De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen

16 nov 2022

Eerder schreven wij over de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de wijzigingen voor de topfunctionaris in de zorg. Ook binnen het arbeidsrecht is de WNT relevant. De WNT gaat namelijk over de verloning van topfunctionarissen.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) in het kort

De WNT is in januari 2013 in werking getreden. Het doel van deze wet is bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector tegengaan. Daarom is in de WNT geregeld hoe hoog het salaris van een topfunctionaris maximaal mag zijn. Ook geldt er een maximale ontslagvergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De WNT verplicht instellingen verder om de salarissen van hun topfunctionarissen openbaar te maken.

Welke vergoedingen vallen onder de bezoldigingsmaxima van de WNT?

Het loonbegrip van de WNT is breed. De meeste vergoedingen die de topfunctionaris ontvangt, vallen onder het bezoldigingsmaximum. In de Uitvoeringsregeling WNT is een lijst opgenomen met vergoedingen die tot de bezoldiging worden gerekend.

Naast het brutoloon vallen onder andere het vakantiegeld, een dertiende maand, bonussen, werkgeversbijdrage voor pensioen, fiscale bijtelling van de auto én zelfs een cadeaubon onder het maximum van de WNT.

Het is dus belangrijk erop te letten dat het ‘kale’ basissalaris niet gelijk is aan het bezoldigingsmaximum, omdat veel vergoedingen bij dit salaris worden opgeteld. De optelsom aan vergoedingen moet bínnen het bezoldigingsmaximum vallen.

Bezoldigingsklassen binnen de zorg

Binnen de zorgsector geldt een verlaagd bezoldigingsmaximum. Hoeveel een topfunctionaris in een zorginstelling mag verdienen, hangt af van de bezoldigingsklasse waarin de instelling valt.

Een zorginstelling waarbij een verlaagde norm geldt, kan een verzoek doen om in een hogere klasse te worden ingedeeld. Dit verzoek wordt slechts bij uitzondering toegewezen . Een voorbeeld hiervan is als een topfunctionaris een bepaalde deskundigheid nodig heeft, waardoor hij in een ander deel van de arbeidsmarkt zit.

De maximale ontslagvergoeding bij topfunctionarissen

Ook bij de beëindiging van het dienstverband van een topfunctionaris moet rekening worden gehouden met de WNT. De ontslagvergoeding mag niet meer bedragen dan de bezoldiging over de twaalf maanden voorafgaand aan het ontslag (relatieve maximum) en mag in ieder geval niet meer dan € 75.000 zijn (absolute maximum).

Bij een parttime dienstverband geldt het maximum naar verhouding van de omvang van het dienstverband.

Wanneer de topfunctionaris wordt vrijgesteld van zijn werkzaamheden, kan deze vrijstelling doorwerken in de berekening van het maximum als de topfunctionaris geen recht had op loon in de periode van vrijstelling.

Gevolgen schending maximale bezoldiging of ontslagvergoeding

Wanneer een te hoge bezoldiging is opgenomen in de overeenkomst, is de overeenkomst in strijd met de WNT. De overeenkomst blijft rechtsgeldig, alleen mag de topfunctionaris niet meer dan het maximum betaald krijgen. Wanneer de topfunctionaris minder bezoldiging zal ontvangen dan is overeengekomen met de instelling, kan dit een reden zijn om op te zeggen. Verder zal de te veel betaalde bezoldiging moeten worden terugbetaald.

De gevolgen van een te hoge ontslagvergoeding zijn gelijk aan die van de te hoge bezoldiging. Een afspraak om meer te betalen dan de maximale ontslagvergoeding, is nietig en leidt tot terugbetaling.

Vragen over de vergoedingen van de WNT?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met Marlies Hol, advocaat arbeidsrecht bij BG.legal in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Marlies Hol