Verbintenissenrecht

Wat is verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht regelt alles rondom afspraken die partijen met elkaar maken. Het wordt ook wel eens overeenkomstenrecht genoemd.

Verbintenissen kunnen op allerlei manieren ontstaan. Ze ontstaan uit de wet, maar ook uit andere bronnen. De belangrijkste daarvan zijn overeenkomsten. Het Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen die tussen partijen gelden, als ze zelf niets anders afspreken. We noemen dat regelend recht. Partijen kunnen zelf dus afwijkende afspraken maken. Dat geldt niet bij dwingend recht. Daar kun je niet van afwijken.

Een verbintenis wil zeggen datgene dat mensen aan elkaar gebonden zijn. Dat betekent dat mensen rechten en plichten hebben die ze moeten nakomen. Denk aan een overeenkomst. Als de ene partij iets verkoopt aan de andere partij, dan moet de verkoper afleveren en de koper betalen. Partijen mogen zelf weten hoe ze die afspraak maken, dat mag ook mondeling. Maar als je de overeenkomst moet bewijzen, is het handig om iets op papier te zetten. Dat is een contract.

Bij de koop van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een huis, moet dat schriftelijk, dat is dan weer dwingend recht. Verbintenissen ontstaan uit een overeenkomst, een onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Dat is in de wet zo geregeld.

Als iemand zijn verplichting niet nakomt, dan is die persoon in verzuim. Hij moet dan wel eerst in gebreke gesteld worden. Als iemand in verzuim is, dan kan de ander nakoming vorderen en daar een procedure over beginnen. Ook kan de ander onder omstandigheden de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding vragen.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

 • Aanbod en aanvaarding;
 • Dwaling;
 • Algemene voorwaarden;
 • Schuldeiser;
 • Redelijkheid en billijkheid;
 • Rechtshandeling;
 • Pluraliteit;
 • Hoofdelijkheid;
 • Aansprakelijkheid;
 • Regres;
 • Subrogatie;
 • Schuld-/contractoverneming;
 • Opschortende/ontbindende voorwaarde;
 • Nakoming;
 • Verzuim;
 • Ontbinding;
 • Opschorting;
 • Boete;
 • Wettelijke rente;
 • Schade (-vergoeding);
 • Verrekening;
 • Verjaring.

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022 18 februari 2022