Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG

11 jun 2020

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) ingevoerd. De ervaringen met de UAVG zijn, zoals afgesproken bij de invoering hiervan, geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is er in oktober 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels is er een internetconsultatie van het wetsvoorstel gepubliceerd. We kunnen dus inzien welke nieuwe privacyregels momenteel worden voorbereid. Er is onder andere een interessante wijziging van artikel 30 UAVG op komst, dat ziet op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Verenigingen van cliëntbelangen

Uitgangspunt van de wet is dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezondheidsgegevens. De AVG maakt het echter mogelijk voor de Nederlandse wetgever om hierop een uitzondering te maken, wanneer de verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is in het kader van een zwaarwegend algemeen belang. De wetgever heeft de verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens, die zij op basis van een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk acht, opgenomen in artikel 30 UAVG. Aan dit artikel wil zij nu een onderdeel toevoegen (art. 32 lid 2 sub d UAVG).

Dit nieuwe onderdeel zorgt ervoor dat stichtingen, verenigingen of andere instanties zonder winstoogmerk, die actief zijn op het gebied van volksgezondheid, bijzondere persoonsgegevens van hun (voormalig) leden mogen verwerken. Deze uitzondering op de regel van artikel 9 AVG beoogt het voor verenigingen van cliëntenbelangen in zorg en welzijn [waarbij de wetgever onder andere patiëntenverenigingen maar ook verenigingen van gehandicaptensport als voorbeeld noemt] mogelijk te maken om gegevens over de gezondheid van hun (voormalig) leden te mogen verwerken.

Hoewel er al wel een dergelijke uitzondering bestaat voor stichtingen, verenigingen of instanties die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied actief zijn ,is de verwerking van bijzondere persoonsgegevens door eenzelfde soort partijen actief op het gebied van volksgezondheid nu enkel mogelijk op basis van uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen. Om onzekerheid en problemen in de praktijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze instanties kunnen functioneren conform haar maatschappelijk gewichtige doelstellingen, wil de wetgever deze uitzondering toevoegen. In de praktijk van deze instanties zal deze uitzondering, met het daarmee wegvallen van de verplichting om uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen, administratief wat verlichting brengen.

Wetsvoorstel

Met de voorgenomen wetswijzigingen wordt de praktische uitwerking van de AVG verder aangevuld en verduidelijkt. In een andere blog zal ik ingaan op de wijziging die de wetgever beoogt door te voeren in onder andere de Faillissementswet met betrekking tot de verwerking van (medische) persoonsgegevens door de curator. Het wetsvoorstel tot wijziging van de UAVG is tot 14 juli 2020 in consultatie, waarna er mogelijk nog wijzigingen zullen plaatsvinden alvorens hierover wordt gestemd. BG.Legal volgt de ontwikkelingen hierin op de voet.

Meer weten over privacy of de verwerking van medische gegevens? Neem dan contact op met Tom Oerlemans via Oerlemans@bg.legal

Tom Oerlemans