Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?

12 okt 2020

De Raad van State (de ‘Afdeling’) oordeelde dat, er geen databankrecht van toepassing is. Of de tekst auteursrecht is beschermd, wordt in het midden gelaten. Er is onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er sprake zou zijn van ‘onevenredige benadeling’. Daarbij speelt een rol dat het hier gaat over een bibliografische aanvraag.

Deze vraag kwam aan de orde in een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (‘Wob’)[1]. Medice heeft voor het geneesmiddel Amfexa een handelsvergunning aangevraagd. Deze handelsvergunning heeft zij ook gekregen. Een derde partij heeft vervolgens verzocht om openbaarmaking van het registratiedossier. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen heeft besloten om het registratiedossier openbaar te maken, waarbij enkele passages onleesbaar zijn gemaakt. Medice verzet zich tegen openbaarmaking van het registratiedossier, waar de aanvraag onderdeel van vormt.

Auteursrecht

De Afdeling overweegt dat ook auteursrechtelijk beschermde werken op grond van de Wob openbaar gemaakt kunnen worden[2]. Medice stelt dat de gehele aanvraag, waaronder de Clinical Overview en het Nonclinical Overview, auteursrechtelijk zijn beschermd. Dat begon bij de selectie van de te bespreken wetenschappelijke artikelen. Immers, ‘de Clinical en Nonclinical Overviews zijn echter originele, in eigen woorden geschreven rapporten met een logische opbouw en een doorlopende tekst waarin wetenschappelijke studies en publicaties samengevat worden weergegeven en analytisch met elkaar worden vergeleken. De overviews hebben een eigen, oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijke stempel van de maker’.

De Afdeling verwijst naar eerdere rechtspraak waaruit volgt dat objectieve wetenschappelijke gegevens in de overviews niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking[3] komen. Een verzameling van deze gegevens is namelijk niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Of in dit geval toch sprake was van auteursrecht laat de Afdeling in het midden. Men komt er niet aan toe omdat nadeel voor Medice bij openbaarmaking van die selectie gering was.

Databankenrecht

De Afdeling overweegt allereerst dat voor een beschermde databank een substantiële investering nodig is[4]. Het gaat daarbij alleen om de investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. Dus niet investeringen om gegevens te creëren. Wanneer de databank niet de hoofdactiviteit maar een bijproduct is, "spin-off-gegevens", dan kunnen deze wel voor bescherming in aanmerking komen, maar dan mogen de investeringen voor het creëren van de betreffende gegevens niet worden meegenomen[5].

De Afdeling overweegt dat Medicegeen substantiële investering heeft gedaan in het creëren van gegevens die in de databanken zijn opgenomen en evenmin op het verkrijgen van bestaande gegevens en het in de databank opnemen van deze gegevens’. De investering is gedaan om de aanvraag voor de handelsvergunning op te stellen. Van een beschermde "spin-off databank" is ook geen sprake. Immers er is geen sprake van een substantiële investering voor het verkrijgen van de bestaande gegevens en het opnemen daarvan in de databank.

Onevenredige benadeling

Medice heeft betoogd dat zij onevenredig wordt benadeeld door openbaarmaking. Potentiële concurrenten zouden voor hun aanvraag voor een vergelijkbaar geneesmiddel gebruik kunnen maken van de tijd en kosten die Medice voor haar aanvraag heeft gemaakt (bijvoorbeeld voor het literatuuronderzoek).

De Afdeling overweegt dat uit rechtspraak[6] niet volgt ‘dat gegevens uit een klinisch onderzoeksrapport moeten worden aangemerkt als gegevens waarvan openbaarmaking de commerciële belangen zou kunnen schaden van degene die deze gegevens heeft overgelegd’. Dit betekent dat Medice in concrete had moeten aangeven waarom zij haar belangen werd geschaad door openbaarmaking van het registratiedossier. En dan moet het gaan om belangen die door de in de Wob neergelegde weigeringsgronden worden beschermd.

Medice heeft aangegeven dat met het opstellen van de aanvraag een 1800 manuren, zijnde een financieel belang van € 180.000,=, is gemoeid. De Afdeling overweegt dat relevant is dat Medice (slechts) een bibliografische aanvraag[7] heeft ingediend. Deze bibliografische aanvraag is gebaseerd op openbare bronnen die dus niet onder de werking van de Wob vallen. Het college had de door Medice uit die openbare bronnen getrokken conclusies al onleesbaar gemaakt. De Afdeling overweegt verder dat concurrenten zullen moeten nagaan of de informatie nog wel actueel is en zullen hun eigen conclusies bij de informatie uit openbare bronnen moeten maken. En dus faalt het betoog van Medice.

Wat betekent dit voor de praktijk
 • De aanvrager van een handelsvergunning voor een geneesmiddel moet erop bedacht zijn dat, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, de aanvraag (geheel of gedeeltelijk) openbaar kan worden gemaakt.
 • Het is zeer twijfelachtig of (delen van) de aanvraag door auteursrecht wordt beschermd. De afdeling beantwoordt de vraag niet, maar lijkt niet happig voor het idee.
 • De kans dat (delen van) de aanvraag door een databankrecht wordt beschermd is klein. Met name omdat de databank het bijproduct zal zijn van de aanvraag.
 • Van degene die zich verzet tegen openbaarmaking van (delen van) de aanvraag wordt een goede onderbouwing gevergd van een financiële schade door openbaarmaking. Je kunt niet volstaan met het noemen van de tijd die het opstellen van de aanvraag heeft gevergd. Daarbij speelt een rol of het om een ‘bibliografische’ aanvraag gaat of om een uitgebreide aanvraag.

