Levering van een voormengsel voor varkensvoer dat met een verboden hormoon blijkt te zijn besmet

21 aug 2012

Welvaarts BV, een bedrijf dat varkens fokt, heeft Porker Foods, haar leverancier van een voormengsel, aangesproken op het leveren van een ondeugdelijk product. De rechtbank draagt aan Porker Foods op om tegenbewijs te leveren tegen de voorshands bewezen geachte stelling van Welvaarts BV, dat het door Porker Foods geleverde voormengsel met MPA besmet was. De rechtbank heeft het bewijs voor de stelling van Welvaarts BV onder meer ontleend aan het feit dat drie op 2 juli 2002 door de AID genomen monsters uit opslagsilo’s van Porker Foods met MPA besmet bleken. Porker Foods kon het tegenbewijs leveren door ofwel de bewijswaarde van die drie bij Porker Foods genomen monsters alsnog te ontkrachten ofwel aan te tonen dat Welvaarts BV van een derde suikerwater of een ander product heeft afgenomen dat met MPA besmet was. Porker Foods laat verschillende getuigen horen.
Met de verklaringen van [getuige sub 9] en [YY] is op zich het bewijs geleverd dat het voer waaruit het op 27 juni 2002 genomen monster afkomstig was, niet verantwoordelijk kan zijn geweest voor de hoeveelheid MPA die in de varkens van Welvaarts BV is aangetroffen. Dit bewijs levert echter niet het van Porker Foods verlangde tegenbewijs op. De rechtbank heeft immers geen enkel bewijs ontleend aan de op het bedrijf van Welvaarts BV genomen monsters.
Uit de verklaring van [getuige sub 8] over de oranjeachtige kleur concludeert Porker Foods dat in het door haar aan Welvaarts BV geleverde voormengsel geen MPA kan hebben gezeten, omdat toevoeging van de van Bioland afkomstige glucosesiroop een roze/oranje kleur van het voormengsel zou hebben veroorzaakt, terwijl het niemand is opgevallen dat het door Porker Foods aan Welvaarts BV geleverde voormengsel een afwijkende kleur had. De rechtbank acht de verklaring van [getuige sub 8] echter onvoldoende als bewijs voor die afwijkende kleur.
Uit het voorgaande volgt dat Porker Foods zal worden veroordeeld tot betaling aan Welvaarts BV van een bedrag van (€ 1.501.027,50 min € 20.194,93 is) € 1.480.832,57.

Conclusie:
Voor de uitslag van een procedure kan doorslaggevend zijn welke partij belast wordt met het leveren van bewijs. Het is daarom zaak om een rechter de bewijslast zoveel mogelijk bij de wederpartij te laten leggen. Dat kan door gemotiveerd en goed onderbouwd stellingen van de andere partij te betwisten.