Schorsing recall NVWA

01 okt 2017

 

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 11 mei 2017 een [niet veel voorkomende] door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit [NVWA] opgelegde recall geschorst. Een recall is het uit de handel [moeten] nemen van producten of producttypen.

Een levensmiddelenbedrijf op het gebied van voedingssupplementen had een vitaminepreparaat met 100 microgram vitamine D geïmporteerd en gedeeltelijk in Nederland gedistribueerd. Dit had de NVWA echter niet toegestaan omdat de preparaten niet voldeden aan de Warenwetregeling vrijstelling vitaminepreparaten waarin is bepaald dat deze preparaten niet meer dan 75 microgram vitamine D mogen bevatten.

De NVWA heeft de bewuste vitaminepreparaten in officiële inbewaringneming geplaatst en toen een gedeelte van de preparaten desondanks door het bedrijf in de handel was gebracht, een last onder dwangsom opgelegd om het bedrijf te bewegen tot een recall van de vitaminepreparaten over te gaan.

Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom en de voorzieningenrechter verzocht de last te schorsen.

Op basis van onder meer een rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid [EFSA] is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter twijfel of het nationale voorschrift dat voorziet in de vrijstelling tot maximaal 75 microgram vitamine D, wel voldoet aan relevante Europese regelgeving [in casu art. 6 van de EG Verordening nr. 764/2008]. Er bestaat althans ten minste enige twijfel of de bewuste norm onverminderd kan worden gehandhaafd.

Gelet op het voornoemde is de voorzieningenrechter van oordeel dat de belangenafweging in het voordeel van het bedrijf moet uitvallen. In dat verband is van belang dat een recall vergaande inspanningen van het bedrijf vergt en de recall bovendien schadelijke gevolgen kan hebben voor de reputatie van het bedrijf. Ook weegt mee dat de NVWA lange tijd geen actieve maatregelen heeft getroffen tegen de verkoop door het bedrijf van de bewuste preparaten.

Zie uitspraak.

Zie ook branche Agrifood.