Reorganisatie

Wanneer het financieel niet goed gaat met een bedrijf, kan de werkgever ervoor kiezen om het bedrijf te reorganiseren. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is het van belang om dit proces zorgvuldig te doorlopen. Om werknemers te ontslaan bij een reorganisatie moet er namelijk aan strenge eisen worden voldaan. Zo moet er sprake zijn van een bedrijfseconomische noodzaak, moet het afspiegelingsbeginsel in acht worden genomen en moet er gekeken worden naar herplaatsingsmogelijkheden. Ook zijn er diverse wettelijke verplichtingen. De advocaten van BG.legal kunnen zowel werkgevers als werknemers begeleiden bij reorganisatietrajecten.

Bedrijfseconomische noodzaak

Een eerste vereiste voor een reorganisatie is dat er sprake moet zijn van bedrijfseconomische noodzaak bij de werkgever. Deze noodzaak zal onder meer kunnen liggen in organisatorische of technologische veranderingen en/of een slechte financiële situatie dan wel werkvermindering. De werkgever zal afhankelijk van de aangevoerde bedrijfseconomische redenen en onder overlegging van diverse onder andere financiële stukken aan moeten tonen dat het noodzakelijk is dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Boventallig

Bij een reorganisatie worden de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen boventallig verklaard. Het is de bedoeling dat de arbeidsovereenkomsten van deze boventallige werknemers worden beëindigd. In eerste instantie zal aan deze werknemers vaak een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden. Op die manier probeert de werkgever om samen met de werknemer een regeling te bereiken over de beëindiging van het dienstverband van de werknemer.

Voor het geval het de werkgever en de werknemer niet lukt om een regeling te bereiken, wordt (vaak gelijktijdig met het aanbieden van de vaststellingsovereenkomst) een ontslagprocedure bij het UWV gestart. In deze procedure wordt een ontslagvergunning gevraagd voor de boventallige werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen.

Afspiegelingsbeginsel

Voor het aanwijzen van de werknemers die boventallig zijn, moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Als eerste moet gekeken worden naar de werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zij komen met voorrang voor ontslag in aanmerking. Vervolgens wordt gekeken naar de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze werknemers worden zowel naar functie als naar leeftijd categorieën ingedeeld, waarbij per categorie de werknemers met het kortste dienstverband voor ontslag in aanmerking komen.

Het beoordelen van de volgorde waarin werknemers voor ontslag in aanmerking komen, is vaak een behoorlijke puzzel. Het is voor de werkgever dan ook van belang om dit zorgvuldig te doen, om zo te voorkomen dat hier fouten worden gemaakt. Voor werknemers loont het soms de moeite om de afspiegeling op grond waarvan zij boventallig zijn verklaard, kritisch te bestuderen.

Herplaatsingsmogelijkheden

Alvorens er een ontslagvergunning afgegeven wordt door het UWV, moet de werkgever zoeken naar een andere, passende functie binnen het bedrijf. De werkgever moet bij het aanvragen van de ontslagvergunning ook aantonen dat een dergelijke andere, passende functie niet beschikbaar is. Als dit niet wordt gedaan, kan dat ervoor zorgen dat het UWV voor de betreffende werknemer geen ontslagvergunning afgeeft. Ook kan het niet zoeken naar interne herplaatsingsmogelijkheden gevolgen hebben voor de transitievergoeding die de werknemer ontvangt.

Collectief ontslag en sociaal plan

Wanneer er sprake is van ontslag van 20 werknemers of meer, is er sprake van een collectief ontslag. In dat geval is de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing. Ook moet in dat geval beoordeeld worden of er verplichtingen voor de werkgever volgen uit de Wet op de ondernemingsraden en de SER-fusiegedragsregels.

Bij een collectief ontslag wordt vaak in overleg met de vakbonden een sociaal plan opgesteld. In een sociaal plan worden de gevolgen van de reorganisatie voor de betrokken werknemers besproken. Daarbij valt te denken aan een ontslagvergoeding. Soms worden ook voorzieningen geboden voor het vinden van een nieuwe baan.

Transitievergoeding

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Ook aan dit aspect zal aandacht moeten worden besteed bij de begeleiding van een reorganisatie.

 

Webinar: Help ik moet reorganiseren, door Marlies Hol, jurist arbeidsrecht.

 

Gerelateerde artikelen/blogs:

 • Reorganisatie in coronatijd 27 mei 2020
 • Onze specialisten

  Daan Schalken
  Rik Wevers
  De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen
  Lees meer
  Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Werknemer pakketdienst op staande voet ontslagen door betrokkenheid bij drugshandel
  Lees meer
  Hoe te handelen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  Lees meer
  Aandachtspunten bij het ontslag van een statutair bestuurder
  Lees meer
  Inklokken, maar niet werken: reden voor ontslag
  Lees meer
  Zakelijke e-mail en privacy: wanneer mag je de mailbox van een werknemer controleren?
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van zelfstandigen (zzp’ers) en opdrachtnemers
  Lees meer
  Alles over detachering en uitlenen van werknemers
  Lees meer
  Lopende tuchtzaak tegen medisch specialist geen reden voor ontslag
  Lees meer
  Let op bij finale kwijting! De cao ziekenhuizen 2021-2023 stelt een andere eis voor
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Compensatie transitievergoeding ook bij slapend dienstverband van vóór 1 juli 2015
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  Alles over Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Lees meer
  Nieuwe cao voor zorgpersoneel
  Lees meer
  Arbeidsrecht advocaat Marlies Hol over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
  Lees meer
  Ander werk voor werknemers door bedrijfssluiting
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2
  Lees meer
  Mag een werkgever in de zorg informeren naar vaccinatiestatus medewerkers?
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Vacature student-stage
  Lees meer
  Een AI-systeem als baas?
  Lees meer
  Cao-ontwikkelingen in de zorg
  Lees meer
  Een toga; zo uniek als de advocaat die hem draagt
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Succesvol webinar Actualiteiten Arbeidsrecht
  Lees meer
  Worden toeslagen in de zorg doorbetaald bij vakantie en verlof?
  Lees meer
  Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
  Lees meer
  Overtreding concurrentiebeding leidt tot boete € 51.800,-
  Lees meer
  Aannemen van gift of diefstal? Reden voor ontslag op staande voet in de zorg
  Lees meer
  Werken met kennismigranten?
  Lees meer
  Aandachtspunten voor zorgwerkgevers bij mediation
  Lees meer
  Letsel door zelfgemaakt vuurwerk, moet werkgever salaris doorbetalen?
  Lees meer
  Website zwarte lijst van zorgverleners op zwart
  Lees meer
  Moet een werkgever in tijden van corona een veilige werkplek garanderen?
  Lees meer
  Beslag door schuldeisers op zorgbonus mogelijk.
  Lees meer
  EU-detacheringsrichtlijn wegvervoersector
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Dronken van desinfectiegel, is dat mogelijk?
  Lees meer
  Belemmeringsverbod Waadi ook bij uitzending zzp’er
  Lees meer
  Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
  Lees meer
  Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
  Lees meer
  Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
  Lees meer
  Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
  Lees meer
  Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
  Lees meer
  Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
  Lees meer
  Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
  Lees meer
  Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
  Lees meer
  Loonstop wegens niet-werken door corona
  Lees meer
  Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen
  Lees meer
  Reminder actie- en aandachtspunten WAB
  Lees meer
  Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
  Lees meer
  Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
  Lees meer
  Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
  Lees meer
  Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
  Lees meer
  Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
  Lees meer
  Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
  Lees meer
  Reorganisatie in coronatijd
  Lees meer
  De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
  Lees meer
  Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  De normalisering van het ambtenarenrecht
  Lees meer
  Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
  Lees meer
  Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
  Lees meer
  Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
  Lees meer
  WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
  Lees meer
  Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
  Lees meer
  Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
  Lees meer
  Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
  Lees meer
  Arbeidsrecht
  Lees meer