Let op bestuurder; zorg voor tijdige afdracht pensioenpremie of tijdige melding betalingsonmacht!

30 okt 2012

Pensioenpremies moeten tijdig worden voldaan. In tijden van crisis kan die tijdige betaling onder druk komen te staan. Als bestuurder moet u zich realiseren dat u persoonlijk de rekening gepresenteerd kunt krijgen als de vennootschap de pensioenpremies niet tijdig betaalt.

Artikel 23 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 bepaalt dat u als bestuurder van een vennootschap hoofdelijk aansprakelijk bent voor de bijdragen ter zake van deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds.

Op grond van deze regeling moet door de vennootschap onverwijld melding worden gedaan van betalingsonmacht. Onder “onverwijld” wordt verstaan: binnen 14 dagen.

Is die melding tijdig gedaan dan heeft dat voor de bestuurder grote gevolgen ten aanzien van de bewijslast. Het pensioenfonds moet dan namelijk bewijzen dat het niet betalen van de bijdragen het gevolg is van aan hem te wijten onbehoorlijk bestuur in de periode van 3 jaar voorafgaande aan het tijdstip van de mededeling. Slaagt het pensioenfonds daar niet in, dan is de bestuurder niet aansprakelijk.

Indien de vennootschap echter niet of niet op de juiste wijze betalingsonmacht heeft gemeld dan is een bestuurder aansprakelijk voor de achterstallige pensioenpremies in die zin dat vermoed wordt dat de niet betaling aan hem te wijten is en dat de periode van drie jaar geacht wordt te zijn ingegaan op het tijdstip waarop het lichaam in gebreke is. Er is dus een omkering van de bewijslast. Echter, een bestuurder krijgt slechts de kans om dat vermoeden te weerleggen indien hij aannemelijk maakt dat het niet tijdig voldoen aan de meldingsplicht niet aan hem te wijten is. Dat is lastig, want over het algemeen wordt een bestuurder in staat geacht ervoor te zorgen dat de betalingsonmacht tijdig door of namens hem gemeld wordt. Dat betekent dus dat ook indien er inhoudelijk geen sprake is van onbehoorlijk bestuur, een bestuurder een behoorlijk risico loopt als de betalingsonmacht niet tijdig wordt gemeld.

De regeling is vergelijkbaar met de fiscale regeling inzake de melding van betalingsonmacht. Het advies aan de bestuurder is dus: houd ook de tijdige betaling van pensioenpremies in de gaten en lukt het niet tijdig te betalen, meld de betalingsonmacht dan binnen 14 dagen!

B&G