De WNT: Wat verandert er voor de topfunctionaris in de zorg vanaf 2017?

16 mrt 2017

 

In dit artikel wordt een update geboden van ten opzichte van mijn vorige artikel met dezelfde titel, maar nu vanaf 2017.

Bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in loondienst
Het maximale salaris dat topfunctionarissen in de zorg mogen ontvangen is mede afhankelijk van een klasse (I tot en met V) waarin de zorginstelling waarvoor zij werken is ingedeeld. Vanaf 1 januari 2017 zijn de vijf klassen waarin de zorginstellingen volgens de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp worden ingedeeld, oplopend van Euro 99.000,= tot maximaal Euro 181.000,=. Dit laatste bedrag is gelijk aan het algemeen voor de WNT geldende bezoldigingsmaximum per 1 januari 2017.

De bezoldiging van topfunctionarissen, waarmee in 2017 afspraken worden gemaakt, moet direct voldoen aan het bezoldigingsmaximum behorend bij de klasse-indeling van de specifieke instelling.

Voor topfunctionarissen met wie eerder bezoldigingsafspraken zijn gemaakt kan nog overgangsrecht gelden, afhankelijk van de datum waarop de afspraken zijn gemaakt (voor 1 januari 2013, voor 1 januari 2014 danwel voor 1 januari 2016) en de hoogte van de bezoldigingsafspraken (hoger dan de WNT-1 norm danwel lager dan de WNT-1 norm, maar hoger dan de sectorale WNT-1, danwel lager dan de sectorale WNT-1 norm maar hoger dan de sectorale WNT-2 norm).

De WNT kent daarnaast diverse soorten uitzonderingsverzoeken op de normen.

Bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (interimmers)
Vanaf 1 januari 2017 geldt voor de normering van de interimmer in de zorg, het volgende. In de eerste 6 maanden van functievervulling door de interimmer, mag de interimmer maximaal Euro 147.000,= (Euro 24.500,= gemiddeld per maand) aan bezoldiging ontvangen. De tweede periode van 6 maanden is dit maximaal Euro 111.000,= (Euro 18.500,= gemiddeld per maand). In totaal mag het eerste jaar dus Euro 258.000,= (exclusief btw) worden betaald. Onverminderd deze bezoldigingsmaxima, geldt dat de interimmer en de zorginstelling in genoemde perioden geen bezoldiging mogen afspreken die meer bedraagt dan Euro 176,= per uur. Vanaf de 13e maand geldt ook voor de interimmer de normering zoals die volgt uit de WNT (het voor de zorginstelling geldende bezoldigingsmaximum). Het bezoldigingsmaximum is gekoppeld aan de duur van de opdracht. De maandbedragen zijn geen absolute maxima per kalendermaand, maar bepalen slechts hoe het bezoldigingsmaximum tot stand komt indien een bepaald aantal kalendermaanden wordt gewerkt.

Voor verdere achtergrondinformatie over de WNT verwijs ik u naar mijn eerdere artikelen:

  • Wet normering topinkomens per 1 januari 2013 in werking. Lees verder
  • De WNT, wat is er per 1 januari 2015 veranderd? Lees verder
  • De WNT: Wat verandert er voor de topfunctionaris in de zorg vanaf 2016? Lees verder
BG.legal