De nieuwe Winkeltijdenwet in aankomst

17 dec 2012

Op 30 oktober 2012 is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet aangenomen. Het wetsvoorstel beoogt de schrapping van de Toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet en gemeenten de vrijheid te geven over het al dan niet toestaan van koopzondagen.In de huidige situatie is het aantal winkels dat op zondag de deuren mag openen beperkt. Dit als gevolg van de beperkingen die de huidige Winkeltijdenwet met zich brengt. In het wetsvoorstel wordt geanticipeerd op een in de samenleving veel gehoord geluid, namelijk meer vrijheid voor wat betreft zondagopenstelling. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel stellen dat gemeenten nu vaak op een gekunstelde manier toeristische gebieden aanwijzen, terwijl de zondagopenstelling eigenlijk vooral voor de eigen bevolking is bedoeld.

In het debat over de wetswijziging hebben de initiatiefnemers van het voorstel benadrukt dat op grond van artikel 3:4 Awb de gemeenteraad en het college van B&W bij elk besluit zorgvuldig alle betrokken belangen dienen af te weten. Belangen waarmee rekening dient te worden gehouden zijn onder meer zondagsrust, de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde. De keuze of winkels wel of niet de deuren mogen openen zal voor een belangrijk deel gelegen zijn in de politieke kleur van het gemeentebestuur. Desondanks zal er dus altijd een belangenafweging moeten plaatsvinden.

Het wetsvoorstel geeft de lokale democratie de keuze voor zondagopenstelling. De vraag is hoe de belangenafweging concreet invulling gaat krijgen en wat de positie zal zijn van de zogenoemde ‘kleine ondernemer’. De tijd zal het leren. Er is nog niet veel bekend over het verdere wetgevingstraject. Wanneer de nieuwe Winkeltijdenwet zal intreden is dan ook nog niet bekend.