Verantwoordelijkheden en taken zorgverleners bij behandeling van 1 patiënt

15 jun 2021

Het Centraal Tuchtcollege gezondheidszorg [CTG], de hoogste tuchtrechter, heeft de ‘regiebehandelaar’ geïntroduceerd  in een uitspraak inzake een klacht tegen een gynaecoloog d.d. 29 januari 2021.

Klacht tegen gynaecoloog

De dochter van klagers is anderhalve week na de bevalling overleden. De klacht [bestaande uit 27 onderdelen] gaat onder meer over het medisch handelen, de samenwerking tussen de gynaecologen, de dossierinformatie en geheimhoudingsplicht, de nazorg na de bevalling en de afwikkeling van de melding calamiteit. De klachten worden deels gegrond verklaard. O.a. heeft het CTG beslist dat de gynaecoloog als hoofdbehandelaar een grotere rol had moeten nemen bij het bepalen van beleid.

Verschillende zorgverleners bij één patiënt

Het CTG ziet in deze zaak  aanleiding de vaste rechtspraak over de taken en verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners bij één patiënt te herformuleren. Voorheen werd gesproken over hoofdbehandelaar. Het CTG spreekt nu over regiebehandelaar vanwege de toegenomen complexiteit van zorg, die soms wordt verleend door zorgverleners van verschillende instellingen.

In gevallen waarbij twee of meer zorgverleners zijn betrokken bij de behandeling van één patiënt moet als uitgangspunt genomen worden dat elke bij die behandeling betrokken zorgverlener een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft [en houdt] jegens die patiënt.

Als de aard en/of complexiteit van de behandeling dat nodig maakt, dragen deze [individuele] zorgverleners er steeds zorg voor dat één van hen als regiebehandelaar wordt aangewezen.

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden regiebehandelaar:

De regiebehandelaar ziet erop toe dat;

  • De continuïteit en de samenhang van de zorgverlening aan de patiënt wordt bewaakt en daar waar nodig een aanpassing van de gezamenlijke behandeling in gang wordt gezet;
  • Er een adequate informatie-uitwisseling en voldoende overleg is tussen de bij de behandeling van de patiënt betrokken zorgverleners;
  • Er één aanspreekpunt is voor de patiënt en diens naasten voor het tijdig beantwoorden van vragen over de behandeling. De regiebehandelaar hoeft niet zelf dat aanspreekpunt te zijn.
  • Het aanspreekpunt hoeft niet zèlf alle vragen van de patiënt en naasten te kunnen beantwoorden, maar moet wel de weg naar de antwoorden weten te vinden.

Het CTG geeft aldus een andere invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de hoofbehandelaar die nu dus regiebehandelaar wordt genoemd.

De praktijk

De regiebehandelaar moet aldus kritisch zijn op het beleid dat een collega uitzet. Als iets niet lijkt te kloppen dan moet hij in actie komen. Hoewel de uitvoering van de behandeling gedeeld mag worden moet de regiebehandelaar de regie behouden. Hij/zij moet een adequaat beeld hebben van de patiënt, om te kunnen komen tot een probleemanalyse, een diagnose en een behandelplan.

De regiebehandelaar kan aangesproken worden, naast zijn eigen professionele verantwoordelijkheid,  mocht hij zijn taken als regiebehandelaar hebben verzuimd.

Edith de Koning