[1] Raad van State, 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2302

[2] arrest van het Hof van 22 januari 2020, zaak C-175/18 P, ECLI:EU:C:2020:23, punt 112

[3] Artikel 42 lid 5 sub b Geneesmiddelenwet

[4] arrest van 9 november 2004, zaak C-444/02, ECLI:EU:C:2004:697

[5] arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9138

[6] Afdeling van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3527

[7] Hoge Raad van 4 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0104 (Romme/Van Dale) en van 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7508

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst.

Jos van der Wijst

  Contact

   Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
   Lees meer
   Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
   Lees meer
   EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
   Lees meer
   Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
   Lees meer
   Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
   Lees meer
   Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
   Lees meer
   Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
   Lees meer
   Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
   Lees meer
   Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
   Lees meer
   Software as a Service: grip op data
   Lees meer
   Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
   Lees meer
   Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
   Lees meer
   Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
   Lees meer
   Het delen van data en vertrouwelijkheid
   Lees meer
   Drowned in the sun
   Lees meer
   Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
   Lees meer
   Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
   Lees meer
   Reclame maken voor corona zelftesten
   Lees meer
   Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
   Lees meer
   Later als ik groot ben..
   Lees meer
   Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
   Lees meer
   Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
   Lees meer
   Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
   Lees meer
   Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
   Lees meer
   Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
   Lees meer
   Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
   Lees meer
   SyRI wetgeving in strijd met EVRM
   Lees meer
   Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
   Lees meer
   Succesvol webinar AI in de Zorg
   Lees meer
   Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
   Lees meer
   Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
   Lees meer
   Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
   Lees meer
   Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
   Lees meer
   Doorhaling van een merkregistratie
   Lees meer
   Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
   Lees meer
   Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
   Lees meer
   Opzetten modelabel: waar moet je aan denken?
   Lees meer
   Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
   Lees meer
   Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
   Lees meer
   Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
   Lees meer
   Algoritme via Detachering
   Lees meer
   Algoritme als Software
   Lees meer
   Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
   Lees meer
   Auteursrechten & Artificial Intelligence
   Lees meer
   Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
   Lees meer
   Positiemerk: kan je dat beschermen?
   Lees meer
   Algoritme als een Dienst
   Lees meer
   Van wie is het model?
   Lees meer
   Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
   Lees meer
   Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
   Lees meer
   Wees de copycats voor!
   Lees meer
   AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
   Lees meer
   Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
   Lees meer
   Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
   Lees meer
   Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
   Lees meer
   Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
   Lees meer
   Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
   Lees meer
   Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
   Lees meer
   Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
   Lees meer
   Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
   Lees meer
   Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
   Lees meer
   De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
   Lees meer
   Wanneer is reclame voor medisch hulpmiddel misleidend?
   Lees meer
   RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
   Lees meer
   Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
   Lees meer
   BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
   Lees meer
   Mag geneesmiddelenfabrikant gratis monsters aan apothekers verstrekken?
   Lees meer
   Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
   Lees meer
   Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
   Lees meer
   Software / data overeenkomsten
   Lees meer
   Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
   Lees meer
   Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
   Lees meer
   NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
   Lees meer
   Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
   Lees meer
   Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
   Lees meer
   Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
   Lees meer
   Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
   Lees meer
   Nieuwsbrief Tech - meld je aan
   Lees meer
   De lessen uit Dragons’ Den
   Lees meer
   Waarom Rumag auteursrechtinbreuk maakt
   Lees meer
   NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
   Lees meer
   Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
   Lees meer
   Primark versus Dr. Martens
   Lees meer
   De roep om het vrijgeven van voertuigdata
   Lees meer
   Domeinnamen
   Lees meer
   Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
   Lees meer
   Auteursrecht
   Lees meer
   Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
   Lees meer
   Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
   Lees meer
   Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
   Lees meer
   Databankenrecht
   Lees meer
   Checklist data sharing agreement
   Lees meer
   De verkoop en verpanding van data
   Lees meer
   Data en ethiek
   Lees meer
   Het delen van data
   Lees meer
   De bescherming van data
   Lees meer
   Het eigendom van data
   Lees meer
   Data
   Lees meer
   Fashion & Design
   Lees meer
   Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   Wie heeft recht op de domeinnaam?
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
   Lees meer
   Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
   Lees meer
   Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
   Lees meer
   Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
   Lees meer
   Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
   Lees meer
   Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
   Lees meer
   Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
   Lees meer
   Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
   Lees meer
   Auteursrecht op website(teksten)
   Lees meer
   Bescherming winkelinterieur
   Lees meer
   Is het interieur van een winkel beschermd?
   Lees meer
   Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
   Lees meer
   Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   Doordacht samenwerken geeft meer macht
   Lees meer
   Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
   Lees meer
   Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
   Lees meer
   Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
   Lees meer
   Inbreuk op merken in de beauty branche
   Lees meer
   Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Privacyrecht
   Lees meer
   BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
   Lees meer
   BG.tech
   Lees meer
   Vacature juridisch medewerker/advocaat Data & AI, IT- en Privacyrecht
   Lees meer