Overheid en Aansprakelijkheid

(On)rechtmatige overheidsdaad
Ook overheden maken in de uitoefening van hun taken fouten. Juist het feit dat het overheidsin-stellingen betreft, leidt vaak in het kader van aansprakelijkheid tot juridisch gecompliceerde dis-cussies. Zeker daar waar de schade ontstaat in het grijze gebied waar privaat- en bestuursrecht zich raken. Bovendien kan zich de vraag voordoen of de overheid ook aansprakelijk is in geval van rechtmatige overheidsdaden en welke rechtsgang in dat geval gevolgd moet worden. Bogaerts & Groenen advocaten procedeert met regelmaat zowel voor als tegen overheden omtrent aansprake-lijkheidskwesties. Zowel in het kader van de privaatrechtelijke als de bestuursrechtelijke rechtsgang.

Planschade
Een planschadevergoeding is een vergoeding voor schade die wordt geleden als gevolg van een planologische maatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning die wordt verleend om van een bestemmingsplan af te wijken, waardoor een woning wel kan worden gebouwd. Dit kan tot schade lijden bij derden, bijvoorbeeld een buurman. Het kan gaan om schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van het perceel of op het perceel zelf. Deze schade kan dan verhaald worden op de overheid of op de buurman, voor zover de aansprakelijkheid voor die schade is afgewenteld op de buurman. De advocaten van Bogaerts & Groenen adviseren zowel overheden, ondernemingen en particulieren omtrent planschadevraagstukken.

Nadeelcompensatie
Nadeelcompensatie betreft een vorm van schadevergoeding in het geval een overheid rechtmatig handelt maar desondanks schade ontstaat aan een derde. Dat betekent dat het schadeveroorzakend handelen van het overheid op zichzelf niet onrechtmatig is. Desondanks kan het zijn dat een derde onevenredig in zijn belangen wordt geschaad, waarvoor compensatie moet worden geboden. De compensatie die in die gevallen wordt geboden, betreft nadeelcompensatie. Voor grote projecten zijn er regelingen opgesteld die voorzien in nadeelcompensatie. De advocaten van Boagerts en Groenen advocaten adviseren zowel overheden als ondernemers en particulieren in het kader van nadeelcompensatie. Indien nodig worden er ook procedures gevoerd.

Schadebesluiten
Er zijn diverse grondslagen voor compensatie of schadevergoeding waaronder planschade en na-deelcompensatie. De situatie kan zich voordoen dat er geen specifieke bestuursrechtelijke grondslag is voor schadevergoeding. In dat geval kan een (rechts)persoon een (on)zelfstandig schadebesluit uitlokken bij een overheid. De overheid zal daarop reageren met een besluit dat niet op een specifieke wettelijke regeling is gebaseerd. Het besluit bevat alleen een reactie op een door een burger bij een bestuursorgaan ingediend verzoek om schadevergoeding die door het bestuursorgaan is toegebracht. Vervolgens vormt dit besluit het uitgangspunt voor een eventuele verdere procedure. De advocaten adviseren overheden en ondernemers met regelmaat over schadebesluiten. Bovendien wordt er door onze advocaten met enige regelmaat geprocedeerd in het kader van schadebesluiten.

Overheid en strafrecht
Aansprakelijkheden van ondernemingen kunnen van strafrechtelijke aard zijn. Dat betekent dat een onderneming strafrechtelijke regels overtreedt en als gevolg daarvan een economisch delict of milieudelict pleegt. Bogaerts & Groenen advocaten heeft bijzondere expertise op het terrein van het terrein van economische, fiscale en milieudelicten alsmede op het commune strafrecht. Bovendien houden de specialisten zich geregeld bezig met adviseren in het kader van bestuurlijke boetes.

Gepubliceerde artikelen: