Transitievergoeding

01 apr 2012

Vanaf 1 juli 2015 is de transitievergoeding verschuldigd, ongeacht de ontslagroute [kantonrechter of UWV].

De transitievergoeding is voor veel werknemers substantieel lager dan de kantonrechtersformule. Daar staat tegenover dat een goed onderbouwd dossier nodig is voor beëindiging van het dienstverband.

Transitievergoeding is verschuldigd voor arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer [dus ook arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd]. Transitievergoeding is ook verschuldigd na afloop van het dienstverband van een arbeidsongeschikte werknemer, ook in het geval dat twee jaar loon door is betaald bij ziekte.

De transitievergoeding is over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst gelijk aan 1/6 van het loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Dat wil zeggen 1/3 maandsalaris per dienstjaar gedurende de eerste 10 jaren van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 10 jaar geldt dat een half maandsalaris per dienstjaar betaald zal moeten worden. De transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000,-, of een bedrag gelijk aan ten hoogste een jaarsalaris, indien dat jaarsalaris hoger is dan € 75.000,-.

Er zijn afwijkingen van deze hoofdregel voor oudere werknemers en voor kleine werkgevers. Daarnaast mag in een cao een alternatieve regeling overeengekomen worden.

BG.legal