Nietigverklaring van een merk

14 dec 2022

Al in een eerdere blog is geschreven over de nietigverklaring van een model. Echter, ook een merk kan na de registratie daarvan alsnog nietig worden verklaard. Een merkhouder die een ouder merk heeft kan hiervoor bij de bevoegde instantie een nietigheidsprocedure instellen. Een nietigheidsprocedure kan op basis van diverse gronden aanhangig worden gemaakt.

Gronden voor nietigheidsprocedure

Een merk kan nietig worden verklaard als:

  • het merk is ingeschreven ondanks dat het merk niet-onderscheidend of beschrijvend is;
  • het merk te kwader trouw is aangevraagd;
  • Er een ouder ander recht bestaat, bijvoorbeeld een handelsnaamrecht, een auteursrecht of een modelrecht;
  • het merk verwarringwekkend overeenstemt met een ouder merk.

VSL#3 v. VSL3TOTAL

De laatste genoemde grond heeft onlangs tot een uitspraak geleid bij het Europees Hof van Justitie (HvJ). VSL#3 is een in 2001 geregistreerd woordmerk en VSL3TOTAL een woordmerk geregistreerd in 2013. Beide merkregistraties zijn ingeschreven voor waren in klasse 5 voor onder andere gezondheidsproducten.

VSL#3 heeft op basis van haar oudere merk een nietigheidsverzoek ingesteld tegen VSL3TOTAL op grond van verwarringsgevaar. De nietigheidsafdeling heeft het verzoek gehonoreerd en geoordeeld om VSL3TOTAL nietig te verklaren. VSL3TOTAL heeft hiertegen beroep ingesteld.

Beoordeling HvJ

Het HvJ licht toe waarom zij niet meegaat in de verweren van VSL3TOTAL, beginnend met het relevante publiek. Volgens het HvJ bestaat het relevante publiek uit medische professionals, artsen, apothekers en eindgebruikers. Dit relevante publiek zal ten aanzien van deze gezondheidsproducten een hoog aandachtsniveau hebben. Ook stelt het HvJ dat de waren identiek zijn, op grond van vaste rechtspraak, aangezien het om waren in dezelfde klasse gaat.

Het HvJ gaat niet mee in de stelling van VSL3TOTAL dat het merk VSL#3 geen onderscheidend vermogen heeft, omdat het zou dienen als aanduiding van de substanties van het product en niet als herkomstfunctie. Dit heeft VSL3TOTAL niet voldoende kunnen onderbouwen.

Vergelijking van de tekens
De vergelijking van tekens geschiedt op basis van visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenissen, rekening houdend met de categorie van de waren en de omstandigheden waarin zij op de markt worden gebracht. Volgens het HvJ zijn ‘VSL’ en ‘3’ de onderscheidende elementen in de tekens en ‘#’ en ‘TOTAL’ de niet-onderscheidende elementen.

Het HvJ is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen, omdat de onderscheidende elementen ‘VSL’ en ‘3’ in beide tekens identiek zijn. De fonetische overeenstemming is meer dan gemiddeld overeenstemmend. De ‘#’ zal niet worden uitgesproken waardoor ‘VSL3’ overblijft en fonetisch hetzelfde wordt uitgesproken, aldus het HvJ. Wel is het HvJ het eens dat beide tekens begripsmatig, maar in geringe mate overeenstemmen.

Het HvJ concludeert dat het nietigheidsoordeel correct is en het beroep van VSL3TOTAL in zijn geheel moet worden verworpen.

Conclusie

Ook merken die al enige tijd geregistreerd zijn kunnen nietig worden verklaard, indien er sprake is van verwarringsgevaar.

Vindt u dat het jongere merk van een ander te veel op uw merk lijkt en wilt u hiertegen optreden? Of heeft u vragen over merken? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Mustafa Kahya nieuw