Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software

19 mei 2020

Wat zijn de gevolgen van een pilotovereenkomst software? Moet ik in gebreke stellen of kan ik volstaan met de constatering dat toch niet nagekomen kan worden? Wat is de waarde van een interne beoordeling van een softwareproduct door medewerkers van de afnemer?

Tussen softwareleverancier Otys en Ordina was een pilotovereenkomst tot stand gekomen. Otys zou een bestaand product (Otys Go!) bij Ordina implementeren. Daarbij zou het worden aangepast aan de wensen van Ordina. Na de pilot zou een go/no go beslissing worden genomen over een meerjarige licentie- en onderhoudsovereenkomst.

In de pilotovereenkomst was opgenomen dat Otys garandeert dat ‘de Programmatuur efficiënt, deugdelijk en onderling samenhangend is geschreven’ en ‘de structuur van de Programmatuur zodanig is dat – in het geval de Programmatuur wordt gewijzigd – deze met behulp van beperkte middelen en met behoud van de overeengekomen functionaliteit kan worden aangepast’.

Ordina is niet tevreden over de pilot, heeft het vertrouwen verloren, weigert rekeningen van Otys te betalen en ontbindt de overeenkomst. Zij stelt dat Otys de verplichting niet kan nakomen en dat zij daarom de overeenkomt kan ontbinden (en dus de facturen niet hoeft te betalen).

Het hof overweegt[1]:

 • Dat ontbinding alleen mogelijk is wanneer sprake is van een tekortkoming die of blijvend onmogelijk is of waarbij sprake is van verzuim;
 • Dat alleen sprake is van verzuim na een ingebrekestelling
 • Dat Ordina Otys niet in gebreke heeft gesteld.
 • Ordina stelt dat zij, op grond van haar algemene voorwaarden, niet in gebreke hoefde te stellen omdat ‘Ordina kon voorzien dat redelijkerwijs niet kon worden nagekomen’.
 • Dat Ordina bewijs moet leveren van die stelling.

Ordina stelt:

 • Dat, ondanks toezegging, geen sprake is van ‘plug and play’ software
 • Dat veel aanpassingen in de software nodig waren die niet eenvoudig te realiseren waren
 • Dat de programmatuur ingrijpend moest worden gewijzigd en er aparte interfaces moesten worden geschreven
 • Dat de documentatie mager was
 • Volgens een rapportage van eigen medewerkers voldeed de software daarmee niet aan de overeengekomen garanties.
 • Op Otys rustte een zorgplicht en op basis daarvan had zij Ordina moeten waarschuwen voor de discrepantie tussen wat partijen waren overeengekomen en haar product.

Otys betwist de stellingen van Ordina en stelt:

 • Dat de pilot juist bedoeld was om te beoordelen of Ordina tot aanschaf over zou gaan
 • Dat wanneer de beslissing negatief uitvalt dit niet betekent dat de afspraken niet zijn nagekomen of sprake is van dwaling
 • Dat niet is overeengekomen dat sprake is van ‘plug and play’ software waarbij geen maatwerkaanpassingen nodig zijn
 • Dat Ordina veel eerder twijfels had moeten uiten (mede gezien de redelijkheid en billijkheid)
 • Dat uit een deskundigenrapport blijkt dat de software ‘zonder haperingen’ werkt.

Het hof stelt Otys in het gelijk. Van belang daarbij is dat het hof overweegt:

 • Dat in de overeenkomst niet de eis is opgenomen dat de apparatuur zonder veel aanpassingen ‘plug and play’ zou moeten werken;
 • Dat Ordina niet ervan uit had mogen gaan dat er geen of nauwelijks werkzaamheden nodig waren om de functionaliteiten werkzaam te krijgen
 • Ordina had niet mogen verwachten dat de software vrijwel zonder bijkomende werkzaamheden in de bestaande software omgeving van Ordina geïntegreerd kon worden. Als dat zo belangrijk was dan had zij dat concreter en nauwkeuriger moeten bedingen.
 • Dat onvoldoende is gebleken dat de software van zodanige kwaliteit was dat deze ook na aanpassingen niet aan de garanties zou voldoen. Het rapport van de eigen medewerkers wordt als niet objectief terzijde geschoven.
 • Ordina kan slecht één email tonen waarin wordt geklaagd over koppelingen.
 • Dat Ordina Otys onvoldoende de mogelijkheid heeft geboden te reageren op klachten.
Conclusie

Het hof concludeert dat Ordina zich niet kan beroepen op ontbinding van de overeenkomst. Daarmee blijft de overeenkomst in stand. Ordina heeft de overeenkomst niet opgezegd of op een andere manier beëindigd.

Ordina wordt veroordeeld om de onbetaalde facturen, vermeerderd met rente en kosten, te betalen

Wat betekent deze uitspraak voor de praktijk:
 • In een gerechtelijke procedure wordt teruggegrepen op de vastlegging van prestaties. Wanneer de op te leveren software aan bepaalde functionaliteiten (‘plug and play’) moet voldoen, dan moet helder worden vastgelegd.
 • Partijen moeten aandacht besteden aan de formulering van verwachtingen en eisen. Deze moeten voor een derde duidelijk zijn. Laat deze daarom lezen door een onafhankelijke, kritische derde. Is het voor deze helder? Verifieer of deze derde de tekst op eenzelfde manier leest/uitlegt als beoogd is. Zo niet, dan is de tekst niet duidelijk.
 • Wanneer partijen de op een agile manier werken is dit nog lastiger. Dan wordt nog meer gevergd van de tussentijdse verslaglegging en toetsing aan een onafhankelijke, kritische blik van een derde.
 • Als opdrachtgever: besteed aandacht aan de overeenkomst en de ingebrekestelling. Dat heeft Ordina onvoldoende gedaan en daarom gaat zij nu nat. Verwachtingen/eisen aan de software moeten zo concreet en nauwkeurig mogelijk worden geformuleerd. Wanneer je klachten hebt, houdt hoor en wederhoor. Documenteer klachten over de werkzaamheden/ het geleverde werk.
 • Als opdrachtnemer: manage verwachtingen, besteed aandacht aan een goede vastlegging van verwachtingen, garanties en toezeggingen.
Wat kunnen wij voor u betekenen:
 • Wij kunnen die onafhankelijke, kritische blik zijn bij de formulering van overeenkomsten, sommaties, ingebrekestellingen en ontbindingsverklaringen.
 • Wij adviseren u bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van software gerelateerde overeenkomsten.

Voor meer informatie: neem contact op met Jos van der Wijst

[1] Hof Arnhem-Leeuwarden, 7 april 2020, Yourit BV / Ordina Holding BV

Jos van der Wijst

  Voormalig Twitter nu ook onderworpen aan massaschadeclaimprocedure
  Lees meer
  Een app bouwer inschakelen? Maak duidelijke afspraken!
  Lees meer
  Inbreuk op auteursrecht met softwareplatform
  Lees meer
  IE/IT en Vastgoed
  Lees meer
  Zorg & Innovatie
  Lees meer
  Digitale Agenda van de EU: Een uitgebreid perspectief
  Lees meer
  EU-US Data Privacy Framework: Adequaatheidsbesluit
  Lees meer
  Uitvoeren van IAMA: essentieel bij inzet algoritmes.
  Lees meer
  Auteursrechtinbreuk door het overnemen van softwarefunctionaliteiten?
  Lees meer
  Bescherm softwareontwikkeling met solide overeenkomsten
  Lees meer
  Eigendom op data
  Lees meer
  BG.legal team is geselecteerd als eerste reserve voor Grand Challenge AI
  Lees meer
  AI, kunst & auteursrecht
  Lees meer
  AI, kunst en auteursrecht
  Lees meer
  Wanneer mag je software decompileren?
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  De AI Act (AI verordening) en medische apparaten: een moeilijke relatie
  Lees meer
  Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups?
  Lees meer
  Student-stagiair(e) IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
  Lees meer
  Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
  Lees meer
  Domeinnamen
  Lees meer
  Slaafse nabootsing
  Lees meer
  Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Software
  Lees meer
  IT-recht
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
  Lees meer
  Wat is schade bij illegaal gebruik software?
  Lees meer
  Werkgever aansprakelijk voor door werknemer illegaal gekopieerde software?
  Lees meer
  Een medewerker downloadt illegaal, werkgever betaalt de rekening
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer