Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald

29 apr 2020

De curator heeft als taak om het vermogen van de failliete partij te gelde te maken om de gezamenlijke schuldeisers te voldoen. Maar wat moet de curator doen als er genoeg boedel is om alle gezamenlijke schuldeisers te kunnen voldoen en er toch nog uitzicht is op meer boedel? De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 april 2020 duidelijkheid geschapen.[1]

Wat was de aanleiding voor dit arrest?

De curator van een BV met drie aandeelhouders is bezig met het te gelde maken van de activa. Ook de aandeelhouders van de failliete vennootschap dienen nog een bedrag te betalen. Eén aandeelhouder betaalt en de andere aandeelhouders (die tevens bestuurders zijn) niet. (mede) door de betaling van de ene aandeelhouder heeft de curator voldoende baten om alle boedelkosten en de gezamenlijke schuldeisers volledig te betalen. De twee aandeelhouders die niet betalen, menen dat de taak van de curator hiermee afgerond is en het faillissement moet worden beëindigd. De aandeelhouder die wel betaald heeft, is het hiermee niet eens en ziet de curator de vorderingen op de andere aandeelhouders ook graag incasseren. De curator is het met de betalende aandeelhouder eens en wil zijn werkzaamheden voortzetten.

Beschikking rechter-commissaris

De twee niet-betalende aandeelhouders wenden zich tot de rechter-commissaris op grond van artikel 69 Fw met het verzoek de curator te bevelen over te gaan tot beëindiging van het faillissement. De rechter-commissaris verklaart beide aandeelhouders niet-ontvankelijk in hun verzoek, waarna de beide aandeelhouders in hoger beroep gaan.

Vonnis van de rechtbank

De rechtbank in hoger beroep is eveneens van mening dat één aandeelhouder niet-ontvankelijk is. De andere aandeelhouder wordt wel ontvankelijk verklaard, waarna de rechtbank tot een inhoudelijk oordeel kan komen. De rechtbank overweegt vervolgens dat de curator een zo hoog mogelijk boedelopbrengst moet nastreven om elke vordering tot een zo hoog mogelijk bedrag te kunnen betalen. Dit houdt niet op bij de gezamenlijke schuldeisers. De curator moet zijn werkzaamheden  voortzetten voor de niet-verifieerbare vorderingen en vervolgens de aandeelhouders.

De Hoge Raad

De twee niet-betalende aandeelhouders stappen vervolgens naar de Hoge Raad. De Hoge Raad verklaart ten eerste beide niet-betalende aandeelhouders alsnog ontvankelijk. Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat artikel 179 Fw bepaalt dat de rechter-commissaris een uitdeling aan de geverifieerde schuldeisers beveelt op het moment dat er voldoende baten in de boedel aanwezig zijn. Vervolgens dient het faillissement te worden beëindigd. Het staat de curator in dit geval dus niet vrij om (tussentijds) de vereffening voort te zetten. Na de beëindiging van het faillissement is de vereffenaar met vereffening van het resterende vermogen belast (art. 2:23 lid 1 BW). In de meeste gevallen rust deze taak op de bestuurder(s) van de voormalige vennootschap.

Conclusie

De conclusie is dat de taak van de curator beperkt is tot het moment dat de gezamenlijke schuldeisers volledig kunnen worden betaald. Is de boedel voldoende gevuld, dan dient hij de rechter-commissaris hiervan in kennis te stellen en de verdere vereffening te staken. Het faillissement zal vervolgens spoedig ten einde komen. Na het faillissement ligt de taak van vereffening bij de vereffenaar.

[1] HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:801

BG.legal

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
  Lees meer
  Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
  Lees meer
  Accountants hebben ook een informatieverplichting naar curatoren!
  Lees meer
  BG.Legal begeleidt succesvol WHOA-traject van sterrenchef Jermain de Rozario
  Lees meer
  Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  WHOA en pensioenpremies (I)
  Lees meer
  Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
  Lees meer
  Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Een belangrijke oorzaak van het faillissement
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Aandeelhouders
  Lees meer
  Contractspartijen en schuldeisers
  Lees meer
  Onderneming in financiële moeilijkheden
  Lees meer
  WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
  Lees meer
  Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
  Lees meer
  De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
  Lees meer
  De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
  Lees meer
  Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
  Lees meer
  Het saneren van schulden (een stappenplan)
  Lees meer
  Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
  Lees meer
  Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
  Lees meer
  De Startverklaring voor de WHOA
  Lees meer
  Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
  Lees meer
  Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
  Lees meer
  Deel I: De WHOA-procedure
  Lees meer
  Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
  Lees meer
  Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
  Lees meer
  Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
  Lees meer
  15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
  Lees meer
  Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
  Lees meer
  Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
  Lees meer
  Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
  Lees meer
  Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
  Lees meer
  Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
  Lees meer