Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven

15 nov 2022

Een financieel geschil tussen twee partijen kan alleen worden beoordeeld als opnames van Zoom-besprekingen worden vrijgegeven. Een van de partijen weigert dat te doen.

Kan een partij worden gedwongen om documenten of gespreksverslagen aan een ander te geven, zodat die zijn claim beter kan onderbouwen? Dit is de zogenaamde exhibitieplicht. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering stelt dat als iemand inzage of een afschrift wil krijgen van ‘bescheiden’ er aan vier voorwaarden moet worden voldaan. Zo moet degene die iets wil inzien daarbij een rechtmatig belang hebben, het moet gaan om ‘bepaalde’ bescheiden, de bescheiden moeten zien op een rechtsbetrekking waarin de eiser partij is, en de wederpartij moet over de bescheiden beschikken (artikel 843a Rv). Deze voorwaarden moeten ‘fishing expeditions’ voorkomen. De wet biedt niet de mogelijkheid tot het opvragen van onbeperkte hoeveelheden documenten waarvan een partij slechts het bestaan vermoedt of waarvan hij vermoedt dat de documenten wel eens steun zouden kunnen geven aan de eis in de hoofdzaak.

Digitale kopieën

Een conflict hierover speelde tussen een ontwerper van huisstijlen en logo’s en een opdrachtgever, die haar factuur niet volledig betaalde. De ontwerper stapt naar de rechtbank Gelderland om zo haar geld alsnog te innen. De opdrachtgever gaat in de tegenaanval en vordert dat de ontwerper digitale kopieën moet verstrekken van alle opnames die zij maakte van onderlinge gesprekken en Zoom-videoconferenties. Voldoet zij daar niet aan, dan moet de opdrachtgever een dwangsom verbeuren.

Alle Zoom-calls

Die eis van de opdrachtgever strandt al snel. Hij wil álle Zoom-calls, zonder enige beperking. Dat zijn niet ‘bepaalde’ bescheiden, zoals de wet stelt. Wel zijn er enkele Zoom-gesprekken waar de opdrachtgever expliciet naar verwijst: een kennismakingssessie, een teamoverleg, het afwikkelingsgesprek en de presentatie van de huisstijl en logo’s. Daarvan moet de opdrachtgever aantonen dat hij een rechtmatig belang heeft bij afgifte.

Contractspartij

De rechtbank vindt dat de Zoom-call met het kennismakingsgesprek moet worden vrijgegeven. Die call moet aantonen met wie precies de ontwerper een overeenkomst heeft gesloten, met de eigenaar van de eenmanszaak of met de besloten vennootschap waarvan die eigenaar enig aandeelhouder is. De eigenaar heeft er een rechtmatig belang bij te weten wie precies contractpartij is, en wie dus de ontwerpovereenkomst heeft verstrekt. De tweede Zoom-call, over de presentatie van de huisstijl en logo’s, moet aantonen welk lettertype en logo’s zijn gepresenteerd. De ontwerper vindt namelijk dat de opdrachtgever haar auteursrecht heeft geschonden door het lettertype en het logo openbaar te maken. Die claim kan alleen worden onderzocht als de vormgever die Zoom-bijeenkomst vrijgeeft. De andere twee Zoom-calls (teamoverleg en afwikkelingsgesprek) zijn niet van belang voor de hoofdzaak. Zodoende heeft de opdrachtgever aannemelijk gemaakt een rechtmatig belang te hebben. Een vordering tot afgifte van bepaalde bescheiden kan ingesteld worden als incident in een lopende bodemzaak, of als separate vordering in een kort geding. Voor dat laatste heeft degene die vordert dan natuurlijk, naast een rechtmatig belang, ook een spoedeisend belang nodig.

Dwangsom

De opdrachtgever vordert ook een dwangsom voor het geval de veroordeling niet nagekomen wordt. De dwangsom die de opdrachtgever eist wordt toegewezen: 2.500 euro per keer en vervolgens per dag dat de ontwerper deze twee Zoom-calls niet overhandigt. De dwangsom kent een maximum van 50.000 euro. Het financiële geschil zelf wordt later in een bodemprocedure behandeld.

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met de sectie Ondernemingsrecht.

ECLI:NL:RBGEL:2022:5942

Marc Heuvelmans

  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer