Philips apneu apparaten

15 dec 2021

Philips heeft apneu apparaten teruggeroepen vanwege mogelijke gezondheidsklachten. Is hier sprake van productaansprakelijkheid dan wel nalatigheid in het nemen van tijdige maatregelen? Wacht Philips een mega claim?

Bij slaapapneu stokt iemands ademhaling tijdens het slapen. Apneu apparaten zorgen ervoor dat de ademhaling voortgezet wordt, het is een medisch hulpmiddel. Philips is veruit de belangrijkste leverancier van apneu apparaten.

Wereldwijd heeft Philips bepaalde type apneu apparaten teruggeroepen wegens mogelijke gezondheidsrisico’s.

Philips heeft gewaarschuwd voor problemen met het geluiddempend schuim in het apparaat. Dat schuim kan afbrokkelen. Hierdoor kunnen patiënten schuimdeeltjes binnenkrijgen en ook kunnen er chemicaliën vrijkomen. Ook in Nederland zijn ongeveer 50.000 van deze apparaten verkocht [NOS nieuws 28 oktober 2021].

Productaansprakelijkheid

Als een product een gebrek vertoont waardoor de consument schade lijdt, kan de producent [maar ook importeur of merkhouder] aangesproken worden. De zgn. productaansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van de producent kan ook niet ten opzichte van de consument contractueel worden uitgesloten.

Gebrekkig product

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die een consument redelijkerwijs mag verwachten. Uitgangspunt is dat wat een redelijk gebruiker van het product mag verwachten.

Als een product bij normaal gebruik waarvoor het bestemd is schade teweegbrengt is het product gebrekkig.

Bewijslast

De eiser [benadeelde] zal moeten bewijzen:

  • dat het product gebrekkig is
  • dat het gebrekkige product de schade heeft veroorzaakt

Vrijwaring producent

De producent is niet aansprakelijk als het gebrek is ontstaan nadat hij het product op de markt heeft gebracht. De producent is ook niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat het op basis van de stand van de wetenschap en de techniek onmogelijk was het gebrek te ontdekken.

Uiteraard moet bij het ontdekken op een later tijdstip [dus na het op de markt brengen] wel de nodige maatregelen genomen worden.

De betreffende Philips apneu apparaten

Voor consumenten is het moeilijk om aan te tonen dat het apneu apparaat gebrekkig is. Philips heeft echter zelf een terugroepactie gedaan en daarbij benoemd dat het geluidsisolerend schuim kan afbrokkelen en uiteindelijk tot ernstig en levensbedreigend letsel kan leiden. Daarnaast heeft Philips ruim 500 miljoen uitgetrokken voor de terugroepactie [Financieel Dagblad d.d. 01.12.2021]. Dit zegt toch wel wat.

Of Philips zich op vrijwaring kan beroepen is niet duidelijk. Philips heeft zelf nog geen uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid.

Wel heeft Philips een deel van de apparaten vervangen door een ander type of Philips heeft het  geluidsisolerend schuim vervangen. Dit kost echter tijd en sommige patiënten gebruiken nog steeds de betreffend apneu apparaten omdat zij niet zonder kunnen. Het is een afweging tussen twee kwaden. Beide keuzes kunnen gezondheidsschade opleveren.

De patiënt zal ook moeten aantonen dat de apneu apparaten de gestelde gezondheidsschade hebben veroorzaakt. Dit is niet eenvoudig en daarnaast kan het zijn dat de gezondheidsschade pas veel later zich openbaart.

Als Philips aansprakelijkheid erkent ligt het meer op de weg van Philips om hier [objectief] onderzoek naar te doen.

Voor zover bekend zijn er in Nederland een aantal gebruikers [die stellen last te hebben van hoofdpijn, ademhalingsproblemen of kanker hebben] die Philips aansprakelijk hebben gesteld.

Amerikaanse claims

De Amerikaanse FDA [Food and Drug Association] heeft al onderzoek gedaan voor de Amerikaanse markt. Uit dit onderzoek zou blijken dat de gezondheidsrisico’s latent zeer groot zijn, met name de kans op kanker. Ook zou uit het Amerikaanse onderzoek blijken dat Philips al vanaf 2015 op de hoogte zou zijn geweest maar geen nader onderzoek heeft gedaan. FDA is er allerminst van overtuigd dat Philips alert en adequaat heeft gehandeld. Philips ontkent echter nalatig te zijn geweest.  

Er lopen in Amerika inmiddels talrijke [gebundelde] rechtszaken. Op dit moment is het afwachten tot welk oordeel de rechtbank in Pittsburgh komt.

Deze kwestie krijgt dus nog een vervolg.

Edith de Koning