Nieuwe aanbestedingsregels in 2013

06 nov 2012

De Eerste Kamer heeft op 30 oktober jl. ingestemd met het wetsvoorstel Aanbestedingswet. De kans is groot dat de nieuwe wet op 1 januari 2013 in werking zal treden.

Met de wet wordt beoogd te komen tot meer concurrentie, minder administratieve lasten, een meer uniforme aanbestedingspraktijk en eenvoudige afhandeling van klachten.

Wat met de nieuwe wet niet zozeer verandert is in welke gevallen er moet worden aanbesteed. Wel zijn er een aantal wijzigingen voorzien waarvan wordt gehoopt dat daardoor het midden- en kleinbedrijf en zzp’ers meer kansen krijgen om met succes deel te nemen aan aanbestedingen.

Zo mogen op grond van de Aanbestedingswet opdrachten niet zonder goede reden worden samengevoegd. Opdrachten moeten indien mogelijk worden opgedeeld in percelen. Verder mogen met de Aanbestedingswet voortaan alleen omzeteisen worden gesteld als daarvoor zwaarwegende argumenten zijn. Verder wordt in de Aanbestedingswet tegemoet gekomen aan een veel gehoorde klacht dat aanbesteders teveel kijken naar de [laagste] prijs. Het uitgangspunt zal zijn dat gegund wordt op basis van het criterium economisch meest voordelige inschrijving. Het criterium laagste prijs mag alleen worden gehanteerd indien dat kan worden gemotiveerd.

Bij gunning moet voortaan een proces-verbaal worden opgesteld waarin opgenomen de naam van de uitgekozen inschrijver met een motivering van de keuze alsmede de namen van de afgewezen inschrijvers met motivering van de afwijzing. Verder wordt de huidige termijn van 15 dagen om door middel van een kort gedingprocedure op te komen tegen een onwelgevallig gunningsvoornemen, opgerekt naar 20 dagen.

Het tegen betaling ter beschikking stellen van aanbestedingsstukken is niet langer onder de Aanbestedingswet toegestaan. Er kan verder door inschrijvers worden volstaan met een via de Aanbestedingswet vastgesteld model eigen verklaring waarmee wordt aangegeven dat wordt voldaan aan de gestelde eisen. De bewijsstukken hiervan behoeft alleen de winnende inschrijver over te leggen. Dit verlaagt de administratieve lasten.

Kortom, of nu aanbesteder of inschrijver, u doet er goed aan zich over de komende wijzigingen in de aanbestedingsregels te laten voorlichten.