Nieuwe berekeningsregels voor kinderalimentatie

18 mrt 2013

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april 2013 nieuwe richtlijnen. Op 15 februari 2013 is door de Werkgroep Alimentatienormen, een werkgroep van rechters, een persbericht verspreid, waarin dit is aangekondigd. Deze richtlijnen gelden voor kinderalimentaties die vastgesteld worden of die gewijzigd worden vanaf 1 april 2013.
Heeft het zin om een herberekening te laten maken van de kinderalimentatie die u ontvangt of moet betalen?

Als er geen andere veranderingen in uw situatie of in die van uw ex-partner of uw kinderen is opgetreden, heeft dat waarschijnlijk geen zin.
De Werkgroep Alimentatienormen heeft namelijk bepaald dat de nieuwe rekenwijze geen aanleiding is om zonder wijziging van omstandigheden de nieuwe wijze van berekening toe te passen.
Als er omstandigheden zijn gewijzigd waardoor de kinderalimentatieberekening die eerder is gemaakt niet meer zou kloppen, gelden bij de herberekening wel de nieuwe berekeningsnormen.
Het is dus goed om na te gaan welke wijzigingen er sinds de laatste kinderalimentatieberekening zijn opgetreden.
Of het vervolgens in uw belang is om de kinderalimentatie te laten herberekenen hangt af van uw precieze situatie.
Bij de nieuwe wijze van draagkrachtberekening wordt namelijk geen rekening meer gehouden met bepaalde kosten van de alimentatieplichtige.
De berekening vindt plaats door middel van een formule. Daarin wordt rekening gehouden met woonlasten voor een bedrag van 30% van het netto besteedbaar inkomen van de onderhoudsplichtige, en met een standaardbedrag van € 850, voor de kosten van levensonderhoud.
Stel dat u een netto besteedbaar inkomen heeft van € 2.800, per maand. U wordt geacht 30% daarvan, dus € 840, per maand, netto aan woonlasten te besteden. Daarnaast wordt u geacht € 850, aan overige kosten van levensonderhoud te besteden. Resteert € 2.800,-- - € 840, - € 850, = € 1.110, per maand. Daarvan dient u 70%, dus € 777, , te besteden aan kinderalimentatie volgens de formule.
Omdat de Werkgroep Alimentatienormen een draagkrachttabel hanteert met bepaalde inkomenscategorieën, valt u in het bovengenoemde voorbeeld in de laatstgenoemde categorie in de draagkrachttabel, die van € 2.750, tot € 2.800, . In dat geval wordt uw draagkracht bepaald op € 750, . Dit bedrag moet nog verhoogd worden met het fiscale voordeel dat u heeft door het betalen van kinderalimentatie.
Volgens de nieuwe richtlijnen kan eventueel een beroep worden gedaan op de zogenaamde “aanvaardbaarheidstoets”, als de onderhoudsplichtige vindt en kan onderbouwen dat de op die manier berekende bijdrage tot een onaanvaardbare uitkomst leidt vanwege een gebrek aan draagkracht.

In overleg met u kunnen wij dus in uw specifieke geval bekijken of het mogelijk is, én of het in uw voordeel is, om een beroep te doen op wijziging van omstandigheden en dus op de nieuwe berekeningsnormen.

BG.legal