Inkoopkader Wlz voor 2022 rechtmatig

29 okt 2021

In een door meerdere zorgaanbieders uit de langdurige zorg aangespannen kort geding heeft de rechter geoordeeld dat het door de zorgkantoren voor 2022 ontwikkelde vernieuwde inkoopkader rechtmatig is.

Vernieuwd inkoopkader Wlz voor 2022

Deze vernieuwde Wlz-inkoopsystematiek behelst een richttarief van 95,8 procent. Dit tarief kan vervolgens door de zorgkantoren worden aangepast aan de regionale variatie. Verder is er voorzien in een hardheidsclausule.

Toetsing aan aanbestedingsrecht

Getoetst aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen en meer in het bijzonder het uitgangspunt dat zorgkantoren reële tarieven moeten vergoeden voor de zorg die zij inkopen, hebben de zorgkantoren hun keuzes voldoende gemotiveerd.

Richttarief

Ter bepaling van het richttarief hebben de zorgkantoren zich mogen voorlichten over de mogelijke onderzoeksmethodes en is de gemotiveerde keuze voor éen van die methodes navolgbaar gebleken. De zorgkantoren hebben bij het onderzoek verdedigbare uitgangspunten gehanteerd.

Regionale aanpassingen mogelijk

Ondanks dat er geen regio-analyses zijn gemaakt constateert de rechter dat de regionale inkoopkaders blijk geven van de nodige verschillen tussen de verschillende regio’s. De zorgkantoren verklaren dat de verschillen zijn gebaseerd op de inzichten en informatie verkregen aan de hand van met ggz-aanbieders gevoerde gesprekken. De rechter gaat hierin mee.

Hardheidsclausule

De vrees van zorgaanbieders geen gebruik te kunnen maken van de hardheidsclausule wordt ter zitting weerlegd. De zorgkantoren zien de hardheidsclausule als onderdeel van de inkoopsystematiek en de reikwijdte van de clausule is minder beperkend dan de tekst van de hardheidsclausule wellicht  doet vermoeden. De zorgkantoren zeggen toe bij een beroep op de hardheidsclausule meer ruimte te bieden aan die (nieuwe) zorgaanbieders die nog niet beschikken over de hiervoor benodigde stukken en daarnaast vooralsnog geen beroep te doen op de aan de hardheidsclausule verbonden vervaltermijn.

Conclusie

Met deze uitspraak zullen de zorgen van veel zorgaanbieders over de vraag of zij wel gaan uitkomen met de voor 2022 geboden tarieven zeker niet weg zijn. De ‘winst’ van het kort geding is wel dat de toepassing van de hardheidsclausule klaarblijkelijk aanmerkelijk ruimhartiger zal zijn de tekst van de clausule doet vermoeden.

Voor de nuanceringen zie de volledige uitspraak.

Rik Wevers