Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?

31 aug 2020

In veel IT overeenkomsten, of algemene voorwaarden van IT leveranciers, staat dat zij enkel een ‘inspanningsverplichting’ hebben. Hoever reikt die? Wanneer is daaraan voldaan? Wanneer kan een afnemer succesvol klagen dat hier niet aan is voldaan? En wat zijn de gevolgen daarvan?

Inspanningsverplichting in algemene voorwaarden

In veel IT overeenkomsten wordt de verplichting van de leverancier omschreven als “Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren… Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis” (bron: NL digital voorwaarden 2020). In een recente procedure heeft het gerechtshof Amsterdam (1) moeten oordelen over dit onderwerp. In die procedure zag de overeenkomst op de ontwikkeling en exploitatie van een applicatie op het gebied van human resource management. De IT leverancier zou de architectuur en de ontwikkeling van de applicatie verzorgen. De afnemer zou de applicatie testen, verkopen en implementeren bij eindgebruikers. Bij de implementatie en demonstratie bij eindgebruikers komen gebreken aan het licht. Heeft de IT leverancier wel aan zijn inspanningsverplichting voldaan? Mag de afnemer betaling van facturen opschorten? Mag de IT leverancier de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden? Moet de IT leverancier de schade van de afnemer vergoeden?

Zorgplicht IT leverancier

Wanneer hier discussie over ontstaat, dan moet een rechter gaan uitleggen hoever die inspanningsverplichting reikt. Een rechter houdt daarbij rekening met aspecten als de deskundigheid van de afnemer. Wanneer deze niet deskundig is op het gebied van software/ICT, dan zal een grotere zorgplicht en ruimere inspanningsplicht van de IT leverancier worden aangenomen. De tendens in de rechtspraak is dat IT leveranciers een bijzondere zorgplicht hebben, met name bij minder deskundige afnemers.

Keuze voor provider

Verder wordt veel waarde gehecht aan de tekst van de overeenkomst en nadere invulling in latere documenten. In deze zaak had de IT leverancier in een Statement of Work vastgelegd:

For the P (production) system, it is recommended to use a professional external cloud hosting partner. External cloud hosting is recommended for guaranteed stability, high-available hardware and network bandwith."

De hosting provider waar de software draaide bleek niet de goede keuze. Het hof overweegt dat ‘uit de PSA en de daarop gebaseerde overeenkomsten kan niet worden afgeleid dat [X] verantwoordelijk was voor hosting van de applicatie op het niveau van een professional hosting party’. En dus heeft de IT leverancier haar inspanningsverplichting niet veronachtzaamd.

Acceptatietest

In de Professional Service Agreement (‘PSA’) was bepaald dat de afnemer ‘bij uitsluiting ervoor verantwoordelijk was dat zij voor iedere geleverde module alle acceptatietesten zou uitvoeren die redelijkerwijs nodig waren’. De afnemer stelt acceptatietesten te hebben uitgevoerd. De IT leverancier zou onvoldoende met de terugkoppeling hebben gedaan. Het hof overweegt dat dit de afnemer niet ontslaat ‘van haar contractuele verantwoordelijkheid om zelf acceptatietesten van voldoende diepgang en omvang uit te voeren en om de modules niet bij eindgebruikers in gebruik te geven voordat acceptatietesten van voldoende diepgang en omvang zijn uitgevoerd’.

Informatie- en waarschuwingsplicht

Een belangrijke rol bij het beoordelen van de verantwoordelijkheden van partijen is geweest dat het hof de afnemer ‘voldoende deskundig’ oordeelde. Dit kwam onder meer omdat in het handelsregister bij de afnemer stond vermeld: “"[Het ontwikkelen en vermarkten van HR software oplossingen, HR portals, online assessments, vragenlijsten en enquêtes alsmede HR analytics software; het verzorgen van consultancy en trainingen." Het hof overweegt dan ook dat de IT leverancier aan zijn informatie- en waarschuwingsplicht heeft voldaan. En dus was er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de IT leverancier. De afnemer had daardoor ten onrechte betaling van facturen opgeschort. De IT leverancier was wel gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en betaling van de openstaande facturen te vorderen. De vorderingen van de afnemer worden allemaal afgewezen.

