Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding

16 sep 2019

Essentie: een beding in de arbeidsovereenkomst dat opvolgende cao’s van toepassing verklaard maakt voor werknemers die lid zijn van de vakbond die alleen partij was bij de voorgaande cao, een einde aan de (na)werking van die voorgaande cao.

In de (niet op rechtspraak.nl gepubliceerde) uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RBDHA:6490) moet de kantonrechter van de rechtbank Den Haag zich buigen over de vraag of de leden van de FNV zich op een (op grond van de cao 2011-2013 voor personeel van grootwinkelbedrijven in levensmiddelen) tot 1 april 2013 geldende regeling voor toeslagen kunnen (blijven) beroepen, ook al is de voortzetting van die regeling vanaf laatstgenoemde datum via de geldende incorporatiebedingen in de twee opvolgende cao’s voor personeel van grootwinkelbedrijven in levensmiddelen uitgesloten.

De leden van de FNV zijn gebonden aan de bepalingen in de (door de FNV afgesloten) cao 2011-2013. Aangezien de FNV geen partij is bij de opvolgende cao’s en deze cao’s niet algemeen verbindend zijn verklaard betekent dit dat de leden van de FNV niet gebonden zijn aan de na de cao 2011-2013 gesloten cao’s, afgezien van incorporatiebedingen in individuele arbeidsovereenkomsten.

Een incorporatiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst waarmee een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Als het incorporatiebeding opvolgende versies van de cao van toepassing verklaart is het beding een zogenaamd dynamisch incorporatiebeding.

Bepalingen over arbeidsvoorwaarden uit een cao waaraan werknemer en werkgever op grond van de Wet op de cao gebonden zijn geraakt, maken deel uit van de tussen hen geldende arbeidsovereenkomst. Die bepalingen blijven ook na afloop van de cao tussen werknemer en werknemer gelden, tenzij sprake is van andersluidende individuele of collectieve afspraken.

In deze zaak is aldus de kantonrechter sprake van andersluidende individuele afspraken omdat in de individuele arbeidsovereenkomsten is overeengekomen dat steeds de opvolgende cao van toepassing is. Dit geldt ook voor de leden van de FNV. Dit betekent dat op grond van dit dynamisch incorporatiebeding in de individuele arbeidsovereenkomst de geldende cao toepasselijk is en niet meer de oude cao.

FNV stelt dat een incorporatiebeding gelijk dient te worden gesteld aan een eenzijdig wijzigingsbeding (artikel 7:613 BW), omdat sprake is van een wijziging van arbeidsvoorwaarden waarop de niet- of anders georganiseerde werknemer geen invloed heeft gehad.

Een eenzijdig wijzigingsbeding is een schriftelijk beding in de arbeidsovereenkomst dat de werkgever de bevoegdheid geeft om een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, als hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

De kantonrechter stelt dat een incorporatiebeding niet gelijk te stellen aan een eenzijdig wijzigingsbeding. Er is zoals FNV zelf stelt, in deze zaak geen sprake van een eenzijdige wijziging door de betreffende individuele werkgever. De werkgever is bij een incorporatiebeding dus in dezelfde situatie als de werknemer, namelijk dat door het incorporatiebeding zij beiden op voorhand akkoord zijn gegaan met een mogelijke wijziging van arbeidsvoorwaarden waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.  Het eenzijdig wijzigingsbeding daarentegen is juist bedoeld om het voor een werkgever mogelijk te maken om collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen, niet zijnde een cao maar bijvoorbeeld een personeelsgids, snel en eenvoudig te kunnen wijzigen. Dat is een andere situatie dan in deze zaak aan de orde aldus de kantonrechter.

Conclusie:

Conclusie is dat de vorderingen van FNV worden afgewezen. Haar leden kunnen zich dus niet meer (blijven) beroepen op de tot 1 april 2013 onder de cao voor personeel van grootwinkelbedrijven in levensmiddelen geldende regeling voor toeslagen.

  Contact

   Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
   Lees meer
   Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
   Lees meer
   Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
   Lees meer
   Werken met kennismigranten?
   Lees meer
   EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
   Lees meer
   Mag je foto's van werknemers gebruiken?
   Lees meer
   Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
   Lees meer
   Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
   Lees meer
   Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
   Lees meer
   Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
   Lees meer
   Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
   Lees meer
   Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
   Lees meer
   Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
   Lees meer
   Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
   Lees meer
   Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
   Lees meer
   Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
   Lees meer
   Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
   Lees meer
   Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
   Lees meer
   Loonstop wegens niet-werken door corona
   Lees meer
   Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
   Lees meer
   Reminder actie- en aandachtspunten WAB
   Lees meer
   Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
   Lees meer
   Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
   Lees meer
   Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
   Lees meer
   Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
   Lees meer
   Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
   Lees meer
   Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
   Lees meer
   Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
   Lees meer
   Reorganisatie in coronatijd
   Lees meer
   Reorganisatie
   Lees meer
   Akkoord vastgoedeigenaars en retailers vanwege de coronacrisis
   Lees meer
   Domeinnamen
   Lees meer
   De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
   Lees meer
   Fashion & Design
   Lees meer
   De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
   Lees meer
   Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
   Lees meer
   De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
   Lees meer
   BG.legal op de Trade Expo Indonesië
   Lees meer
   BG.legal op Trade Expo Indonesia
   Lees meer
   Juridische gevolgen Food product recall door Listeria
   Lees meer
   Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
   Lees meer
   Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
   Lees meer
   Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
   Lees meer
   WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
   Lees meer
   Bescherming winkelinterieur
   Lees meer
   Is het interieur van een winkel beschermd?
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
   Lees meer
   Aanpak oneerlijke handelspraktijken in de Food
   Lees meer
   Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
   Lees meer
   Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
   Lees meer
   Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
   Lees meer
   Arbeidsrecht
   Lees meer
   BG.food
   Lees meer
   BG.retail
   Lees meer