Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier

29 apr 2020

Tegenwoordig kan elke Nederlander online zijn medische gegevens inzien. Of we nu ziek of gezond zijn: zelf je gegevens bijhouden en delen met huisartsen, ziekenhuizen en behandelaars, wordt steeds eenvoudiger. We krijgen niet alleen meer regie, maar ook meer rechten. Bijvoorbeeld het recht op inzage in ons elektronisch zorgdossier en een afschrift daarvan – geheel kosteloos. Het resultaat van een nieuw wetsartikel.

 Op 1 juli 2020 treedt artikel 15d in werking van de Wet aanvullende bepalingen gegevensverwerking in de zorg (Wabvpz). Dit artikel verplicht zorgaanbieders om patiënten kosteloze elektronische inzage in hun dossier te geven. Ook moet de zorgaanbieder bijhouden wie in het elektronisch dossier kijkt en werkt. Want de patiënt heeft op grond van artikel 15e van diezelfde Wabvpz recht op een loggingsoverzicht.

Inzage op papier en elektronisch

Behalve recht op inzage in en afschrift van zijn papieren dossier (al vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, Wgbo) heeft de patiënt vanaf 1 juli dus ook recht op inzage in en afschrift van zijn elektronisch dossier. In tegenstelling tot het papieren dossier moet het afschrift van het elektronisch dossier kosteloos worden verschaft. Ook heeft de Wabvpz in vergelijking met de Wgbo een ruimer toepassingsgebied: ze geldt namelijk voor alle zorgaanbieders die een patiëntendossier bijhouden.

Het elektronisch systeem dat elektronische inzage mogelijk maakt moet voldoen aan de normen NEN 7510 en NEN 7512. Dit volgt uit het zogenaamde Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz). De zorgaanbieder mag zelf bepalen hoe hij gegevens elektronisch beschikbaar wil stellen aan de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld via een cliëntportaal of het verschaffen van elektronische inzage op een computer op een locatie van de zorgaanbieder.

Recht op loggingsafschrift

Nieuw zijn ook de rechten en plichten met logging. De zorgaanbieder moet het elektronisch systeem zo inrichten dat wordt vastgelegd wie het dossier heeft ingezien en wie gegevens ter beschikking heeft gesteld. Immers, met ingang van 1 juli 2020 heeft de patiënt recht op een afschrift van de logging. Met andere woorden: de patiënt kan verzoeken om een overzicht van wie en wanneer bepaalde informatie beschikbaar heeft gemaakt in het elektronisch systeem en wie wanneer bepaalde informatie heeft gezien. De logging moet voldoen aan de norm NEN 7513 op grond van artikel 5 lid 1 Begz.

Zorgaanbieders met vragen over de Wabvpz en het voldoen aan de NEN-normen kunnen contact opnemen met BG.zorg via wevers@bg.legal

Rik Wevers