Regels voor AI in de zorg met therapeutische werking

21 dec 2022

Sinds 26 mei 2021 geldt nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR). De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe wetgeving zijn de volgende:

 • Versterken van het systeem voor de markttoelating;
 • Meer transparantie voor patiënten en betere traceerbaarheid;
 • Strengere regels voor bepaalde producten.

In dit artikel zullen we kijken wat dat betekent voor AI toepassingen in de zorg met een therapeutische werking. Een voorbeeld hiervan is software ontwikkeld voor een VR-bril die tijdens een behandeling gebruikt wordt. Hierbij staan we stil bij de regels van de MDR, de AVG en het voorstel voor de AI-verordening.

Voorstel voor de AI Verordening

Op basis van het voorstel vallen medische hulpmiddelen die door een onafhankelijke instantie beoordeeld moeten worden in de categorie hoog-risico.[1] Dit betekent dat de software uit ons voorbeeld een hoog-risico toepassing is en dus moet voldoen aan alle eisen voor hoog-risico. De verkoper van de software heeft de verantwoordelijkheid om dat allemaal goed te regelen, als gebruiker moet u vooral de instructies van de verkoper volgen.

Algemene verordening gegevensbescherming

Het kan zijn dat de software ook (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. In dat geval is het van belang dat u voor een geldige verwerkingsgrondslag zorgt. Als er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt dan zal u hiervoor waarschijnlijk expliciete toestemming van uw patiënten moeten krijgen. Voor meer informatie over de AI Verordening en de AVG, zie deze blog van LegalAIR.

AI in de zorg

Verordening voor medische hulpmiddelen

Een hulpmiddel met therapeutische werking is een hulpmiddel in de zin van de verordening.[2]  In Nederland houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht op de naleving van de verordening en de Wet medische hulpmiddelen.

Een actief therapeutisch hulpmiddel is een hulpmiddel dat wordt gebruikt, alleen of in combinatie met andere hulpmiddelen, om biologische functies of structuren te ondersteunen, te wijzigen, te vervangen of te herstellen in het kader van een behandeling of een verlichting van een ziekte, letsel of beperking.[3]

Medische hulpmiddelen worden ingedeeld in verschillende risicoklassen. Hoe hoger het risico is voor de patiënt, hoe zwaarder de controle is of een hulpmiddel voldoet aan de vereisten en of het hulpmiddel op de markt gebracht mag worden. Software die wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie met therapeutische doeleinden behoort tot klasse IIa.[4] Hierdoor moet een onafhankelijke instantie (Notified Body) beoordelen of het product aan de eisen van de verordening voldoet. Enkel voor zorginstellingen die hulpmiddelen intern maken en gebruiken kan een uitzondering van toepassing zijn, hier wordt later in het artikel bij stilgestaan.

Inkopen van medische hulpmiddelen met therapeutische werking

Indien een zorgverlener of zorginstelling de medische hulpmiddelen zelf inkoopt dient ook aan een aantal vereisten te worden voldaan. Zo dient er altijd een CE-markering op het product te staan. Indien het product na 26 mei 2021 op de markt is gebracht dient ook aan de overige vereisten uit de verordening te worden voldaan. Zo mag een hulpmiddel alleen in gebruik worden genomen indien het naar behoren wordt afgeleverd, geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt voor het doel waarvoor het ontwikkeld is.[5]  Indien het product wordt ingekocht vanuit een land buiten de EU, gelden de strengere regels voor importeurs.[6]

Regels voor intern ontwikkelde hulpmiddelen

De nieuwe regels van de verordening gelden ook voor hulpmiddelen die zorginstellingen en zorgverleners intern maken en gebruiken. Aan de veiligheids- en prestatie-eisen dient voldaan te zijn. Deze staan in bijlage I van de verordening. Aan de overige vereisten uit de verordening hoeft niet te worden voldaan indien aan de volgende cumulatieve eisen is voldaan:[7]

 • De intern gemaakte hulpmiddelen worden niet aan een ander rechtspersoon overgedragen;
 • Bij de fabricage en het gebruik van het hulpmiddel wordt een passend kwaliteitsmanagementsysteem gebruikt;
 • Op de markt is geen gelijkwaardig hulpmiddel beschikbaar die aan de specifieke behoeften van de patiëntendoelgroep kan worden voldaan;
 • De zorginstelling geeft de bevoegde autoriteiten op verzoek informatie over het gebruik van het hulpmiddel;
 • Er wordt een openbare verklaring opgesteld, waaruit onder andere blijkt dat de hulpmiddelen aan de veiligheids- en prestatie-eisen voldoen;
 • Uit documentatie moet onder andere blijken hoe het productieproces werkt en wat de prestatiegegevens van het hulpmiddel zijn;
 • Ook moeten maatregelen getroffen worden die garanderen dat alle hulpmiddelen volgens dat productieproces worden gemaakt;
 • Daarnaast dienen de ervaringen geëvalueerd te worden en dienen de hulpmiddelen verbeterd te worden.

Indien niet aan alle bovenstaande vereisten wordt voldaan, gelden de regels voor fabrikanten van medische hulpmiddelen.[8]

Conclusie

Voor AI in de zorg met therapeutische werking gelden verschillende eisen waaraan voldaan moet worden. Als zorginstelling of zorgverlener moet u er vooral voor zorgen dat u van een betrouwbare leverancier koopt, die producten inkoopt met de juiste CE-markering. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan vooral contact op met een van onze specialisten.

