  Lees meer
  AI regulatory sandboxes en data
  Lees meer
  Is de vormgeving van een website auteursrechtelijk beschermd?
  Lees meer
  Juridische aspecten van Artificial Intelligence
  Lees meer
  Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
  Lees meer
  Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
  Lees meer
  Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
  Lees meer
  European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  AI: Toezicht en Toolbox
  Lees meer
  Wie is aansprakelijk voor de schade na een ransomware-aanval?
  Lees meer
  Cybersecurity en datalekken
  Lees meer
  Silhouet sinterklaas: auteursrechtinbreuk met inpakpapier
  Lees meer
  Financiële tegemoetkoming voor Juridisch advies
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Keuzes bij cloud services
  Lees meer
  Er zijn al regels voor AI toepassingen
  Lees meer
  Restvoorraad bij einde distributieovereenkomst
  Lees meer
  Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie
  Lees meer
  Inbreuk beschrijvende handelsnaam tóch mogelijk
  Lees meer
  Fake factuur na een merk- of modelregistratie, pas op!
  Lees meer
  Legal AIR
  Lees meer
  Het decoderen van producten kan onrechtmatig zijn
  Lees meer
  Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Merken op verzenddozen: mag dat wel?
  Lees meer
  Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  Wie is aansprakelijk bij een ransomaanval?
  Lees meer
  Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
  Lees meer
  Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
  Lees meer
  Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
  Lees meer
  Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
  Lees meer
  Risico check voor AI toepassingen
  Lees meer
  AI-systeem als uitvinder?
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
  Lees meer
  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
  Lees meer
  Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
  Lees meer
  Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
  Lees meer
  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
  Lees meer
  Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
  Lees meer
  Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
  Lees meer
  Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
  Lees meer
  Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
  Lees meer
  Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
  Lees meer
  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
  Lees meer
  Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
  Lees meer
  Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
  Lees meer
  Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
  Lees meer
  Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
  Lees meer
  Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Succesvol webinar AI in de Zorg
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
  Lees meer
  Doorhaling van een merkregistratie
  Lees meer
  Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
  Lees meer
  Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Positiemerk: kan je dat beschermen?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  Wees de copycats voor!
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  Wanneer is reclame voor medisch hulpmiddel misleidend?
  Lees meer
  Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
  Lees meer
  BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
  Lees meer
  Mag geneesmiddelenfabrikant gratis monsters aan apothekers verstrekken?
  Lees meer
  Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Nieuwsbrief Tech - meld je aan
  Lees meer
  NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
  Lees meer
  Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Domeinnamen
  Lees meer
  Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
  Lees meer
  Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
  Lees meer
  Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
  Lees meer
  Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
  Lees meer
  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
  Lees meer
  Auteursrecht op website(teksten)
  Lees meer
  Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Doordacht samenwerken geeft meer macht
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer