De crisis- en herstelwet blijft

11 dec 2012

De Tweede Kamer heeft op 5 juni 2012 alsnog besloten het wetsvoorstel "Permanent maken Crisis- en herstelwet" niet controversieel te verklaren. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de werkingsduur van de Chw voor onbepaalde duur wordt verlengd. Als eerste wil de regering met dit wetsvoorstel een permanente werking geven aan de tijdelijke regelingen in de Chw door de looptijd van de wet, die zou eindigen op 1 januari 2014, voor onbepaalde tijd te verlengen. Bovendien wordt de wet op een aantal punten geactualiseerd.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele aanvullende verbeteringen voor het omgevingsrecht. Het gaat dan om gerichte verbeteringen die op korte termijn zijn te realiseren. De verbeteren zijn gegroepeerd rondom drie inhoudelijke thema’s: minder lasten, snelle en flexibele besluitvorming zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid en het wegnemen van problemen in de praktijk. De onderdelen van dit wetsvoorstel hebben voornamelijk betrekking op besluitvorming over ruimtelijke plannen, waarvoor de wet aanvankelijk ook is bedoeld. Een aantal onderdelen die eerder in de crisis- en herstelwet is geïntroduceerd, zoals het relativeitsvereiste, komen ook terug maar krijgen naar verwachting een definitieve status in de Algemene wet bestuursrecht als gevolg van het Wetsvoorstel Aanpassing Bestuursprocesrecht.