Stappenplan voor het beschermen van bedrijfsgeheimen

30 okt 2018

Sinds vorige week is de mogelijkheid om bedrijfsgeheimen te beschermen opgenomen in de wet. Tot dan moest tegen openbaarmaking van concurrentiegevoelige informatie worden opgetreden op grond van de onrechtmatige daad. Die tijd is voorbij.

De bescherming ontstaat echter niet vanzelf. Daarvoor moet u in actie komen. Lees hierna over de stappen die u zou moeten doorlopen.

Stap 1:  Is bescherming nodig?

De bescherming van bedrijfsgeheimen is een belangrijk aanvullend instrument op de bescherming van intellectueel eigendom. Natuurlijk bestaat er al de mogelijkheid om een merk te registreren, of een patent aan te vragen. Maar dit is slechts mogelijk in de situaties waarbij sprake is van een mogelijk IE-rechten. In sommige gevallen is bescherming van knowhow of concurrentiegevoelige informatie door de bekende IE-methoden echter nog niet mogelijk, of zelfs niet wenselijk. Juist in die gevallen kan een organisatie ervoor kiezen om de informatie wel al te beschermen, maar dan als bedrijfsgeheim.

Het kan bijvoorbeeld gaan om bescherming van de schetsen van een nieuw model auto, onderzoeksresultaten met betrekking tot een nieuw medicijn, plannen ten aanzien van de lancering van een nieuw merk(product) of aantekeningen over de ontwikkeling van nieuwe software.

 

Stel, u bent van mening dat het gunstig is om uw bedrijfsgeheim te beschermen. Wat zou u dan moeten doen?

Stap 2:  Neem beveiligingsmaatregelen

Allereerst moet er sprake zijn van een bedrijfsgeheim. De nieuwe “Wet bescherming bedrijfsgeheimen” is namelijk specifiek gericht op het beschermen van bedrijfsgeheimen. Wanneer is daar sprake van? Kort gezegd moet er worden voldaan aan de volgende drie voorwaarden.

 1. De informatie is geheim, omdat de informatie niet algemeen bekend is bij/gemakkelijk toegankelijk is voor branchegenoten.
 2. De informatie heeft handelswaarde (omdat de informatie geheim is).
 3. Er zijn maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat de informatie geheim blijft.

Voor organiasties is vooral punt 3 van belang. Hieruit blijkt namelijk dat zij actie moeten nemen, vóórdat hun interne knowhow kan kwalificeren als een bedrijfsgeheim. Pas als de informatie wordt beschermd door maatregelen die openbaarmaking moeten voorkomen, is er daadwerkelijk sprake van een bedrijfsgeheim.

Voorbeelden van maatregelen die organisaties kunnen nemen zijn het laten tekenen van een geheimhoudingsverklaring, het opnemen van een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst, digitale beveiliging, het toekennen van toegangsrechten etc.

Stap 3:  Tegen welke inbreuken kunt u optreden?

Ook al hebben organisaties maatregelen getroffen ter bescherming van hun bedrijfsgeheim, dan nog kunnen zij te maken krijgen met oneerlijke praktijken. Zeker innovatieve bedrijven worden vaak geconfronteerd met ontvreemding, kopieëren zonder toestemming of zelfs met economische spionage. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat misbruik maakt van de bedrijfsgeheimen die een nieuwe werknemer heeft meegenomen van zijn vorige werkgever.

Op het moment dat een bedrijfsgeheim onrechtmatig wordt verkregen, openbaar wordt gemaakt of wordt gebruik, kan volgens de nieuwe wet een juridische procedure worden gestart. Dit is bijvoorbeeld het geval als onbevoegd toegang is verkregen tot het bedrijfsgeheim, of als het bedrijfsgeheim in de handel is gebracht. Ook het handelen in strijd met een geheimhoudingsverplichting of een concurrentiebeding valt hieronder. Hoewel organisaties daar al maatregelen tegen konden treffen (namelijk op grond van de afspraken die partijen hebben gemaakt), bestaat er straks dus ook een wettelijke mogelijkheid.

Stap 4:  Maatregelen treffen

U wilt optreden tegen een inbreuk op uw bedrijfsgeheim. Wat kunt u doen? De wet geeft u de mogelijkheid om een juridische procedure te starten. Afhankelijk van de spoedeisendheid, kan dit een kort geding procedure zijn. De volgende vorderingen zijn denkbaar:

 1. Staking van de inbreuk;
 2. Verbod van gebruik van het bedrijfsgeheim;
 3. Verbod tot openbaarmaking van het bedrijfsgeheim;
 4. Verbod om goederen (gebaseerd op het intellectuele eigendom) te producten;
 5. Terugroepen van inbreukmakende goederen van de markt;
 6. Vernietiging van de inbreukmakende goederen;
 7. Verzoek om verlof tot beslaglegging;
 8. Vordering tot schadevergoeding.

Daarbij geldt dat niet iedere vordering tijdens een spoedprocedure kan worden toegewezen. Ten slotte is het niet onbelangrijk om te vermelden dat de in het ongelijk gestelde partij volledig in de kosten kan worden veroordeeld. Denk hierbij aan de redelijke kosten van de procedure, zoals de advocaatkosten.

Conclusie

Sinds kort is er voor organisaties dus een alternatief voor de bescherming van hun intellectuele eigendom. Door de komst van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen hebben zij de wettelijke mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen, naast de overige mogelijkheden die al bestonden, zoals het optreden tegen inbreuk op een geheimhoudingsovereenkomst. Maar u moet wel in actie komen om van deze bescherming gebruik te kunnen maken. U moet namelijk:

- bedrijfsgeheimen identificeren;
- maatregelen nemen om de bedrijfsgeheimen geheim te houden;
- opkomen tegen vermeende inbreuken.

Heeft u vragen over het beschermen van bedrijfsgeheimen? Neem dan contact op.

BG.legal