Werknemer getroffen door Corona. Is werkgever aansprakelijk?

17 jun 2020
Werkgeversaansprakelijkheid algemeen

De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in art 7:658 van het burgerlijk wetboek. Volgens dit artikel heb je als werkgever een zorgplicht.

De zorgplicht houdt in dat de werkgever verplicht is maatregelen te nemen, die nodig zijn  om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt  in de uitoefening van zijn werk.

Deze maatregelen zijn bedoeld voor het scheppen van een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever moet duidelijke en goede instructies geven aan zijn werknemers en toezien op naleving hiervan.

Werkgeversaansprakelijkheid  en Corona

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat een werkgever extra maatregelen moet treffen om te zorgen voor een veilige werkomgeving en zodoende te voldoen aan zijn zorgplicht. Invulling van deze  zorgplicht is wel afhankelijk van de bedrijfstak en dus enigszins ingekleurd. Het is voor te stellen dat maatregelen in de zorg anders zijn dan in de supermarkt of kantoren.

De regels die in Nederland zijn ingevoerd moeten ook op de werkvloer gehandhaafd worden. Onder andere de 1 ½ m afstand en het treffen van hygiënemaatregelen, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van handalcohol.

De werkgever zal haar werknemers hier duidelijke instructies over moeten geven. Maar ook controle moeten uitoefenen of deze instructies worden nageleefd, om te voldoen aan zijn zorgplicht. De werkgever zal de werknemer moeten aanspreken als de instructies niet worden nageleefd. Immers mensen zijn nu eenmaal niet altijd voorzichtig genoeg.

Het is niet zo dat de zorgplicht van de werkgever zo ver gaat dat het risico nihil is, maar deze is wel gericht op verkleining van de kans op corona besmetting.

Aansprakelijk stellen werkgever bij besmetting

De werknemer hoeft alleen te bewijzen dat hij schade heeft opgelopen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, waarna de werkgever schadeplichtig is. De schadeplicht van de werkgever vervalt alleen als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Voor een werknemer is het echter lastig om aan te tonen dat hij het corona virus heeft gekregen op het werk. Immers dit kan hij overal opgedaan hebben zoals bijvoorbeeld  in de supermarkt. Hij kan de ziekte dus ook ergens anders hebben opgelopen. Aan het eerste vereiste voor werkgeversaansprakelijkheid zal niet snel  kunnen worden voldaan.

Als echter zeer duidelijk is dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden door bijvoorbeeld de minimale maatregelen ter voorkoming van corona niet te treffen kan de rechter oordelen dat het voldoende waarschijnlijk is dat de werknemer het virus heeft opgelopen op het werk. De privé omstandigheden worden dan ook in ogenschouw genomen.

De rechter kan bij schending van de zorgplicht ook de bewijslast omdraaien. De werkgever moet dan bewijzen dat de betreffende werknemer de ziekte op een andere plaats heeft opgelopen.

Conclusie

Alhoewel de bewijsrechtelijke drempel voor de werknemer moeilijk is, kan het dus zijn dat hij alsnog in zijn bewijspositie wordt tegemoet gekomen en met succes de werkgever kan aanspreken.

Wilt u meer informatie over aansprakelijkheid neem dan contact met met Edith de Koning.

Edith de Koning