Archives

Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?

-

Een arbeidsovereenkomst ontbinden of wedertewerkstelling bij een verstoorde arbeidsverhouding? Op 3 mei 2021 publiceerde de Rechtspraak een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over een arbeidsongeschikte gezagvoerder van KLM. KLM verzocht...

Lees meer

Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?

-

Een merkregistratie is van groot belang. Op deze manier kunt u uw merk het beste beschermen tegen namakers en meelifters. Pas na een merkregistratie kan er pas sprake zijn van inbreuk. Dit geldt voor u en uw concurrent.

Lees meer

Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?

-

Inleiding In het arrest van de Hoge Raad van 28 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1776) draait het om de volgende feiten. Verweerder en eiseres zijn jarenlang bevriend geweest. Op een gegeven moment...

Lees meer

Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden

-

Op 26 september 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten een boete van €50.000 op te leggen aan een webwinkel, wegens overtreding van consumentenregelgeving. Op een aantal punten...

Lees meer

Handelsregisterwet wordt gewijzigd

-

Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat tot gevolg heeft dat de Handelsregisterwet 2007 op een aantal punten wordt gewijzigd. Het aangenomen wetsvoorstel is hier...

Lees meer

Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?

-

Nog een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-coronapatiënten? De zorgsector loopt meer dan andere sectoren kans op aansprakelijkheidsclaims; - De claims van het zorgpersoneel die verwijt dat het ziekenhuis/instelling...

Lees meer

De taalkundige uitleg van de Earn-Out

-

Als een bedrijf verkocht wordt, moet een koopprijs betaald worden. Professionele adviseurs bepalen doorgaans de waarde van de aandelen. Soms is een deel van de koopprijs afhankelijk van toekomstige prestaties....

Lees meer

De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!

-

De premiedifferentiatie die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee heeft gebracht is inmiddels een feit. Hierbij een aantal belangrijke door de Overheid opgestelde kennisdocumenten.

Lees meer

Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?

-

Beide type overeenkomsten zijn in de wet geregeld. Agentuur is een bepaald type bemiddeling. De wet definieert een bemiddelingsovereenkomst (artikel 7:425 BW) als ‘een overeenkomst van opdracht waarbij de ene...

Lees meer
Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
Lees meer
Faillissementsuitspraken
Lees meer
Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
Lees meer
Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
Lees meer
Wat is trademark squatting?
Lees meer
Alles over detachering en uitlenen van werknemers
Lees meer
Handelsnaamgeschillen: Kunnen we het nog volgen?
Lees meer
Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
Lees meer
Wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend!
Lees meer
Aandeelhoudersovereenkomst
Lees meer
Digitale nieuwsbrieven en privacy: wat kan wel en niet?
Lees meer
ABRvS stelt AP in het ongelijk: boete VoetbalTV van tafel
Lees meer
Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
Lees meer
Duidelijkheid rondom waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk
Lees meer
Merkhouder aansprakelijk voor schade ook wanneer hij niet betrokken is bij productie van het product
Lees meer
Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
Lees meer
Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
Lees meer
Maakt de handelsnaam Mr. Jobs inbreuk op de handelsnaam Mister Jobs?
Lees meer
Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
Lees meer
SAVE THE DATES
Lees meer
Brochures Ondernemingsrecht
Lees meer
Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels moet voldoende concreet zijn
Lees meer
De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
Lees meer
Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
Lees meer
DUO lanceert synthetische dataset
Lees meer
Nietigverklaring modelaanvraag, wat nu?
Lees meer
Het belang van merkbewaking
Lees meer
Het belang van een merkonderzoek
Lees meer
BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
Lees meer
Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)
Lees meer
AI Risk Assessment
Lees meer
Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes
Lees meer
Ingrijpende wijziging regels voor distributieovereenkomsten per 1 juni 2022
Lees meer
Geen auteursrechtelijke bescherming op ontwerp
Lees meer
Zorg om inzet AI in de zorg
Lees meer
Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
Lees meer
Zijn beschrijvende handelsnamen beschermd?
Lees meer
Handelsnaam niet beschermd
Lees meer
De AI Act en medische apparaten: een moeilijke relatie
Lees meer
Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam?
Lees meer
Is mijn gekozen bedrijfsnaam beschikbaar?
Lees meer
Merkbewaking
Lees meer
Uitgebreid Merkonderzoek
Lees meer
Modelregistratie
Lees meer
Merkregistratie
Lees meer
Moet ik mijn bedrijfsnaam vastleggen?
Lees meer
Afwijkende prijzen in Google Shopping: is dat misleidende reclame?
Lees meer
Boete voor Italiaanse Deliveroo vanwege slechte gegevensbescherming
Lees meer
BG.legal Marketing Brainstormsessies
Lees meer
BG.legal Marketinghulplijn
Lees meer
Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
Lees meer
Aanscherping waarschuwingsplicht meerwerk
Lees meer
Schending van deponeringsplicht is economisch delict
Lees meer
Cybersecurity as a Service (CaaS)
Lees meer
Cybersecurity checks
Lees meer
AVG-compliance check
Lees meer
Belang van een modelregistratie
Lees meer
AVG-startpakket
Lees meer
Strengere regels voor invloedrijke influencers
Lees meer
Wanneer is een titel een executoriale titel?
Lees meer
De strijd om de beschrijvende handelsnamen: Trainingskampen.nl en Trainingskamp.nl
Lees meer
De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen
Lees meer
Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
Lees meer
Algemene Voorwaarden B2B
Lees meer
De pre-pack, terug van weggeweest?
Lees meer
Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
Lees meer
NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
Lees meer
Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
Lees meer
Rechter roept dance-programmering van Q-music halt toe: hoe zit het?
Lees meer
De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
Lees meer
Zonne-energie in beschermde dorps- of stadsgezichten en monumenten
Lees meer
Huurbescherming arbeidsmigranten bij beëindigen huur
Lees meer
Modelrecht op friet
Lees meer
Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
Lees meer
Inschrijfformulier datalekken
Lees meer
Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Lees meer
Nieuwe cao voor zorgpersoneel
Lees meer
Advocaat Jos van der Wijst over Mensgerichte AI
Lees meer
Bescherming merken in de virtuele wereld
Lees meer
De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
Lees meer
EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
Lees meer
Foto's van gezichten verzamelen
Lees meer
Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups?
Lees meer
Risico’s afdekken tegen prijsstijgingen bouw
Lees meer
Student stagiaire Cybersecurity, Privacy en IT-recht
Lees meer
AI regulatory sandboxes en data
Lees meer
Aanpak woonoverlast aan de hand van de escalatieladder
Lees meer
Wraking van de rechter
Lees meer
Is de vormgeving van een website auteursrechtelijk beschermd?
Lees meer
Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
Lees meer
Juridische aspecten van Artificial Intelligence
Lees meer
Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
Lees meer
Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Lees meer
Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
Lees meer
De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
Lees meer
Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
Lees meer
Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
Lees meer
Deel 2: de Omgevingsvisie
Lees meer
Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
Lees meer
WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
Lees meer
European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
Lees meer
Deel 1: doel en opbouw van de Omgevingswet
Lees meer
Gelijke kansen bij uitgifte onroerende zaken door overheid
Lees meer
Kortingsactie merk- en modelregistratie 2022
Lees meer
Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
Lees meer
Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
Lees meer
AI: Toezicht en Toolbox
Lees meer
Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
Lees meer
Wie is aansprakelijk voor de schade na een ransomware-aanval?
Lees meer
Cybersecurity en datalekken
Lees meer
Nieuwe partner bij BG.legal
Lees meer
Vacature Juridisch medewerker/paralegal IE (merken)
Lees meer
Gelijke kansen bij verkoop onroerende zaken door overheden
Lees meer
Beginselplicht tot handhaving: meer ruimte voor maatwerk
Lees meer
Silhouet sinterklaas: auteursrechtinbreuk met inpakpapier
Lees meer
Financiële tegemoetkoming voor Juridisch advies
Lees meer
De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
Lees meer
Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
Lees meer
(Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
Lees meer
Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2
Lees meer
Wanneer mag je software decompileren?
Lees meer
Keuzes bij cloud services
Lees meer
Er zijn al regels voor AI toepassingen
Lees meer
Restvoorraad bij einde distributieovereenkomst
Lees meer
Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie
Lees meer
Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
Lees meer
Inbreuk beschrijvende handelsnaam tóch mogelijk
Lees meer
Gevolgen voor de oplevering door de Wkb
Lees meer
Fake factuur na een merk- of modelregistratie, pas op!
Lees meer
Legal AIR
Lees meer
VACATURE Juridisch medewerker / advocaat-stagiaire Vastgoedrecht
Lees meer
Het decoderen van producten kan onrechtmatig zijn
Lees meer
Wanneer een schadevergoeding na een datalek?
Lees meer
Uber-chauffeurs nu ook werknemers
Lees meer
Merken op verzenddozen: mag dat wel?
Lees meer
Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
Lees meer
Huisvesting van arbeidsmigranten; welk huurregime is van toepassing?
Lees meer
Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
Lees meer
Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
Lees meer
Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
Lees meer
Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
Lees meer
Wie is aansprakelijk bij een ransomaanval?
Lees meer
De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
Lees meer
Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
Lees meer
Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
Lees meer
Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
Lees meer
Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
Lees meer
Risico check voor AI toepassingen
Lees meer
AI-systeem als uitvinder?
Lees meer
Vacature student-stage
Lees meer
Kapper
Lees meer
Een AI-systeem als baas?
Lees meer
IE in de holding
Lees meer
Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
Lees meer
Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
Lees meer
Cao-ontwikkelingen in de zorg
Lees meer
Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
Lees meer
Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
Lees meer
Participatie onder Omgevingswet vormvrij maar niet vrij van eisen
Lees meer
Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
Lees meer
Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
Lees meer
Gevolgen “paraplubestemmingsplan” bij huisvesting arbeidsmigranten
Lees meer
Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
Lees meer
Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
Lees meer
EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
Lees meer
Als de handschoenen uit gaan ….
Lees meer
Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
Lees meer
Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
Lees meer
Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
Lees meer
Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
Lees meer
Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
Lees meer
Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
Lees meer
Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
Lees meer
Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
Lees meer
Betekeningsperikelen
Lees meer
Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
Lees meer
Meer ruimte voor beroep van niet-belanghebbenden bij bestuursrechter?
Lees meer
Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
Lees meer
Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
Lees meer
Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
Lees meer
Bestemmingsplannen: zijn alternatieve locaties relevant?
Lees meer
Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
Lees meer
Software as a Service: grip op data
Lees meer
Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
Lees meer
Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
Lees meer
Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
Lees meer
Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
Lees meer
Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
Lees meer
Het delen van data en vertrouwelijkheid
Lees meer
Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
Lees meer
Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
Lees meer
Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
Lees meer
Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s zijn aangescherpt
Lees meer
Reclame maken voor corona zelftesten
Lees meer
Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
Lees meer
Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
Lees meer
Later als ik groot ben..
Lees meer
Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
Lees meer
Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
Lees meer
Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
Lees meer
Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
Lees meer
Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
Lees meer
Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
Lees meer
Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
Lees meer
Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
Lees meer
Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
Lees meer
Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
Lees meer
SyRI wetgeving in strijd met EVRM
Lees meer
Conformiteit van een woning
Lees meer
Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
Lees meer
Succesvol webinar AI in de Zorg
Lees meer
Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
Lees meer
Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
Lees meer
Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
Lees meer
Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
Lees meer
Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
Lees meer
Werken met kennismigranten?
Lees meer
Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
Lees meer
Doorhaling van een merkregistratie
Lees meer
Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
Lees meer
Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
Lees meer
Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
Lees meer
Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
Lees meer
Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
Lees meer
Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
Lees meer
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
Lees meer
Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
Lees meer
Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
Lees meer
EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
Lees meer
Mag je foto's van werknemers gebruiken?
Lees meer
Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
Lees meer
Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
Lees meer
Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
Lees meer
Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
Lees meer
Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
Lees meer
Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
Lees meer
Algoritme via Detachering
Lees meer
Algoritme als Software
Lees meer
Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
Lees meer
Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
Lees meer
Auteursrechten & Artificial Intelligence
Lees meer
Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
Lees meer
Positiemerk: kan je dat beschermen?
Lees meer
Algoritme als een Dienst
Lees meer
Van wie is het model?
Lees meer
Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
Lees meer
Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
Lees meer
Onrechtmatige staatssteun leidt tot algehele nietige grondtransactie
Lees meer
Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
Lees meer
Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
Lees meer
WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
Lees meer
“IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
Lees meer
De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
Lees meer
Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
Wees de copycats voor!
Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten
Lees meer
Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
Lees meer
Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
Lees meer
AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
Lees meer
Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
Lees meer
Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Tijdverloop in een civiel geschil
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
Lees meer
Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
Lees meer
Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
Lees meer
Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
Lees meer
Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
Lees meer
Is een schoonzoon te vertrouwen?
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
Lees meer
De zorg voor een particuliere borg
Lees meer
Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
Loonstop wegens niet-werken door corona
Lees meer
Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
Lees meer
De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
Lees meer
Reminder actie- en aandachtspunten WAB
Lees meer
Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
Lees meer
Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
Lees meer
Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees meer
Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
Lees meer
Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
Lees meer
Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
Lees meer
Een kadastraal perceel verkocht, of toch niet?
Lees meer
Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
Lees meer
Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
Lees meer
Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
Lees meer
Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
Lees meer
Software / data overeenkomsten
Lees meer
Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
Lees meer
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
Lees meer
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Reorganisatie in coronatijd
Lees meer
Reorganisatie
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
De EU Betekeningsverordening aangepast
Lees meer
Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
Lees meer
De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
Lees meer
Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
Lees meer
Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
Lees meer
Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
Lees meer
Overmacht in de bouw door corona
Lees meer
Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
Checklist verpakken van producten
Lees meer
Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Intellectueel eigendomsrecht
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
Lees meer
De gevolgen van het coronavirus voor de huurovereenkomst
Lees meer
Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
Lees meer
Databankenrecht
Lees meer
Checklist data sharing agreement
Lees meer
De verkoop en verpanding van data
Lees meer
Data en ethiek
Lees meer
Het delen van data
Lees meer
De bescherming van data
Lees meer
Het eigendom van data
Lees meer
Data
Lees meer
Dynamische haviltex of dwaling
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Ontbinding van een overeenkomst
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
Incoterms 2020
Lees meer
Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
Lees meer
Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
Lees meer
Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
De normalisering van het ambtenarenrecht
Lees meer
Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
Lees meer
Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
Lees meer
Verdrag van Singapore
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Matiging van contractuele boete
Lees meer
Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
Lees meer
Bescherming winkelinterieur
Lees meer
Is het interieur van een winkel beschermd?
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
Lees meer
Samenvoegen van panden als ‘kruimelgeval’
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
Lees meer
De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
Lees meer
Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
Lees meer
Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
Lees meer
De taalkundige uitleg van de Earn-Out
Lees meer
Handelsregisterwet wordt gewijzigd
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
Lees meer
Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
Vastgoed
Lees meer
Contractuele aansprakelijkheid
Lees meer
Ondernemingsrecht
Lees meer
Algemene voorwaarden
Lees meer
Arbeidsrecht
Lees meer
Privacyrecht
Lees meer
IT-recht
Lees meer
Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
Lees meer
Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
Lees meer
Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
Lees meer
Farma, Health en Life Sciences
Lees meer
BG.tech
Lees meer
Vacatures
Lees meer