Stichting- of vereniging bestuurder pas op!

29 jun 2021

In eerdere blogs hebben wij u al gewezen op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), zoals in de blogs van 23 december 2020 en 5 februari 2021. Maar op 1 juli 2021 is het echt zo ver. De WBTR heeft het doel het rechtspersonenrecht verder te uniformeren en de kwaliteit van (het toezicht op) het bestuur van stichtingen en verenigingen (als ook coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen) te verbeteren. Voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 1. Statutaire regeling voor belet en ontsteltenis
 2. Tegenstrijdig belangregeling bij bestuurders en commissarissen
 3. Keuzemogelijkheid voor toezichthoudend orgaan
 4. Mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere toezichthouder individueel
 5. Aansprakelijkheidsmogelijkheden van bestuurders wordt vergroot
 6. Ruimere ontslagmogelijkheden van een bestuurder

Belet- en ontsteltenisregeling

Indien in de statuten geen belet- of ontsteltenisregeling van bestuurders is opgenomen is dat door de WBTR verplicht om op te nemen vanaf de eerstvolgende statutenwijziging. Daarin moet duidelijk worden hoe een bestuurslid wordt vervangen, vooral natuurlijk bij beraadslaging en beslissingen over belangrijke onderwerpen.

Tegenstrijdig belangregeling

De WBTR geeft daarnaast regels over tegenstrijdig belang van bestuurders of toezichthouders bij besluitvorming. Dergelijke regels bestonden eerder alleen voor B.V.’s en N.V.’s. De WBTR schrijft voor dat een bestuurder of toezichthouder niet mag deelnemen aan besluitvorming waarbij hij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de rechtspersoon. Wanneer een stichting of vereniging in haar statuten afwijkt van de regeling zoals neergelegd in de WBTR, zijn die statutaire bepalingen vanaf het moment van inwerkingtreding van de WBTR nietig. Wijziging is niet verplicht, maar worden de bepalingen niet gewijzigd, dan kan men vanaf 1 juli 2021 geen beroep meer op die bepalingen doen.

Keuzemogelijkheid voor toezichthoudend orgaan

De WBTR geeft stichtingen en verenigingen de wettelijke mogelijkheid om een toezichthoudend orgaan in te stellen. Veel stichtingen en verenigingen hadden een dergelijke orgaan al, maar zonder echter wettelijke basis. Die is nu geregeld en biedt voor verenigingen en stichtingen een mogelijkheid. Het bestuur kan nu kiezen voor een toezichthoudend orgaan (dualistische toezichtstructuur) of daar zelf binnen het bestuur afspraken over te maken (monistische toezichtstructuur). Door de wet worden verenigingen en stichtingen echter te allen tijde gedwongen er over na te denken en een beslissing te nemen. Bij een komende statutenwijziging dient het besluit ook te worden opgenomen in de statuten.

aanbesteding

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere toezichthouder individueel mogelijk

‘Bezint eer ge begint’ als toezichthouder. De WBTR geeft ook verplichtingen voor de toezichthouder. En als de toezichthouder zijn/haar taak niet goed uitvoert kunnen alle individuele toezichthouders daar aansprakelijk voor zijn; ook al is die betreffende toezichthouder niet verantwoordelijk voor het gevoerde wanbeleid. De WBTR zorgt er voor dat alle toezichthouders aansprakelijk kunnen zijn voor daden van een collega toezichthouder, tenzij de toezichthouder zich kan disculperen. Die disculpatie zal echter wel duidelijk aangevoerd en onderbouwd moeten worden door de toezichthouder die er een beroep op  doet.

Aansprakelijkheidsmogelijkheden van bestuurders wordt vergroot

Faillissementsaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW gold tot 1 juli alleen voor de BV en de NV. Indien deze bestuurder onbehoorlijk zijn taak heeft uitgevoerd en aannemelijk is dat e.e.a. een belangrijke oorzaak is geweest voor het faillissement, dan is die bestuurder persoonlijk aansprakelijk. De WBTR trekt die lijn, uit de wet en jurisprudentie, nu door naar de stichtingen en verenigingen. Het geeft de curator van een stichting of vereniging dus meer mogelijkheden bij een faillissement van een vereniging of stichting. Bestuurders moeten dus beter nagaan welke daden en rechtshandelingen zij verrichten voor de stichting of de vereniging en of zij daarmee niet onbehoorlijk hun taak vervullen.

Ruimere ontslagmogelijkheden van een bestuurder

De WBTR geeft tenslotte de rechter een ruimere mogelijkheid om bestuurders of toezichthouders van stichtingen en verenigingen te ontslaan. Een rechter kan de bestuurder of toezichthouder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, een ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn taak in redelijkheid niet kan worden geduld, of wegens andere gewichtige redenen. Hierbij komt de rechter een ruime beoordelingsmarge toe.

Ofwel bestuurder en toezichthouder ben op uw hoede. Bestuur met gezond verstand en houd eigen belang buiten de deur. De WBTR zal de uitwassen afstraffen.

Wilt u weten of uw vereniging of stichting, of u zelf als stichting- of verenigingsbestuurder voldoet aan de WBTR, dan wel of u documenten en/of uw handelwijze moet wijzigen, neem dan contact met ons op. De specialisten van BG.legal, sectie ondernemingsrecht, staan voor u klaar.

Daan Schalken

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter
  Lees meer
  Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
  Lees meer
  Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
  Lees meer
  Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Het Europese bankbeslag onder de loep
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer