Wanneer een schadevergoeding na een datalek?

01 okt 2021

Het ROC Mondriaan raakte de gegevens van leerlingen kwijt door een hack en nu staan die gegevens online. Ook de webshop Allekabels.nl werd gehackt en raakte al haar persoonsgegevens kwijt. Het aantal datalekken neemt toe in Nederland, maar wat kan je doen als slachtoffer van een datalek? Heb je recht op schadevergoeding of moet je het doen met de mededeling dat je je wachtwoorden moet veranderen en dat de organisatie ‘doet wat binnen hun bereik ligt om de eventuele negatieve gevolgen te beperken’?

Er zijn in Nederland al meerdere uitspraken geweest waarin de rechter heeft moeten beslissen over een schadevergoeding voor schade door een datalek. De AVG bevat namelijk een recht voor betrokkenen op vergoeding van materiele en immateriële schade door een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Wat weten we nu over de eisen die rechters stellen aan een geslaagd beroep op dit artikel? In Nederland zijn de volgende uitspraken gewezen:

1. De Raad van State op 1 april 2020 over de minister voor Rechtsbescherming

In een klachtprocedure zijn buiten het weten van de klager (de eiser) om en zonder diens toestemming medische gegevens over hem verstrekt aan een tuchtcollege. Hierin waren strikt vertrouwelijke persoonsgegevens opgenomen. De eiser is op de hoogte gesteld door het tuchtcollege en de gegevens zijn buiten beschouwing gelaten voor de behandeling van de klacht. Deze verwerking van de persoonsgegevens van de eiser was onrechtmatig. De eiser eist een immateriële schadevergoeding op basis van artikel 6:106 BW en vindt de geboden vergoeding van 300 euro te laag. De Afdeling is het met de eiser eens dat het delen van de gegevens in dit geval onrechtmatig was en een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de eiser vormde. De persoon tegen wie de klacht was ingediend, heeft de gegevens ook gedeeld. Aan de andere kant kwam de informatie alleen bij een kleine groep medische professionals terecht. Verder was de inbreuk van korte duur. Op basis van deze factoren, de aard, ernst en duur van de inbreuk oordeelt de Afdeling dat een schadevergoeding van 500 euro passend is.

2. De Rechtbank Noord-Nederland op 12 januari 2021 over de gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt heeft bij het publiceren van een vergunningsaanvraag het BSN-nummer, achternaam, voorletter, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager van de vergunning (de eiser) gepubliceerd. Voor de publicatie van een deel van deze gegevens had de eiser toestemming gegeven, maar niet voor zijn BSN-nummer, e-mailadres of telefoonnummer. Deze zijn door een fout van een ambtenaar meerdere malen openbaargemaakt. Nadat een journalist de eiser op het datalek had gewezen, heeft de eiser een verzoek ingediend tot het verwijderen van zijn gegevens. Daarnaast vordert hij materiele en immateriële schadevergoeding van de gemeente.

De gelekte gegevens geven voor de rechter geen aanleiding tot de materiele schadevergoeding die de eiser vordert, maar de rechter wijst wel een immateriële schadevergoeding toe op basis van artikel 6:106 BW. Hoewel de eiser geen psychisch letsel kon aantonen, is de rechter wel van oordeel dat de persoonlijke levenssfeer van de eiser meerdere keren is geschonden door het – in strijd met de AVG – delen van gevoelige gegevens. Hierdoor is de eiser ‘anderszins in zijn persoon aangetast.’ De rechter erkent de nadelige gevolgen van het lekken van bijzondere persoonsgegevens. Hierbij heeft de rechter naar de omstandigheden gekeken en in afwezigheid van concrete negatieve gevolgen een schadevergoeding van 500 euro toegewezen, op basis van mogelijke gevolgen zoals fraudepogingen.

3. De Rechtbank Gelderland op 7 april 2021 over NederWoon

Een hacker heeft in mei 2019 toegang gekregen tot de servers van NederWoon en hierbij persoonsgegevens van gebruikers buitgemaakt. De hacker is in Nederland veroordeeld voor het binnendringen van de servers van NederWoon. NederWoon verwerkte de gegevens van woningzoekenden, waaronder kopieën van legitimatiebewijzen, naam, adres en BSN-nummers. PrivacyPunt heeft namens een van de getroffene woningzoekende (de eiser) NederWoon aansprakelijk gesteld voor de schade doordat NederWoon vermoedelijk in strijd met de AVG heeft gehandeld. De rechter oordeelt dat het aan de eiser is om te bewijzen dat NederWoon niet genoeg maatregelen heeft getroffen om een hacker buiten te houden. Het feit dat er een hacker binnen is gekomen is niet genoeg. Voor de eis van immateriële schadevergoeding oordeelt de rechter dat, omdat de gegevens niet zijn gelekt door de hacker, er geen sprake is van (mogelijk) misbruik. De eiser heeft ook geen psychisch letsel aan kunnen tonen. Daarom wordt de vordering afgewezen en dus krijgt de eiser geen schadevergoeding.

Kenmerken voor schadevergoeding

Bij deze drie zaken zijn er verschillende redenen waarom er wel of geen schadevergoeding is toegekend. Ondanks dat de zaken verschillen zijn er wel een aantal kenmerken te ontdekken die de kans op toewijzing van een immateriële schadevergoeding kunnen verhogen.

 1. Het soort gelekte gegevens
  Hoewel de gegevens in zaak 1 niet openbaar waren en ook snel weer zijn vernietigd, is er door de gevoeligheid van de gegevens wel een schadevergoeding toegekend. Hoe gevoeliger de gegevens, hoe groter de kans op immateriële schadevergoeding.
 2. De openbaarheid van het lek
  In zaak 1 waren er persoonsgegevens gelekt naar een kleine groep medische professionals en in zaak 3 heeft alleen de hacker de gegevens gezien, maar in zaak 2 stonden de persoonsgegevens van de eiser inclusief naam en adres in een officiële publicatie van de overheid. Hoe openbaarder de gegevens zijn geweest, hoe groter de kans op schadevergoeding.
 3. Onrechtmatigheid
  In zaak 1 en 2 oordeelt de rechter dat de verwerking onrechtmatig was omdat er sprake is van een duidelijk schending van de AVG/Wbp terwijl de eiser dat bij NederWoon niet kon bewijzen.Voor een succesvolle vordering tot schadevergoeding op basis van de AVG moet sprake zijn van een inbreuk op de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke moet dus gehandeld hebben in strijd met de AVG, bijvoobeeld doorgeen passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
 4. Schade
  In alle drie de zaken is er geen materiele schade toegekend omdat er geen materiele schade bewezen kon worden. Wel oordeelde de rechter in alle drie de zaken dat er sprake was van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de eiser. Alleen een schending van een fundamenteel recht is echter niet genoeg, de eiser moet ook nadelige gevolgen aan kunnen tonen. In zaak 1 was dit het onrechtmatig delen van de gegevens in een klachtenprocedure door een betrokkene in die procedure. In zaak 2 was dit het openbaren van identiteitsinformatie waardoor er een kans op identiteitsfraude ontstond. In zaak 3 waren er volgens de rechter geen noemenswaardige nadelige gevolgen voor de eiser.
  Hoe groter de nadelige gevolgen, hoe hoger de kans op schadevergoeding.
 5. Hoogte van de schadevergoeding
  In twee van de drie zaken is er een schadevergoeding toegekend, telkens 500 euro. Dit bedrag is niet echt hard onderbouwd en lijkt gewoon een keuze van de rechter te zijn. Er is nu ook een procedure tegen de gemeente Rotterdam gevoerd, waarin de gemeente bijna 10 jaar lang onrechtmatig medische gegevens heeft verwerkt. Als gevolg daarvan waren die gegevens onnodig beschikbaar. De rechtbank heeft in die zaak een schadevergoeding van 2.500 euro toegekend, mede wijzend op de 500 euro die in zaak 1 werd toegekend.

Conclusie

Hoewel de individuele schadevergoeding bij een datalek niet hoog zal zijn als er geen directe schade aangetoond kan worden, is het succesvol vorderen van een dergelijke schadevergoeding niet onmogelijk en bij een groot genoeg aantal getroffenen kan dit ook resulteren in een serieuze kostenpost voor een organisatie. Als uw persoonsgegevens zijn gelekt en de organisatie haar beveiliging niet op orde had, hoeft alleen nog maar te worden aangetoond er een mogelijkheid bestaat tot nadelige gevolgen. In dat geval bestaat er een goede kans dat u in aanmerking komt voor immateriële schadevergoeding.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst (wijst@bg.legal).

