Opdrachtgever in Food; belang van tijdig klagen bij aannemer

23 apr 2014

Een bedrijf in Food meldt de aannemer dat een kunststof dekvloer met vloercoating op de afdeling Food niet voldoet aan de bestekeisen. Deze [kennelijk nieuwe] klacht valt onder de door aannemer afgegeven vijfjarige garantie. De aannemer voert ondermeer het verweer dat de opdrachtgever niet tijdig heeft geklaagd onder verwijzing naar artikel 7:761 BW.

Voornoemd artikel bepaalt ondermeer dat elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van twee jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. Verder is vastgelegd dat indien de rechtsvordering krachtens het voornoemde zou verjaren tussen het tijdstip waarop de aannemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat hij het gebrek zou onderzoeken of herstellen en het tijdstip waarop hij het onderzoek en de pogingen tot herstel kennelijk als beëindigd beschouwd, de verjaringstermijn wordt verlengd.

In het kader van de arbitrage ten overstaan van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, nodigen de arbiters de opdrachtgever uit in het kader van de tijdige klachtmelding aan te tonen wanneer de opdrachtgever deskundigen heeft ingeschakeld en het daarvan opgemaakte rapport over te leggen. De opdrachtgever verschaft de arbiters niet de verzochte informatie zodat de Raad van Arbitrage er van uit gaat dat de opdrachtgever niet kan aantonen wanneer hij in het kader van de tijdige klachtmelding de deskundigen heeft ingeschakeld, zodat de arbiters er van uitgaan dat de opdrachtgever de klacht niet tijdig aan de aannemer heeft gemeld. Het gevolg daarvan is dat het recht om de vordering in te stellen is komen te vervallen.

De vordering van de aannemer tot vloerherstel trof een substantieel bedrag van meer dan € 200.000,=. Deze vordering is door de arbiters afgewezen omdat de opdrachtgever kennelijk niet op formeel juiste wijze bij de aannemer over het gebrek betreffende de vloer heeft geprotesteerd toen de opdrachtgever kennelijk zelf deskundigen heeft ingeschakeld. Het scheidsrechtelijk eindvonnis van 15 mei 2014 onder nummer 31.023 toont maar eens te meer het belang aan om als opdrachtgever tijdig en aantoonbaar bij de aannemer te reclameren over de gebreken teneinde later nog het recht te hebben een vordering in te kunnen stellen.