Auteurs: Jody Esveldt en Robin Verhoef

[1] Art. 6 Voorstel AI Verordening
[2] Art. 2 Verordening (EU) 2017/745
[3] Bijlage VIII, art. 2.4 Verordening (EU) 2017/745
[4] Bijlage VIII, art. 6.3 Verordening (EU) 2017/745
[5] Art. 5, lid 1 Verordening (EU) 2017/745
[6] Zie artikel 13 voor de algemene verplichtingen van de importeur.
[7] Art. 5, lid 5 Verordening (EU) 2017/745
[8] Zie artikel 10 voor de algemene verplichtingen van de fabrikant.
BG.legal

  AI, kunst en auteursrecht
  Lees meer
  Helm dragen op de snorfiets!
  Lees meer
  De positie van de medisch specialist in het arbeidsrecht
  Lees meer
  Hoe ver strekt de informatieplicht van de hulpverlener?
  Lees meer
  Mag een toegangsverbod worden opgelegd en voor hoelang?
  Lees meer
  Integraal Zorgakkoord: beweging naar passende zorg
  Lees meer
  Kan een onbereikbare werknemer worden ontslagen?
  Lees meer
  Mag een hulpverlener medische info verstrekken aan derden?
  Lees meer
  Privacy in de zorg
  Lees meer
  Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie
  Lees meer
  Nieuwe compromistekst van AI-verordening maakt IAMA verplicht voor high-risk toepassingen
  Lees meer
  Algoritmeregister van de Nederlandse overheid
  Lees meer
  AI compliance check
  Lees meer
  Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van AI: ChatGPT
  Lees meer
  Mag de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst beëindigen?
  Lees meer
  Raad van de Europese Unie stemt in met tekst van AI-verordening
  Lees meer
  Een zorginstelling kan ook besluiten geen behandelingsovereenkomst aan te gaan
  Lees meer
  Nederland stemt in met tekst voorstel AI verordening
  Lees meer
  De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
  Lees meer
  Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
  Lees meer
  Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  Lees meer
  Psychische klachten zorgmedewerker
  Lees meer
  Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  AI Aansprakelijkheid richtlijn
  Lees meer
  Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis
  Lees meer
  Verplichte digitalisatie van gegevensuitwisseling in de zorg
  Lees meer
  Werkgevers aansprakelijkheid voor bedrijfsuitje
  Lees meer
  Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?
  Lees meer
  Duik in ondiep water met helaas als gevolg een dwarsleasie. Is de schade verhaalbaar of is er sprake van eigen schuld?
  Lees meer
  Aangepast voorstel AI Verordening
  Lees meer
  Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald
  Lees meer
  Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
  Lees meer
  Heeft het ziekenhuis patiënte wel voldoende geïnformeerd over de bijwerkingen van de chemokuur?
  Lees meer
  Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
  Lees meer
  Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)
  Lees meer
  AI Risk Assessment
  Lees meer
  Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes
  Lees meer
  Zorg om inzet AI in de zorg
  Lees meer
  Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
  Lees meer
  Medische behandeling met risico’s
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  Gevolgen gemiste diagnose kanker
  Lees meer
  Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Lees meer
  Nieuwe cao voor zorgpersoneel
  Lees meer
  Wat is vervangende toestemming medische behandeling?
  Lees meer
  Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  Lees meer
  Meer transparantie bij zorginkoop is noodzakelijk
  Lees meer
  Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop
  Lees meer
  Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd
  Lees meer
  Aanrijding in zorginstelling, wie is aansprakelijk?
  Lees meer
  De Governancecode Zorg 2022
  Lees meer
  Successful webinar 30% TAX RULE – TAX AND LABOUR LAW ISSUES
  Lees meer
  Val van operatietafel
  Lees meer
  Zorgverzekeraar moet dooronderhandelen én betaalovereenkomst sluiten
  Lees meer
  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
  Lees meer
  Philips apneu apparaten
  Lees meer
  Haantjesgedrag op de snelweg veroorzaakt letselschade
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’
  Lees meer
  Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig
  Lees meer
  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
  Lees meer
  Geen boete voor hogeschool na val van student
  Lees meer
  Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg
  Lees meer
  Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Klein kind krijgt nier van rokende vijftigjarige getransplanteerd
  Lees meer
  Bestuurder of niet?
  Lees meer
  Confettikanon ontploft in winkel
  Lees meer
  Immateriële schadevergoeding bij schending privacy
  Lees meer
  Deskundigenonderzoek na vermeende medische fout bij knieoperatie
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Cao-ontwikkelingen in de zorg
  Lees meer
  Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
  Lees meer
  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
  Lees meer
  Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
  Lees meer
  Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon
  Lees meer
  Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
  Lees meer
  Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
  Lees meer
  Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
  Lees meer
  Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
  Lees meer
  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
  Lees meer
  Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
  Lees meer
  Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
  Lees meer
  Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd
  Lees meer
  In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
  Lees meer
  Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
  Lees meer
  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
  Lees meer
  Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
  Lees meer
  Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
  Lees meer
  Succesvol webinar AI in de Zorg
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
  Lees meer
  Werken met kennismigranten?
  Lees meer
  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
  Lees meer
  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
  Lees meer
  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
  Lees meer
  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
  Lees meer
  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
  Lees meer
  Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
  Lees meer
  Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
  Lees meer
  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
  Lees meer
  Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
  Lees meer
  Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
  Lees meer
  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
  Lees meer
  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
  Lees meer
  Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
  Lees meer
  Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
  Lees meer
  Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
  Lees meer
  Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
  Lees meer
  Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
  Lees meer
  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
  Lees meer
  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
  Lees meer
  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
  Lees meer
  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
  Lees meer
  Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
  Lees meer
  Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
  Lees meer
  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
  Lees meer
  Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
  Lees meer
  Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
  Lees meer
  Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
  Lees meer
  De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
  Lees meer
  Update: meer aanbestedingen in de zorg
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
  Lees meer
  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  BG.zorg
  Lees meer