(Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?

03 jun 2022

Nee? Dan wordt het tijd dat u in actie komt. Vanaf 1 januari 2023 geldt immers de label C verplichting voor kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m², monumentale gebouwen uitgezonderd. Als een kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 energielabel D of lager heeft, riskeert de eigenaar ervan een boete van maximaal € 81.000, - en mag het pand niet meer als kantoor worden gebruikt.

Stappen tot verkrijgen van energielabel C

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat beschreven hoe in vier stappen een energielabel C (of hoger) kan worden verkregen.

Rol van verhuurder en huurder

Wat is nu de rol van eigenaar/verhuurder en huurder in dit alles? Welnu, in het algemeen zullen constructieve maatregelen voor rekening en risico van de verhuurder komen. De kleinere maatregelen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan verlichting of aanpassingen aan de door de huurder zelf geplaatste installaties, komen in het algemeen voor rekening en risico van de huurder. Afwijkende onderhoudsverdelingsafspraken zijn mogelijk. Als er gewerkt wordt met een standaard ROZ 2015 model is de onderhoudsverdeling in de algemene bepalingen gedetailleerd uitgewerkt.

In voornoemd ROZ-model is ook een duurzaamheidsbepaling opgenomen waarmee partijen wordt opgedragen zich in te spannen voor gezamenlijk geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen. In de praktijk worden die doelstellingen echter vaak niet worden geformuleerd. Wat betreft de label C verplichting en als het gehuurde dit label nog niet heeft, heeft de ROZ een meer uitgebreide bepaling geformuleerd waarin is opgenomen welke maatregelen de verhuurder en welke maatregelen de huurder moet nemen om ervoor te zorgen dat het gehuurde aan de vereisten voor een energielabel C of hoger voldoet.

Fact energielabel

Verhuurder of huurder werkt niet mee

Wat als verhuurder of huurder niet meewerkt? De energiebesparende maatregelen om energielabel C te verkrijgen en die voor rekening van verhuurder komen zullen dringende werkzaamheden in de zin van artikel 7:220 lid 1 BW zijn en de huurder moet de verhuurder de gelegenheid geven om deze maatregelen mits proportioneel, uit te voeren. Zo nodig via de rechter af te dwingen.

Als de verhuurder niet meewerkt en het kantoorgebouw voldoet niet aan de label C verplichting, dan mag het gebouw niet meer als zodanig worden gebruikt, zodat de verhuurder zijn verplichting om het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen niet langer na zal kunnen komen. Er is dan in beginsel sprake van een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. De verhuurder zal dit gebrek moeten verhelpen en daarom de voorgeschreven energiebesparende maatregelen die voor zijn rekening komen, moeten nemen. Zo nodig door de huurder via de rechter af te dwingen. Ook kan de huurder het gebrek zelf herstellen en de redelijke kosten verhalen op de verhuurder door deze in mindering op de huur te brengen. Ook kan de huurder eventueel ontbinding van de huurovereenkomst, huurprijsvermindering en/of schadevergoeding vorderen. Bij gebruik van het ROZ 2015 model zal dat niet anders zijn.

Conclusie

Zowel verhuurder als huurder doen er goed aan om voor zover nog niet gedaan, energiebesparende maatregelen te nemen om tijdig te kunnen voldoen aan de label C verplichting.

 Rik Wevers 1