Voorwaarden abonnement

VOORWAARDEN ABONNEMENT SERVICE

1. BG.legal is een advocatenkantoor dat juridische diensten aanbiedt voor MKB bedrijven, onder andere op basis van een abonnement, welk abonnement beheerst wordt door de bepalingen van de overeenkomst.

2. Op de overeenkomst zijn, naast de bepalingen van de overeenkomst, tevens de algemene voorwaarden van BG.legal van toepassing, die als bijlage aan de overeenkomst worden gehecht en daarvan deel uitmaken. Tegelijk met ondertekening van de overeenkomst, worden de algemene voorwaarden van BG.legal mede ondertekend.

3. BG.legal en abonnee sluiten door ondertekening van de overeenkomst een abonnementscontract af voor de duur van 1 kalenderjaar.

4. De overeenkomst kan tussentijds niet opgezegd worden. Opzegging van het contract kan voor het eerst plaats vinden tegen het einde van de contractuele duur van 1 kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient te geschieden per e-mail aan het adres: lensen@bg.legal en abonnee dient in het bezit te zijn van een ontvangstbevestiging.

5. Indien de overeenkomst door de abonnee niet opgezegd wordt, zal de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden steeds voortgezet worden voor een gelijke duur van 1 kalenderjaar.

6. Abonnee betaalt aan BG.legal een prijs voor het abonnement van € 250,- excl. BTW per maand, steeds per maand vooraf te voldoen. Aan abonnee zal voor de abonnementsprijs maandelijks een factuur worden verstrekt. Betaling van de abonnementsprijs zal plaatsvinden door middel van automatische incasso, waarvoor abonnee de incassomachtiging ondertekent die aan de overeenkomst is gehecht. Abonnee verbindt zich er steeds voor te zorgen dat de door abonnee opgegeven bankrekening voor de incasso over voldoende saldo beschikt om de incasso uit te kunnen voeren. Abonnee verklaart de geïncasseerde bedragen niet te zullen storneren en doet afstand van het recht daartoe. Indien niettemin storno plaats vindt, blijft abonnee de maandelijkse abonnementsprijs verschuldigd. BG.legal is in dat geval gerechtigd de abonnementsservice op te schorten tot het moment dat abonnee alsnog aan alle verplichtingen voldaan heeft.

7. Direct na ondertekening van de overeenkomst zal BG.legal aan abonnee een toegangscode verstrekken, waarmee abonnee toegang krijgt tot het cliëntenportaal dat speciaal voor abonnees ingericht wordt. Via dat portaal kan de abonnee een deel van de aangeboden diensten afnemen. De contacten tussen BG.legal en de abonnee vinden plaats met een vooraf aangegeven vertegenwoordiger van abonnee. Abonnee mag binnen de eigen organisatie tussentijds een andere vertegenwoordiger aanwijzen die de contacten in het kader van het abonnement zal gaan onderhouden. Aanwijzing van meerdere contactpersonen binnen de organisatie van abonnee, vindt plaats na voorafgaande toestemming van BG.legal.

8. Abonnee heeft recht op de abonnementsdiensten zoals die staan vermeld op de brochure inzake de “pop-up advocaat”. Alle diensten worden door BG.legal verleend op basis van een fair-use-gedachte. Dat houdt in dat de abonnee er voor zal waken dat de afgenomen diensten in het kader van het abonnement in een redelijke verhouding blijven staan tot de abonnementsprijs, zulks steeds ter beoordeling van BG.legal. BG.legal heeft het recht tussentijds het gebruik met de abonnee te evalueren indien zij meent dat aan deze fair-use-gedachte niet meer voldaan wordt. Indien BG.legal meent dat de fair-use-gedachte geschonden wordt en daarover met de abonnee niet tot afspraken kan komen, heeft BG.legal het recht de overeenkomst te ontbinden.

9. Indien BG.legal meent dat de door abonnee gevraagde werkzaamheden buiten het abonnement vallen, zal BG.legal met de abonnee in overleg treden op welke wijze de werkzaamheden voor de abonnee uitgevoerd kunnen worden. Op basis van de bij het abonnement behorende lagere tarieven kan alsdan een separaat dossier voor de abonnee geopend worden om zodoende de verder strekkende werkzaamheden uit te voeren.

10. Het doel van de abonnementsservice is erin gelegen de abonnee in staat te stellen om op door de abonnee te kiezen tijdstippen telefonisch contact of contact per e-mail te hebben met een advocaat van BG.legal om te sparren over juridische kwesties, het beantwoorden van juridische vragen, het beperkt screenen van niet omvangrijke documenten, het geven van mondelinge adviezen, het gebruiken van de standaard documenten via de website, de incassoservice en het bieden van gereduceerde tarieven voor werkzaamheden buiten het abonnement. In beginsel mag de abonnee er op rekenen dat een advocaat tijdens kantooruren stand-by is voor het verlenen van de diensten uit het abonnement. Als dit op enig moment niet kan, spant BG.legal zich er voor in binnen 24 uur na het verzoek van de abonnee, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail contact te hebben gehad met de abonnee.

11. Tot het abonnement behoren de services zoals aangegeven op de website van BG.legal. Deze services kunnen binnen het abonnement door BG.legal op haar initiatief worden aangevuld of beperkt indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. De services worden door BG.legal zo veel mogelijk on-line via de website aangeboden en zullen door de abonnee zo veel mogelijk via de website worden afgenomen.

12. Van het abonnement zijn uitgesloten het voeren van procedures, het opstellen van (proces)stukken in (lopende) procedures, het uitbrengen van schriftelijke (of per e-mail) adviezen, het opstellen van maatwerkdocumenten, het beoordelen van en adviseren over documenten waarvan de omvang de fair-use gedachte te buiten gaat, het voeren van fysieke besprekingen, het voeren van besprekingen via beeldbellen zoals Teams, Zoom e.d. met abonnee waar derden bij betrokken zijn en werkzaamheden die naar de inschatting van BG.legal de fair-use-gedachte van artikel 8 te buiten gaan. Alle gesprekken en correspondentie worden uitsluitend in de Nederlandse taal gevoerd, tenzij vooraf anders aangegeven.

13. De modelovereenkomsten die een abonnee op onze website aantreft zijn aangeleverd via een derde leverancier, zonder voorafgaande controle of beoordeling door BG.legal. Deze modelovereenkomsten zijn met zorg verzameld en samengesteld door die leverancier. Het is echter van groot belang dat de abonnee de juistheid en volledigheid daarvan altijd zorgvuldig verifieert, zeker in relatie tot de situatie waarvoor de abonnee deze nodig hebt. De modelovereenkomsten zijn bedoeld voor juristen en/of andere deskundigen die ervaring hebben op het gebied van het internationale en Nederlandse (bedrijfs)recht, basiskennis is dus noodzakelijk. Onze leverancier heeft alle aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid of voor het gebruik van de door haar in de database opgenomen modelovereenkomsten en voor eventuele links naar websites van derden uitgesloten, gelijk ook BG.legal dat voor het gebruik via haar website doet.

Onze specialisten

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Robin Verhoef
Hester van den Broek
Miriam van Ruijven
Marlies Hol
Stan Elsendoorn
Britt van den Branden
Mustafa Kahya
Frederick Droppert
Remco de Jong
Hub Dohmen
Yvonne Vetjens
Karlijn van der Meule
Jody Esveldt