Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?

22 feb 2021

De consument houdt een betaalrekening aan bij ING Bank N.V. (“ING”). Op 31 juli 2020 is de consument via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als haar dochter. De ‘dochter’ verzocht haar moeder om een bedrag van € 1.200,- over te maken via betaalverzoeken. De consument heeft dit gedaan. Hierdoor heeft zij een bedrag van € 1.200,- overgemaakt naar een oplichter. Is ING gehouden om dit bedrag aan de consument te vergoeden? De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid (hierna “Kifid”) heeft hier op 10 februari jl. uitspraak over gedaan. Deze uitspraak is hier te vinden.

De klacht

De klacht van de consument is als volgt samen te vatten. De consument stelt dat de dienstverlening van ING niet naar tevredenheid is. ING heeft namelijk niet gereageerd op een (aangetekende) brief waarin de consument vraagt naar het beleid van ING bij dergelijke fraudezaken en – in het verlengde daarvan – in welke gevallen ING een coulanceregeling toepast. Bovendien heeft de dochter van de consument via het internet ontdekt dat de tegenrekening die de oplichter heeft gebruikt, al jaren voor dergelijke oplichtingspraktijken wordt gebruikt. De dochter vindt het onbegrijpelijk dat ING niet eerder actie heeft ondernomen. De consument vordert mede om die reden dat ING het bedrag van € 1.200,-, al dan niet uit coulance, aan haar terugbetaalt.

Juridisch kader

Uit artikel 7:529 lid 1 en lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) volgt dat de verliezen, die voortvloeien uit niet-toegestane betalingstransacties, voor rekening van de bank komen, tenzij sprake is fraude, opzettelijk handelen of grove nalatigheid aan de zijde van de consument. Van niet-toegestane betalingstransacties kan alleen pas worden gesproken als deze zijn uitgevoerd zonder instemming van de consument (artikel 7:522 lid 2 BW).

Kifid oordeelt dat de consument zelf aan de betalingsverzoeken heeft voldaan en de betalingen heeft verricht. De oplichter is op geen enkele manier betrokken geweest bij de overboeking zelf. Ook heeft niemand de betaalpas en/of pincode van de consument afhandig gemaakt. Omdat de consument de betaalopdrachten zelf heeft gegeven, heeft zij daarmee ingestemd. Om die reden is er geen verplichting voor ING om de schade van de consument te vergoeden.

Bovendien is ING op grond van artikel 7:533 lid 4 BW verplicht om gevolg te geven aan een ten laste van een rekeninghouder gegeven betaalopdracht. De zorgplicht van ING is daarbij beperkt tot het optimaliseren van het betalingsverkeer ten aanzien van de rekening van consument. Dit is vaste uitspraak van Kifid. In deze rol kan ING in beginsel geen verwijt worden gemaakt voor het uitvoeren van de betalingstransacties zonder nadere monitoring. Dit onderzoek mag pas dan van ING worden verwacht wanneer zij wist van ongebruikelijk betalingsverkeer, waarbij bepalend is waarvan de bank zich bewust was. Bewustheid van het gevaar kan slechts in beperkte omstandigheden bij de bank worden verondersteld, gelet op haar positie en deskundigheid. Zie in dit kader de uitspraak van de Hoge Raad van 27 november 2015.

Uit verklaringen en stukken van partijen volgt dat ING pas na 31 juli 2020 bekend was met de tegenrekening die door de oplichter is gebruikt en niet eerder. ING heeft in dit geval haar zorgplicht dus niet geschonden.

Wel biedt ING haar excuses aan voor het feit dat zij op de tweede brief van de consument niet heeft gereageerd. Dit niet reageren van ING op een brief kan echter niet leiden tot de verplichting van ING om de schade van de consument te vergoeden.

Conclusie

Gelet op het voorgaande worden de vorderingen van de consument afgewezen. ING heeft haar zorgplicht niet geschonden en is niet gehouden om de schade van de consument te vergoeden.

Les

Hoewel iedereen inmiddels eigenlijk wel weet dat je niet zomaar moet reageren op een verzoek van een bekende tot het overmaken van een geldbedrag, zijn er toch dagelijks mensen die op deze manier opgelicht worden. Mocht je een dergelijk verzoek krijgen, verifieer dan eerst of dit verzoek daadwerkelijk van de bekende afkomstig is. Want zoals ook uit deze uitspraak weer volgt, wordt de schade in de meeste gevallen niet vergoed. En dat is toch zonde van je geld.

Dit artikel is geschreven door Lisan Vermeer, advocaat ondernemingsrecht bij BG.legal.

Lisan Vermeer

  Ontbinding van een overeenkomst van regelend recht?
  Lees meer
  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Tijdelijke versoepeling saneringsbeleid Belastingdienst verlengd tot 1 april 2024
  Lees meer
  Het “habe nichts”-verweer
  Lees meer
  Mag het Haviltex-criterium contractueel worden uitgesloten?
  Lees meer
  Contract & Onderneming in vastgoed
  Lees meer
  Contract & Onderneming in de Tech-sector
  Lees meer
  Werkstudent voor het team Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
  Lees meer
  Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter
  Lees meer
  Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
  Lees meer
  Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
  Lees meer
  Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Het Europese bankbeslag onder de loep
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer