Statutair Directeur

Wat is een statutair directeur?

Een statutair directeur kan deze functie bekleden zonder dat er ook sprake is van een arbeidsovereenkomst. Op de benoeming en het ontslag van deze bestuurder door het bevoegde orgaan (AvA of RvC) zijn dan slechts de regels van Boek 2 BW en de statuten van toepassing. Vaak is de statutair directeur echter ook werknemer en heeft hij daarmee een zogenaamde dubbele rechtsbetrekking tot de onderneming. Voor deze directeur/werknemer gelden echter gedeeltelijk andere ontslagregels dan voor de gewone werknemer. Dit vormt ook mede de reden dat in deze arbeidsovereenkomst met enige regelmaat een vertrekregeling wordt opgenomen. Bovendien is een andere rechter bevoegd om van geschillen tussen de statutair directeur kennis te nemen. En bepaalt de AvA of de RvC de hoogte van de beloning van de statutair directeur.

Voor de statutair directeur van een beursgenoteerde vennootschap gelden bovendien weer andere regels. Deze heeft geen arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht.

Onze specialisten kunnen u - onderneming of statutair directeur - helpen met de volgende onderwerpen:

  • het voorbereiden en opstellen van een zorgvuldig benoemings-, bezoldigings- en/of ontslagbesluit;
  • het opstellen of beoordelen van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht;
  • het opstellen van de vertrekregeling bij voorbaat, daarbij onder meer rekening houdend met de regelgeving op het gebied van de WNT en Corporate Governance;
  • een eventuele beëindigingsprocedure of procedure inzake een billijke vergoeding.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Artikelen: