Wet openbaarheid van bestuur is niet bedoeld voor verkrijging van informatie van de IGZ ten behoeve van persoonlijk belang in civiele procedure

04 aug 2014

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan iedereen een bestuursorgaan verzoeken om informatie over bestuurlijke aangelegenheden. Een bestuursorgaan is echter niet altijd verplicht om deze informatie te verstrekken. De wet kent aan bestuursorganen een aantal weigeringsgronden toe. Bijvoorbeeld als het belang bij het verstrekken van informatie niet opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen.

Bij het nemen van een besluit of al dan niet bestuurlijke informatie moet worden verstrekt, moet steeds een belangenafweging worden gemaakt. Bij uitspraak van 9 juli jl. heeft de Afdeling herhaald dat het daarbij enkel gaat om het algemeen belang van een goede en democratische bestuursvoering ten opzichte van de belangen die door de in de wet gegeven weigeringsgronden worden beschermd. In de onderhavige zaak verzocht een belanghebbende om de openbaarmaking van documenten die ten grondslag lagen aan een onderzoeksrapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg naar het handelen van een Centrale huisartsenpost en de Regionale  Ambulancedienst ten aanzien van haar echtgenoot. Dat verzoek werd afgewezen omdat het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen aan openbaarmaking van de gevraagde informatie aan de weg stond. Belanghebbende voerde aan dat de minister ten onrechte haar persoonlijk belang bij openbaarmaking van de documenten, in verband met de door haar te voeren civielrechtelijke procedure, niet in zijn afweging had betrokken. De Afdeling overwoog dat het recht op openbaarmaking op grond van de Wob, uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering dient en dat dit moet worden afgewogen tegen de belangen die door de weigeringsgronden worden gediend. Het specifieke belang van appellante kan daarbij naar het oordeel van de Afdeling niet worden meegewogen.

advocaat te Den Bosch, Eindhoven en Tilburg

BG.legal