Geen auteurs- en databankenrecht op kleurcoderingsbestanden 

18 aug 2022

Zowel het auteursrecht als het databankenrecht ontstaan automatisch, zonder een inschrijving of registratie in een daartoe bestemd register. Wel is van belang dat goed wordt onderbouwd dat aan alle vereisten voor bescherming is voldaan. Dit bleek onlangs nog uit een zaak van de Rechtbank Den Haag.

Auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Er ontstaat auteursrecht op het moment dat dit werk een Eigen Oorspronkelijk Karakter heeft en het Persoonlijke Stempel van de maker draagt. Dit wordt onder specialisten ook wel afgekort EOK + PS genoemd. Dit houdt kortgezegd in dat het werk origineel en persoonlijk moet zijn.

Databankenrecht

De Databankenwet stelt vier eisen alvorens de verzameling gegevens in de databank worden beschermd. Het moet namelijk gaan om (1) een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen (2) die systematisch of methodisch geordend zijn, (3) afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en (4) waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.

Deze substantiële investering kan financieel van aard zijn, maar kan ook bestaan uit de tijd, energie of intellectuele inspanning die gestoken is in de verkrijging, controle of presentatie ervan. Het databankenrecht komt toe aan de producent, degene die het risico draagt voor de substantiële investering.

Rechtbank Den Haag

In een geschil waarbij kleurcoderingenbestanden zijn doorverkocht aan een derde heeft de Rechtbank Den Haag onlangs geoordeeld dat er geen auteursrecht of databankenrecht rust op kleurcoderingenbestanden [kleurcoderingen die betrekking hebben op kredietwaardigheid]. Volgens de rechtbank is namelijk onvoldoende gebleken dat de kleurcoderingenbestanden ‘oorspronkelijk’ zijn. Het is immers niet gebleken dat de kleurcodering de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uitdrukking komt in de keuzes die de maker heeft gemaakt.

Een beknopt overzicht, zonder enige toelichting, dat er een bedrag van meer dan € 17 miljoen is geïnvesteerd, acht de rechtbank onvoldoende om een databankenrecht toe te kennen aan de kleurcoderingenbestanden. Na betwisting heeft de maker nagelaten om haar investering nader toe te lichten met nadere informatie en stukken. Dit heeft er voor de rechtbank toe geleid haar zienswijze in stand te houden.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Het auteursrecht of databankenrecht zouden als middel kunnen fungeren om kleurcoderingenbestanden of andere gegevens te beschermen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is het in de praktijk wel belangrijk om duidelijk te maken waarom de bestanden op een bepaalde manier zijn vormgegeven en waarom de specifieke kleuren en vormen zijn gekozen. Het moet immers duidelijk worden dat de maker creatieve keuzes heeft gemaakt, die zijn of haar persoonlijkheid weerspiegelt.

Een databank kan al snel bescherming genieten als aan de vereisten zijn voldaan. Wat ook in deze procedure naar voren komt is dat duidelijk moet blijken waar en hoe de substantiële investeringen in de databank zijn gedaan. Een tip is om de gemaakte uren en/of kosten bij te houden met een duidelijke toelichting. Dit had in genoemde procedure wellicht een verschil kunnen maken in de hoogte van de schadevergoeding.

Wat kunnen wij doen:

  • Wanneer u bescherming zoekt voor bepaalde bestanden, zoals een kleurcoderingsbestand, dan kunnen wij aangeven welk intellectueel eigendomsrecht in aanmerking zou kunnen komen en wat u moet doen om aan de voorwaarden voor bescherming te voldoen.
  • Wanneer een bescherming met een intellectueel eigendomsrecht niet mogelijk is, dan kunnen we aangeven welke andere beschermingsvorm mogelijk is (bijvoorbeeld als bedrijfsgeheim).
  • Wanneer ook bescherming als bedrijfsgeheim niet mogelijk is, dan kunnen we aangeven op welke andere wijze u bescherming kunt krijgen (bijvoorbeeld door te werken met contractuele geheimhouding).

Wanneer u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met Mustafa Kahya.

 

Mustafa Kahya nieuw