WWZ-check

22 dec 2014

https://www.youtube.com/watch?v=29HpSBF0AAA

Er staat binnen het arbeidsrecht een aantal vrij ingrijpende wijzigingen op stapel, welke op korte termijn voor heel veel ondernemingen een noodzaak creëren om kritisch te kijken naar de arbeidsovereenkomsten van de werknemers en de daarbij behorende aspecten. Wellicht heeft u zelf de wijzigingen al bestudeerd en mogelijk heeft u zelfs ook al wijzigingen doorgevoerd in uw arbeidsovereenkomsten. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat het voor u een kwestie van afwachten is tot dat de wet daadwerkelijk van kracht is, waarna de gevolgen voor de praktijk duidelijk zullen zijn.

 

Wij zijn van mening dat de wijzigingen in het arbeidsrecht te ingrijpend zijn om hier niet nu al rekening mee te houden. Wanneer u achter de feiten aanloopt kan dat, zeker in de eerste periode na de invoering van de nieuwe wet, tot hoge kosten leiden. Met dat in het achterhoofd willen wij u een zogenaamde WWZ-check aanbieden. Die WWZ-check houdt in dat wij voor een vooraf afgesproken vast bedrag van € 250,-- inclusief kantoorkosten, exclusief btw uw arbeidsovereenkomsten zullen screenen op de belangrijkste aspecten van de WWZ. Op basis van die screening zullen wij u dan aangeven of er in onze ogen wijzigingen noodzakelijk zijn. Wanneer er wijzigingen van de arbeidsovereenkomst nodig zijn dan zullen wij met u nader in overleg treden over de kosten van het doorvoeren van die wijzigingen.

Voor het hierboven genoemde bedrag van € 250,-- zullen wij in ieder geval de volgende zaken checken:

  • [Uitsluiting van] de loondoorbetalingsverplichting 7:628 BW.
  • De proeftijd [7:652 BW].
  • Het concurrentiebeding [7:653 BW].
  • De aanzegverplichting [de nieuwe informatieplicht bij contracten voor bepaalde tijd over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst, [7:668 BW].

De overige wijzigingen, per 1 juli 2015 nieuw ontslagrecht en per 1 april 2016 nieuwe regels voor de WW, kunnen in deze screening moeilijker aan de orde komen. Immers, dit zijn in principe geen bepalingen die in een individuele arbeidsovereenkomst behoeven te worden neergelegd. Uiteraard informeren wij u ook graag nader over deze zaken, wanneer u daar behoefte aan heeft.

Wanneer u gebruik wenst te maken van de hierboven aangeboden WWZ-check, dan vragen wij u om een mail te sturen naar het e-mailadres klerck@bg.legal, waarbij het voor een spoedige afwikkeling handig is wanneer u een kopie van de door u gebruikte arbeidsovereenkomst als bijlage meestuurt.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog andere vragen hebben dan kunt u uiteraard ook contact opnemen via het bovenvermelde e-mailadres of het telefoonnummer 088-1410899.

BG.legal