Jos van der Wijst

  Modellenrecht
  Lees meer
  Merken
  Lees meer
  Projecten
  Lees meer
  Nike vecht het merk ‘MAX 1’ van Mavic aan
  Lees meer
  Bescherming van slogans
  Lees meer
  AI, kunst & auteursrecht
  Lees meer
  AIVD publiceert principes voor veilige ontwikkeling van AI-systemen
  Lees meer
  Bank mag onbewerkte persoonsgegevens bewaren
  Lees meer
  Merkinbreuk en misleidende/ongeoorloofde reclame
  Lees meer
  Picnic schendt portretrecht van (ex-)werknemer
  Lees meer
  AI, kunst en auteursrecht
  Lees meer
  Een geluidsfragment als merk registreren: kan dat?
  Lees meer
  De auteursrechtelijke implicaties van ChatGPT
  Lees meer
  Kortingsactie merk- en modelregistratie 2023
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalek DELTA Mobiel en Caiway
  Lees meer
  Tegenslag voor Rolex
  Lees meer
  Auteursrecht vergoeding verschuldigd voor afspelen muziek in zorglocatie
  Lees meer
  Een kwestie over schoenen: namaak Louboutin advertenties op Amazon
  Lees meer
  Een portret als merk
  Lees meer
  De Nederlandse rechter onbevoegd in geschil over reisdagboek
  Lees meer
  Nieuwe compromistekst van AI Act (AI-verordening) maakt IAMA verplicht voor high-risk toepassingen
  Lees meer
  De komst van de hernieuwde Nederlandse Corporate Governance Code
  Lees meer
  Auteursrechtinbreuk, schadevergoeding en proceskosten
  Lees meer
  Algoritmeregister van de Nederlandse overheid
  Lees meer
  AI compliance check
  Lees meer
  Onderzoek naar gebruik algoritmes door overheden
  Lees meer
  Werknemer die datasets heeft gedownload kon op staande voet worden ontslagen
  Lees meer
  Moet Mollie informatie over algoritme verstrekken?
  Lees meer
  Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van AI: ChatGPT
  Lees meer
  Nietigverklaring van een merk
  Lees meer
  Doelbinding bij tests en het herstellen van fouten
  Lees meer
  Wanneer mag je software decompileren?
  Lees meer
  Raad van de Europese Unie stemt in met tekst van AI Act (AI-verordening)
  Lees meer
  Startdatum van Unified Patent Court (UPC) verzet
  Lees meer
  De intocht van sinterklaas en het auteursrecht
  Lees meer
  SaaS-Overeenkomst
  Lees meer
  Nederland stemt in met tekst voorstel AI Act (AI verordening)
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  De uitwerking van een concept kan worden beschermd
  Lees meer
  Gebruik van overeenstemmende domeinnaam
  Lees meer
  De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  President Biden ondertekent executive order over gegevensuitwisseling tussen de EU en VS
  Lees meer
  Denkt u na over internationaal ondernemen?
  Lees meer
  Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
  Lees meer
  AI Aansprakelijkheid richtlijn
  Lees meer
  ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
  Lees meer
  Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?
  Lees meer
  Doorverkoop van Formule 1-tickets wordt niet verboden
  Lees meer
  Concurrentie op Bol.com: EAN-nummers en merkinbreuken
  Lees meer
  Gebruik van TM, ® en © tekens
  Lees meer
  De overwinningspose als merk
  Lees meer
  Vijf tips voor het sluiten van SaaS-Overeenkomsten
  Lees meer
  Aangepast voorstel AI Verordening
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Wat is trademark squatting?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Handelsnaamgeschillen: Kunnen we het nog volgen?
  Lees meer
  Digitale nieuwsbrieven en privacy: wat kan wel en niet?
  Lees meer
  ABRvS stelt AP in het ongelijk: boete VoetbalTV van tafel
  Lees meer
  Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
  Lees meer
  Merkhouder aansprakelijk voor schade ook wanneer hij niet betrokken is bij productie van het product
  Lees meer
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  Maakt de handelsnaam Mr. Jobs inbreuk op de handelsnaam Mister Jobs?
  Lees meer
  DUO lanceert synthetische dataset
  Lees meer
  Nietigverklaring modelaanvraag, wat nu?
  Lees meer
  Het belang van merkbewaking
  Lees meer
  Het belang van een merkonderzoek
  Lees meer
  Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)
  Lees meer
  AI Risk Assessment
  Lees meer
  Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes
  Lees meer
  Ingrijpende wijziging regels voor distributieovereenkomsten per 1 juni 2022
  Lees meer
  Geen auteursrechtelijke bescherming op ontwerp
  Lees meer
  Zorg om inzet AI in de zorg
  Lees meer
  Zijn beschrijvende handelsnamen beschermd?
  Lees meer
  Handelsnaam niet beschermd
  Lees meer
  De AI Act (AI verordening) en medische apparaten: een moeilijke relatie
  Lees meer
  Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam?
  Lees meer
  Is mijn gekozen bedrijfsnaam beschikbaar?
  Lees meer
  Merkbewaking
  Lees meer
  Uitgebreid Merkonderzoek
  Lees meer
  Modelregistratie
  Lees meer
  Merkregistratie
  Lees meer
  Moet ik mijn bedrijfsnaam vastleggen?
  Lees meer
  Afwijkende prijzen in Google Shopping: is dat misleidende reclame?
  Lees meer
  Boete voor Italiaanse Deliveroo vanwege slechte gegevensbescherming
  Lees meer
  BG.legal Marketing Brainstormsessies
  Lees meer
  BG.legal Marketinghulplijn
  Lees meer
  Cybersecurity as a Service (CaaS)
  Lees meer
  Cybersecurity checks
  Lees meer
  AVG-compliance check
  Lees meer
  Belang van een modelregistratie
  Lees meer
  AVG-startpakket
  Lees meer
  Strengere regels voor invloedrijke influencers
  Lees meer
  De strijd om de beschrijvende handelsnamen: Trainingskampen.nl en Trainingskamp.nl
  Lees meer
  Rechter roept dance-programmering van Q-music halt toe: hoe zit het?
  Lees meer
  Modelrecht op friet
  Lees meer
  Nederlandse woningcorporaties getroffen door datalek
  Lees meer
  Inschrijfformulier datalekken
  Lees meer
  Advocaat Jos van der Wijst over Mensgerichte AI
  Lees meer
  Bescherming merken in de virtuele wereld
