Inbreuk op privacy door beknopte omschrijving factuur?

24 feb 2023

Maakt een beknopte omschrijving van een medische behandeling op de factuur een inbreuk op de privacy?

Op 10 januari jl. deed het gerechtshof Amsterdam uitspraak. Een vrouw vordert een schadevergoeding wegens schending van de AVG en de geheimhoudingsplicht. Bij de incassoprocedure is gebruik gemaakt van een factuur met een beknopte omschrijving van de behandeling.

Wat speelde er?

Een vrouw had in maart 2018 een medische behandeling ondergaan bij een medisch centrum. Voor de behandeling was een factuur naar de vrouw gestuurd. Nadat zij die niet betaalde werd door een incassoburo een betalingsherinnering toegezonden met de volgende omschrijving van de behandeling:

“099899060 1 of 2 polikliniekenbezoek/consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening”

Ook de betalingsherinnering werd niet betaald door de vrouw. Het medisch centrum heeft toen de vordering overgedragen aan de incassant.

Het oordeel van de rechtbank

Bij de rechtbank klaagde de vrouw dat haar privacy was geschonden doordat in strijd met de AVG was gehandeld en met de geheimhoudingsplicht. Volgens de rechtbank had de vrouw onvoldoende onderbouwd waarom de incassant onzorgvuldig/onrechtmatig had gehandeld door op de factuur en de aanmaningen een korte beschrijving te vermelden. Ook klaagde zij over het gebruik ervan in de gerechtelijke procedure. Dit was volgens de rechtbank niet onrechtmatig, gezien het feit dat partijen hun vorderingen dienen te onderbouwen met onderliggende stukken.

De grieven in hoger beroep

De vrouw komt in hoger beroep en voert zes grieven (bezwaren) tegen het vonnis aan. De grieven gaan samengevat over het volgende. Volgens de vrouw is de verwerking van haar persoonsgegevens onrechtmatig nu de incassant niet zelf als zorgaanbieder kwalificeert. Volgens haar heeft de incassant onvoldoende (gerechtvaardigd) belang om de (behandel)gegevens te gebruiken. Volgens haar is het overleggen van stukken in een gerechtelijke procedure niet vereist op grond van de wet (artikelen 21 en 22 Rv). Tevens voert ze aan dat het bewaren van haar medisch dossier door de incassant niet gerechtvaardigd is op grond van de AVG.

Het oordeel van het hof

Allereerst stelt het hof dat op grond van art. 1 lid 1 sub c onder 2 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de incassant ook aan te merken is als zorgaanbieder. Op grond van art. 38 lid 2 Wmg dienen zorgaanbieders een tarief in rekening te brengen met daarbij een prestatieomschrijving. Dit is tevens vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Door een korte omschrijving op de factuur te vermelden heeft de incassant enkel voldaan aan haar wettelijke verplichting.

Het gebruik is rechtmatig op grond van art. 9 lid 2 sub f en g van de AVG. Het is voor de incassant namelijk noodzakelijk voor de instelling, uitvoering en onderbouwing van een rechtsvordering en voorts proportioneel. Een verwerkingsverbod zoals neergelegd in art. 9 lid 1 AVG is voorts niet van toepassing.

Het hof geeft aan dat de bezwaren van de vrouw op zichzelf begrijpelijk zijn. Echter zijn haar bezwaren tegen de openbaarmaking van de gegevens onvoldoende zwaarwegend om af te wijken van de afweging die de wetgever heeft gemaakt, aldus het hof.

Tot slot is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de incassant over het medisch dossier beschikt. Hierdoor wordt het verzoek om het medisch dossier te vernietigen afgewezen.

De grieven falen en de vrouw wordt in het ongelijk gesteld en zij moet de proceskosten betalen.

Conclusie

Door een korte omschrijving van de behandeling op de factuur te zetten is geen inbreuk gemaakt op de privacy. Het vermelden van een korte omschrijving is een wettelijke plicht waar een zorgaanbieder (en ook de incassant) aan moet voldoen.

Bent u een zorginstelling en heeft u vragen over de privacy van medische gegevens? Of heeft u een algemeen zorgvraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Volledige uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2023:48

Jody Esveldt 1