Loondoorbetaling bij cosmetische ingreep?

25 okt 2012

Een werkneemster heeft twee cosmetische operaties aan haar gezicht ondergaan. Ten behoeve van deze operaties heeft zij zich ziek gemeld. De werkgever heeft de ziekmelding echter niet geaccepteerd. De kantonrechter heeft vervolgens geoordeeld over de vragen (1) of er sprake is geweest van een ziekte als bedoeld in artikel 7:629 BW, en (2) of er een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bestaat.

De hoofdregel luidt dat indien de werknemer de arbeid niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever hoort te komen, de werknemer toch recht op loon houdt. Tevens houdt de werknemer recht op loon indien hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de arbeid te verrichten. Onder ziekte moet worden verstaan een lichamelijke of psychische toestand die de werknemer verhindert zijn arbeid te verrichten.

In het onderhavige geval oordeelt de kantonrechter dat een cosmetische ingreep niet voor rekening van de werkgever behoort te komen. Ook tijdens het ondergaan van een cosmetische ingreep is volgens de kantonrechter geen sprake van ziekte, ervan uitgaande dat er geen medische noodzaak aan de operatie ten grondslag lag maar een persoonlijke keuze tot verfraaiing van het uiterlijk. Wel is sprake van ziekte indien de werknemer in de herstelperiode verhinderd is de arbeid te verrichten ten gevolge van zijn lichamelijke toestand. De wet maakt immers geen onderscheid naar de aard en oorzaak van de ziekte.

Vervolgens is het van belang of de ziekte [in het onderhavige geval de herstelperiode] veroorzaakt is door opzet van de werknemer. De werkgever is immers niet verplicht het loon door te betalen indien er opzet is aan de zijde van de werknemer bij het veroorzaken van de ziekte. De kantonrechter oordeelt in dat kader dat sprake is van opzet indien de werknemer zeker weet dat hij na de ingreep een bepaalde periode niet in staat zal zijn de bedongen arbeid te verrichten. Volgens de kantonrechter is in dat geval sprake van een zogenoemd zekerheidsbewustzijn dat aan te merken is als opzet. Een uitzondering hierop kan bestaan als er complicaties optreden die niet behoren bij een normaal te verwachten herstel. Het gaat dan om niet voorziene en niet gewilde gevolgen van de operatie. Is er echter sprake van een medische noodzaak voor de operatie, dan is er geen sprake van een opzettelijk veroorzaakte ziekte.

Concluderend kan worden gesteld dat bij het ondergaan van een cosmetische behandeling door een werknemer in beginsel geen loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever geldt, ook niet gedurende de herstelperiode. De werknemer wist immers op voorhand dat hij gedurende een bepaalde periode na de cosmetische ingreep niet in staat zou zijn werkzaamheden uit te oefenen. Dit wordt anders indien zich tijdens de herstelperiode onverwachte complicaties voordoen, of indien er een medische noodzaak is voor de operatie.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, of heeft u vragen over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte in het algemeen, dan staan wij uiteraard graag voor u klaar.

BG.legal