Milieu

Wat is milieu?

Milieu speelt in toenemende mate een belangrijke rol in Nederland. Ook vanuit Europa worden milieuregels steeds verder aangescherpt, hetgeen gevolgen heeft voor de huidige juridische praktijk. Milieu speelt een belangrijke rol in het kader van de omgevingsvergunning. Zeker daar waar het om landbouwinrichtingen gaat. De advocaten van BG.legal hebben ruime expertise op het gebied van de Wet Milieubeheer en adviseert en procedeert met regelmaat over milieueffectrapportages. Het kantoor heeft in het bijzonder expertise op het gebied van milieu in relatie tot veehouderij en landbouw.

Milieuregels voor ondernemingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor ondernemingen. Ondernemingen die vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit hebben vaak geen omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig. Het Activiteitenbesluit houdt in veel gevallen in dat bij de overheid melding moet worden gemaakt van de aanvang van de bedrijfsactiviteiten. De advocaten van BG.legal adviseren en procederen vaak op het gebied van milieu waarvan het Activiteitenbesluit een belangrijk onderdeel vormt.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit speelt samen met milieu en geluid een belangrijke rol in het kader van de omgevingsvergunning. Centraal staat het Besluit luchtkwaliteit. Bij het ontwerp, de uitrusting en de bouw van een bedrijf dient rekening te worden gehouden met de bijdrage aan de bedoelde immissie door het installeren van emissie-reducerende voorzieningen. Vaak speelt dit een rol in de veehouderij. BG.legal adviseert met regelmaat over kwesties omtrent luchtkwaliteit. In het bijzonder heeft het kantoor expertise op het gebied van luchtkwaliteit in relatie tot landbouw en veehouderij.

Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging is iets waarmee grondeigenaren geconfronteerd kunnen worden. Vaak naar aanleiding van de verkoop en aankoop van percelen dan wel bij sloop- en bouwactiviteiten. Bodemverontreiniging brengt dan de Wet bodembescherming in beeld die regels stelt om de bodem [inclusief het grondwater] te beschermen en om tot sanering van verontreinigde bodem en grondwater te komen.  Waar het betreft een daaruit voortvloeiende saneringsplicht, de aansprakelijkheid voor de schade en verhaal van die schade hebben de advocaten van BG.legal veel kennis en ervaring in huis en zij kunnen met advies en zo nodig procesbijstand de hieruit voortkomende publiek- en privaatrechtelijke geschillen voor u tot een goed einde brengen.

Natuurbescherming

Nederland is dichtbevolkt en natuur komt steeds meer onder druk te staan. Bij de verdeling van de beperkte ruimte speelt behoud van natuur een grote rol. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de natuur  waarbij de nadruk ligt op het samenspel tussen provincies en gemeenten. BG.legal heeft veel expertise op het terrein van natuurbescherming en staat zowel overheden als ondernemingen en particulieren bij in juridische kwesties omtrent natuur.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Aansprakelijkheden van ondernemingen kunnen van strafrechtelijke aard zijn. Dat betekent dat een onderneming strafrechtelijke regels overtreedt en als gevolg daarvan een economisch delict of milieudelict pleegt. BG.legal heeft bijzondere expertise op het terrein van het terrein van economische, fiscale en milieudelicten alsmede op het commune strafrecht. Bovendien houden de specialisten zich geregeld bezig met adviseren in het kader van bestuurlijke boetes.

Gerelateerde artikelen/blogs:

  • Inspraak verplicht bij natuurvergunning 23 juli 2021