Wat betekent dit voor de praktijk?
 • De reikwijdte van een ‘inspanningsverplichting’ hangt af van de kennis en ervaring van de andere partij. Hoe minder kennis en ervaring de afnemer heeft op het gebied van IT, hoe groter de informatie- en meldingsplicht van de IT leverancier reikt.
 • Bij het interpreteren van het kennisniveau van de afnemer wordt ook gekeken naar de indruk die het zelf schetst, bijvoorbeeld in een KvK inschrijving of op de website.
 • In een gerechtelijke procedure wordt veel belang gehecht aan de overeenkomst en latere schriftelijke stukken. Schenk dus voldoende aandacht aan deze documenten bij de totstandkoming. Lees ze kritisch door en maak opmerkingen bij conceptteksten.
 • Een afnemer moet van goeden huize komen om het niet naleven van een inspanningsverplichting door de IT leverancier te onderbouwen.
 • Wanneer de IT leverancier niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan dan kan dat een toerekenbare tekortkoming zijn die kan leiden tot het ontbinden van de overeenkomst. Dat leidt dan tot ongedaanmakingsverplichtingen (IT leverancier moet ontvangen bedragen terugbetalen en de afnemer moet de software verwijderen) en tot aanvullende schadevergoeding (de schade die de afnemer heeft geleden als direct gevolg van de tekortkoming van de IT leverancier).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst.

(1) Gerechtshof Amsterdam, 14 juli 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2016

Jos van der Wijst

  Voormalig Twitter nu ook onderworpen aan massaschadeclaimprocedure
  Lees meer
  Een app bouwer inschakelen? Maak duidelijke afspraken!
  Lees meer
  Inbreuk op auteursrecht met softwareplatform
  Lees meer
  IE/IT en Vastgoed
  Lees meer
  Zorg & Innovatie
  Lees meer
  Digitale Agenda van de EU: Een uitgebreid perspectief
  Lees meer
  EU-US Data Privacy Framework: Adequaatheidsbesluit
  Lees meer
  Uitvoeren van IAMA: essentieel bij inzet algoritmes.
  Lees meer
  Auteursrechtinbreuk door het overnemen van softwarefunctionaliteiten?
  Lees meer
  Bescherm softwareontwikkeling met solide overeenkomsten
  Lees meer
  Eigendom op data
  Lees meer
  BG.legal team is geselecteerd als eerste reserve voor Grand Challenge AI
  Lees meer
  AI, kunst & auteursrecht
  Lees meer
  AI, kunst en auteursrecht
  Lees meer
  Wanneer mag je software decompileren?
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  De AI Act (AI verordening) en medische apparaten: een moeilijke relatie
  Lees meer
  Wanneer is een ICT-leverancier verantwoordelijk voor adequate back-ups?
  Lees meer
  Student-stagiair(e) IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Uber-chauffeurs nu ook werknemers
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
  Lees meer
  Software as a Service: grip op data
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  SyRI wetgeving in strijd met EVRM
  Lees meer
  Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
  Lees meer
  Algoritme als Software
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Algoritme als een Dienst
  Lees meer
  Van wie is het model?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
  Lees meer
  Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
  Lees meer
  Software / data overeenkomsten
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
  Lees meer
  NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
  Lees meer
  Domeinnamen
  Lees meer
  Slaafse nabootsing
  Lees meer
  Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Software
  Lees meer
  IT-recht
  Lees meer
  BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
  Lees meer
  Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
  Lees meer
  Wat is schade bij illegaal gebruik software?
  Lees meer
  Werkgever aansprakelijk voor door werknemer illegaal gekopieerde software?
  Lees meer
  Een medewerker downloadt illegaal, werkgever betaalt de rekening
  Lees meer
  Vacatures
  Lees meer