De Governancecode Zorg 2022

26 jan 2022

Voor de kwaliteit van de zorg zijn goed bestuur en toezicht een belangrijke voorwaarde. Per 1 januari 2022 is de Governancecode Zorg van 2017 geactualiseerd.  De code betreft een richtinggevend en leidend document voor de zorgsector zelf. De code geeft aan de sector tools om bij te dragen aan het waarborgen van goede zorg en de versterking van het maatschappelijk vertrouwen in de zorg. De code moet stimuleren tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen en hun onderlinge verhouding. De code betreft een vorm van zelfregulering waarmee de verantwoordelijkheid genomen kan worden voor de kwaliteit van de zorg. In deze bijdrage wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen van de geactualiseerde Governancecode Zorg 2022.

Zeven principes

De code is gebaseerd op zeven principes die sectorbreed gedragen worden:

 1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
 2. De raad van bestuur en de raad van toezicht van de zorginstelling hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
 3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 4. De raad van bestuur en de raad van toezicht van de zorgorganisatie zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
 5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
 7. De raad van bestuur en de raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Reden actualisatie

De actualisatie van de governancecode houdt verband met de evaluatie van die code uit 2017. Daarnaast was de actualisatie nodig in verband met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders, het Uitvoeringsbesluit Wtza en de Uitvoeringsregeling Wtza.

De Wbtr is op 1 juli 2021 in werking getreden en bevat regels om tegenstrijdige belangen te voorkomen. Dit betreft echter een interne aangelegenheid. Eventuele ongeldige besluitvorming als gevolg van het meestemmen van de betrokken bestuurder ondanks een (persoonlijk) tegenstrijdig belang tast de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan. Ook verplicht de Wbtr om in de statuten een belet- en ontstentenisregeling op te nemen. De geactualiseerde governancecode zorg sluit hierop aan.

Ook de Wtza is op 1 juli 2021 in werking getreden en beoogt de controle en het toezicht op (nieuwe) zorgaanbieders te vergroten. Met die wet is een meldingsplicht voor nieuwe zorgaanbieders bij de Inspectie gezondheidszorg en jeugd ingevoerd evenals een vergunningplicht voor zorgaanbieders met meer dan tien zorgverleners.

Ongewenste belangenverstrengeling

Paragraaf 2.6 van de Governancecode Zorg 2022 is erop gericht ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen. Zorgorganisaties dienen integriteit hoog in het vaandel te hebben staan zodat de schijn van belangenverstrengeling voorkomen moet worden omdat die afbreuk kan doen aan het vertrouwen in de zorgorganisatie. De code bevat bepalingen over het in concurrentie treden met de zorgorganisatie, over de bevoordeling van persoonlijke relaties, het aanwenden van zakelijke kansen voor de organisatie voor persoonlijk voordeel of het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de zorgorganisatie die niet tot de functie behoren. In navolging van de Wbtr bepaalt de governancecode dat een bestuurder of toezichthouder niet deelneemt aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een dusdanig tegenstrijdig belang heeft, dat hij niet meer in staat is om de belangen van de zorgorganisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. In het geval dat daardoor geen besluit door de raad van bestuur genomen kan worden, wordt dat besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Verder is in de governancecode vastgelegd dat transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of toezichthouders spelen, onder marktconforme voorwaarden aangegaan worden, maar wel de voorafgaande goedkeuring behoeven van de raad van toezicht en gepubliceerd worden in het jaarverslag. De raad van bestuur dient maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat ongewenste belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers van de zorgorganisatie voorkomen wordt en dat (een vermoeden van) ongewenste belangenverstrengeling bij de raad van bestuur gemeld wordt en door de raad van bestuur wordt beoordeeld. De raad van bestuur rapporteert daarover aan de raad van toezicht.

Verantwoord toezicht

Het uitvoeringsbesluit van genoemde Wtza bepaalt dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Dat betekent dat de leden van de raad van toezicht geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij zijn en zonder last of ruggespraak handelen. Zij bekijken zaken met een brede blik en zijn zich bewust van de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. In de Governancecode Zorg 2022 is dat vertaald in het hiervoor genoemde zesde principe. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. Vanuit dat principe houdt de raad van toezicht niet alleen toezicht op het beleid van de raad van bestuur maar ook op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Op basis van dit principe bevat de governancecode regels voor de benoeming en samenstelling van de raad van toezicht. Daar hoort ook de werving via een transparante, openbare procedure bij.

Afronding

Op basis van de hiervoor genoemde zeven principes en genoemde wetswijzigingen geeft de geactualiseerde Governancecode Zorg 2022 een nog sterkere invulling aan de principes van goede governance. Toepassing van de Governancecode Zorg is niet vrijblijvend. De principes zijn leidend. Bij de totstandkoming van de code zijn zoveel mogelijk belanghebbende partijen betrokken. Daarnaast is de code een onderdeel van de lidmaatschapsverhoudingen van de leden van de brancheorganisaties in de zorg. De leden van die organisaties (waaronder ActiZ, de Nederlandse GGz, de NFU, NVZ en de VGN) verplichten zichzelf met hun lidmaatschap tot toepassing en naleving van de Governancecode Zorg.

Kim Albert

 

  Een zorginstelling kan ook besluiten geen behandelingsovereenkomst aan te gaan
  Lees meer
  De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
  Lees meer
  Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
  Lees meer
  Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  Lees meer
  Psychische klachten zorgmedewerker
  Lees meer
  Geen gunningscriteria aanbesteding jeugdzorg: toch strijd met Jeugdwet (oud)
  Lees meer
  Schending AVG: ex-patiënte ontvangt schadevergoeding van ziekenhuis
  Lees meer
  Verplichte digitalisatie van gegevensuitwisseling in de zorg
  Lees meer
  Werkgevers aansprakelijkheid voor bedrijfsuitje
  Lees meer
  Recht op inzage in een medisch advies van een beoordelend arts na een aansprakelijkheidsclaim?
  Lees meer
  Duik in ondiep water met helaas als gevolg een dwarsleasie. Is de schade verhaalbaar of is er sprake van eigen schuld?
  Lees meer
  Voor de inkoop van jeugdhulp moeten reële prijzen worden betaald
  Lees meer
  Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
  Lees meer
  Heeft het ziekenhuis patiënte wel voldoende geïnformeerd over de bijwerkingen van de chemokuur?
  Lees meer
  Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
  Lees meer
  Zorg om inzet AI in de zorg
  Lees meer
  Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
  Lees meer
  Medische behandeling met risico’s
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  Gevolgen gemiste diagnose kanker
  Lees meer
  Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Lees meer
  Nieuwe cao voor zorgpersoneel
  Lees meer
  Wat is vervangende toestemming medische behandeling?
  Lees meer
  Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  Lees meer
  Meer transparantie bij zorginkoop is noodzakelijk
  Lees meer
  Meer transparantie en verantwoording bij zorginkoop
  Lees meer
  Regeling transparantie zorginkoopproces gepubliceerd
  Lees meer
  Aanrijding in zorginstelling, wie is aansprakelijk?
  Lees meer
  Successful webinar 30% TAX RULE – TAX AND LABOUR LAW ISSUES
  Lees meer
  Val van operatietafel
  Lees meer
  Zorgverzekeraar moet dooronderhandelen én betaalovereenkomst sluiten
  Lees meer
  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
  Lees meer
  Philips apneu apparaten
  Lees meer
  Haantjesgedrag op de snelweg veroorzaakt letselschade
  Lees meer
  Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
  Lees meer
  AMvB Reële prijs Wmo 2015 van toepassing op ‘open house’
  Lees meer
  Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig
  Lees meer
  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
  Lees meer
  Geen boete voor hogeschool na val van student
  Lees meer
  Handreiking vereenvoudigd aanbesteden in de zorg
  Lees meer
  Geen nadere duiding motiveringsplicht Wlz-inkoop
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Klein kind krijgt nier van rokende vijftigjarige getransplanteerd
  Lees meer
  Bestuurder of niet?
  Lees meer
  Confettikanon ontploft in winkel
  Lees meer
  Immateriële schadevergoeding bij schending privacy
  Lees meer
  Deskundigenonderzoek na vermeende medische fout bij knieoperatie
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Cao-ontwikkelingen in de zorg
  Lees meer
  Leveranciersklem zorginformatiesystemen onder de loep van de ACM
  Lees meer
  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
  Lees meer
  Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt
  Lees meer
  Ouders aansprakelijk voor schade ten gevolge van een moord door 14 jarige zoon
  Lees meer
  Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg vanaf 2022
  Lees meer
  Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
  Lees meer
  Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
  Lees meer
  Eenvoudiger aanbesteden in de jeugdzorg en Wmo in het verschiet?
  Lees meer
  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
  Lees meer
  Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
  Lees meer
  Administratie in de zorg, onverminderd belangrijk!
  Lees meer
  Verplichte taxatie tegen marktwaarde van zorgvastgoed
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Kan de huisarts een patiënt definitief naar de deur verwijzen?
  Lees meer
  Factsheet uitwisseling medische gegevens gepubliceerd
  Lees meer
  In hoeverre hebben patiënten recht op inzage medisch dossier?
  Lees meer
  Onderbouwing van tarieven in sociaal domein
  Lees meer
  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
  Lees meer
  Vaccinatie Covid-19: Wie is aansprakelijk?
  Lees meer
  Zorgupdate: RVS adviseert aanpassingen zorgstelsel
  Lees meer
  Succesvol webinar AI in de Zorg
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Heeft het wetsvoorstel Wtmo gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Cybersecurity in de zorg: dreigingen in beeld!
  Lees meer
  Werken met kennismigranten?
  Lees meer
  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
  Lees meer
  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
  Lees meer
  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
  Lees meer
  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
  Lees meer
  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
  Lees meer
  Reële transparante tarieven vereist in zorgaanbesteding
  Lees meer
  Moet verzekering van ouders de schade van een 3 jarig kind vergoeden?
  Lees meer
  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
  Lees meer
  Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
  Lees meer
  Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
  Lees meer
  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
  Lees meer
  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
  Lees meer
  Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
  Lees meer
  Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
  Lees meer
  Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
  Lees meer
  AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
  Lees meer
  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
  Lees meer
  Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
  Lees meer
  Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
  Lees meer
  Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
  Lees meer
  Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
  Lees meer
  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
  Lees meer
  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
  Lees meer
  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
  Lees meer
  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
  Lees meer
  Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
  Lees meer
  Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
  Lees meer
  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
  Lees meer
  Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
  Lees meer
  Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
  Lees meer
  Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
  Lees meer
  De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
  Lees meer
  Update: meer aanbestedingen in de zorg
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
  Lees meer
  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  BG.zorg
  Lees meer