  Lees meer
  EU en VS bereiken principeakkoord over het uitwisselen van data
  Lees meer
  Foto's van gezichten verzamelen
  Lees meer
  Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups?
  Lees meer
  Student stagiaire Cybersecurity, Privacy en IT-recht
  Lees meer
  AI regulatory sandboxes en data
  Lees meer
  Is de vormgeving van een website auteursrechtelijk beschermd?
  Lees meer
  Juridische aspecten van Artificial Intelligence
  Lees meer
  Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels
  Lees meer
  Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
  Lees meer
  Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
  Lees meer
  European Data Protection Day: wat te doen bij een datalek?
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  AI: Toezicht en Toolbox
  Lees meer
  Wie is aansprakelijk voor de schade na een ransomware-aanval?
  Lees meer
  Cybersecurity en datalekken
  Lees meer
  Silhouet sinterklaas: auteursrechtinbreuk met inpakpapier
  Lees meer
  Financiële tegemoetkoming voor Juridisch advies
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Keuzes bij cloud services
  Lees meer
  Er zijn al regels voor AI toepassingen
  Lees meer
  Restvoorraad bij einde distributieovereenkomst
  Lees meer
  Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie
  Lees meer
  Inbreuk beschrijvende handelsnaam tóch mogelijk
  Lees meer
  Fake factuur na een merk- of modelregistratie, pas op!
  Lees meer
  Legal AIR
  Lees meer
  Het decoderen van producten kan onrechtmatig zijn
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Merken op verzenddozen: mag dat wel?
  Lees meer
  Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  Wie is aansprakelijk bij een ransomaanval?
  Lees meer
  Paralympier aangereden door zelfrijdende bus
  Lees meer
  Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
  Lees meer
  Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
  Lees meer
  Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn
  Lees meer
  Risico check voor AI toepassingen
  Lees meer
  AI-systeem als uitvinder?
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Ook het verwerken van voertuigdata is begrensd
  Lees meer
  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
  Lees meer
  Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
  Lees meer
  Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
  Lees meer
  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
  Lees meer
  Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
  Lees meer
  Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
  Lees meer
  Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
  Lees meer
  Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
  Lees meer
  Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
  Lees meer
  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
  Lees meer
  Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
  Lees meer
  Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
  Lees meer
  Het delen van data en vertrouwelijkheid
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
  Lees meer
  Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
  Lees meer
  Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
  Lees meer
  Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
  Lees meer
  Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
  Lees meer
  Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
  Lees meer
  Succesvol webinar AI in de Zorg
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
  Lees meer
  Doorhaling van een merkregistratie
  Lees meer
  Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
  Lees meer
  Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
  Lees meer
  Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
  Lees meer
  Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
  Lees meer
  Algoritme via Detachering
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Positiemerk: kan je dat beschermen?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Who owns an algorithm? How do you share data? What are legal aspects of AI?
  Lees meer
  Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  Wees de copycats voor!
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
  Lees meer
  Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
  Lees meer
  BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Een toelichting op de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’
  Lees meer
  Nieuwsbrief Tech - meld je aan
  Lees meer
  NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
  Lees meer
  Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
  Lees meer
  De roep om het vrijgeven van voertuigdata
  Lees meer
  Domeinnamen
  Lees meer
  Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
  Lees meer
  Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
  Lees meer
  Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
  Lees meer
  Europese perspectieven op AI medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Databankenrecht
  Lees meer
  Checklist data sharing agreement
  Lees meer
  De verkoop en verpanding van data
  Lees meer
  Data en ethiek
  Lees meer
  Het delen van data
  Lees meer
  De bescherming van data
  Lees meer
  Het eigendom van data
  Lees meer
  Data
  Lees meer
  Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
  Lees meer
  Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
  Lees meer
  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
  Lees meer
  Auteursrecht op website(teksten)
  Lees meer
  Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Doordacht samenwerken geeft meer macht
  Lees meer
  Privacyrecht
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  BG.tech
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer